Acta fytotechnica et zootechnica, 2012(15), 1 :: Archív/Archive

Eleonóra KRIVOSUDSKÁ
Hodnotenie genotypov hrachu siateho (Pisum sativum L.) na fyziologické reakcie v podmienkach prehlbujúceho sa sucha
Evaluation of pea genotypes (Pisum sativum L.) by physiological responses during increasing drought conditions
Strany/Pages: 1–3   |   Plný text/Fulltext (PDF)
Ivana ŽGANČÍKOVÁ - Kristína MURÁŇOVÁ - Tibor BARANEC
Analýza morfologických znakov plodov slivky čerešňovej (Prunus x Fruticans) v oblasti Trnavskej pahorkatiny
Analysis of morphological features of the fruits of crossbreed blackthorn (Prunus x Fruticans) on the territory of Trnava upland
Strany/Pages: 4–7   |   Plný text/Fulltext (PDF)
Ondrej KADLEČÍK - Ivan PAVLÍK - Eva HAZUCHOVÁ - Radovan KASARDA
Hodnotenie genetickej diverzity slovenského športového pony použitím genealogických informácií
Assessment of genetic diversity of Slovak sporty pony using genealogic information
Strany/Pages: 8–13   |   Plný text/Fulltext (PDF)
Erika TOBIAŠOVÁ -Božena DĘBSKA - Magdalena BANACH-SZOTT
Influence of particle size distribution of soil on quantity and quality of soil organic matter
Vplyv zrnitostného zloženia pôdy na kvantitu a kvalitu pôdnej organickej hmoty
Strany/Pages: 13–18   |   Plný text/Fulltext (PDF)
Marek RENČO - Nicola SASANELLI
Zhodnotenie účinku aplikácie rastlinných derivátov na háďatko zemiakové Globodera rostochiensis patotyp RO1
Evaluation of effect of natural plant products against potato cyst nematode Globodera rostochiensis patotype RO1
Strany/Pages: 19–22   |   Plný text/Fulltext (PDF)
Marek KOVÁR - Alexandra VEVERKOVÁ - Ivan ČERNÝ
Využitie infračervenej termografie a indexov reflektancie listu v hodnotení účinku ošetrenia slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) biologicky aktívnymi látkami
Utilization of infrared thermography and leaf reflectance indices in evaluation of effects of the treatment of sunflower (Helianthus annuus L.) by biologically active compounds
Strany/Pages: 23–28   |   Plný text/Fulltext (PDF)