Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-1777-2 :: Book cover

Autor(i)/Author(s): RUMANOVSKÁ Ľubica, KOVÁČIK Marián, LAZÍKOVÁ Jarmila, MORAVČÍKOVÁ Kamila, SCHWARCZ Pavol, TAKÁČ Ivan

Pôvodný názov/Original Title: Základy politiky súdržnosti v EÚ a SR

Typ dokumentu/Document Type: Skriptá / Textbooks

ISBN: 978-80-552-1777-2 (CD-ROM)

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre / Slovak University of Agriculture in Nitra

Rok/PY: 2017

Publikované online/Published on-line: 2018-10-02

Jazyk/Language: slo

Abstrakt/Abstract: Základnými témami učebnice sú základy politiky súdržnosti, analytický a koncepčný rámec politiky súdržnosti, legislatíva a inštitucionálne zabezpečenie politiky súdržnosti v EÚ a na Slovensku, sociálne a ekonomické disparity v regionálnej politike a informačná kampaň a publicita projektov. / The main topics of the textbook are the principles of cohesion policy, its analytical and conceptual frameworks, legislation and institutional providing up of cohesion policy in the EU and Slovakia, social and economic disparities in regional policy and information campaign and publicity of projects.

Kľúčové slová/Keywords: regionálna politika, kohézna politika, štrukturálne fondy, financovanie projektov, projekty, krajiny Európskej únie, Slovensko, učebnice vysokých škôl/EU Structural funds, projects financing, regional policy, cohesion policy, frameworks, social disparities, economic disparities, Europaen Union, Slovakia, textbooks

Vydané v rámci projektu podpredsedu Úradu vlády SR pre investície a informatizáciu :: Projekt technickej pomoci č. OPTP-P01-SC1-2016-11 Príprava nových kapacít pre EŠIF 1 / Project of technical support no. OPTP-P01-SC1-2016-11

Valid HTML 4.01 Transitional