Acta fytotechnica et zootechnica, 2010(13), 4

Milan MARGETÍN, Dušan APOLEN, Anton ČAPISTRÁK, Michal MILERSKI, Marta ORAVCOVÁ, Ondrej DEBRECÉNI
Vplyv špecializovaných dojných plemien na veľkosť cisterien vemena kríženiek valašských oviec
The influence od specialized dairy breeds on udder cistern size in Valachian crossbreds
Strany/Pages: 85–92   |   Plný text/Fulltext
Martin FIK
Vplyv hormonálneho ošetrenia a spoločného ustajnenia králičíc pred insemináciou na sfarbenie lemov vagíny
Effect of hormonal treatment and group housing system of does on vulva coloration before artificial insemination
Strany/Pages: 92–95   |   Plný text/Fulltext
Ján WEIS, Cyril HRNĆÁR, Gabriel PÁL, Beáta BARANSKA, Jozef BUJKO, Marcel POLIČKA, Lenka MALÍKOVÁ
Vplyv prídavku probiotického kmeňa Lactobacillus fermentum CCM 7158 na úžitkovosť a jatočné vlastnosti brojlerových kurčiat
Effect of probiotic strain Lactobacillus fermentum CCM 7158 supplement on performance and carcass characteristics of broiler chickens
Strany/Pages: 96–98   |   Plný text/Fulltext
Eleonóra KRIVOSUDSKÁ, Marián BRESTIČ
Osmotické prispôsobenie vybraných genotypov cícera baranieho (Cicer arietinum L.) počas prehlbujúceho sa sucha
Osmotic adjustment of selected genotypes of chickpea (Cicer arietinum L.) during increasing drought conditions
Strany/Pages: 99–102   |   Plný text/Fulltext
Vladimíra HORČINOVÁ SEDLÁČKOVÁ, Ján BRINDZA, Zoltán BALOGH
Vyhľadávanie genotypov z prírodnej populácie bazy čiernej (Sambucus nigra L.) pre agropotravinárske využitie
Detection of genotypes from natural population elderberry (Sambucus nigra L.) for agrofood uses
Strany/Pages: 103–109   |   Plný text/Fulltext
Jozef ŽEMBERY, Rastislav BUŠO
Vplyv hnojenia a poveternostných podmienok na produkciu zrna kukurice siatej
Influence of fertilization and climatic conditions on production grain maize
Strany/Pages: 110–112   |   Plný text/Fulltext