Acta fytotechnica et zootechnica, 2009(12), 1

Milan MACÁK, Richard POSPÍŠIL, Štefan ŽÁK, Eva HANÁČKOVÁ
Vplyv ekologického a low input systému na úrodu a úrodotvorné prvky jačmeňa jarného
Yield and yield components of spring barley as affected by organic and low input system
Strany/Pages: 1–4   |   Plný text/Fulltext
Kamaran A. ABAS, Sardar Y. AL-SARDARY
Vplyv zaradenia bôbu obyčajného (Vicia faba L.) do kŕmnej zmesi pre nosnice na živú hmotnosť a produkciu vajec
Effect of field beans (Vicia faba L.) and age of layers on some production parameters
Strany/Pages: 4–8   |   Plný text/Fulltext
Jarmila EFTIMOVÁ
Citlivosť tokajských odrôd viniča na Plasmopara viticola (Berk&Curt.) Berk.&De Toni
Sensitivity of Tokay vine varieties to Plasmopara viticola (Berk&Curt.) Berk.&De Toni
Strany/Pages: 9–12   |   Plný text/Fulltext
Jaroslav ANDREJI, Ivan STRÁŇAI, Tomáš TÓTH
Koncentrácie ťažkých kovov v svalovine rýb a dnových sedimentov rybníka Malé Zálužie
Heavy metal concentrations in fish muscle and bottom sediments from the Malé Zálužie pond
Strany/Pages: 13–16   |   Plný text/Fulltext
Ján JANČOVIČ, Ľuboš VOZÁR, Slávka BAČOVÁ
Vplyv vysokej dávky dusíka na floristickú skladbu trávnej fytocenózy
Effect of high nitrogen dose on floristical composition of grassland phytocenosis
Strany/Pages: 17–19   |   Plný text/Fulltext
Helena FRANČÁKOVÁ, Miriam LIŠKOVÁ
Dormancia sladovníckeho jačmeňa vo vzťahu k fyziologickým parametrom zrna jačmeňa
Dormancy of malting barley in relation to fyziological parameters of barley grain
Strany/Pages: 20–23   |   Plný text/Fulltext
Peter FECÁK, Danica ŠARIKOVÁ, Ivan ČERNÝ
Formovanie úrody sóje fazuľovej v závislosti od klasického a redukovaného systému obrábania pôdy
Yield formation of soybean as influenced by conventional and reduced tillage
Strany/Pages: 24–28   |   Plný text/Fulltext