Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-1778-9 :: Cover

Autor(i)/Author(s): BALÁŽOVÁ, Eva, Mária FÁZIKOVÁ, Monika GUBÁŇOVÁ, Marcela CHRENEKOVÁ, Martin MARIŠ, Katarína MELICHOVÁ, Pavol SCHWARCZ

Pôvodný názov/Original Title: Politika súdržnosti - príležitosti a ohrozenia

Typ dokumentu/Document Type: Skriptá / Textbooks

ISBN: 978-80-552-1778-9 (CD-ROM)

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre / Slovak University of Agriculture in Nitra

Rok/PY: 2017

Publikované online/Published on-line: 2018-08-20

Jazyk/Language: slo

Abstrakt/Abstract: Hlavnou témou učebnice je regionálna politika a politika súdržnosti v rámci Európskej únie a Slovenska, koncepcie a prístupy, rámec politiky súdržnosti a jej implementácia vo vzťahu k etike a moderným ideovým prístupom ku korupcii, vrátane projektov a programov. / The main object of the textbook are regional policy and cohesion policy in the frames of the European Union and Slovakia, conceptions and approaches, framework of cohesion policy and its implementations, incl. programmes and projects, in relation to the ethics and modern ideological approaches to corruption.

Kľúčové slová/Keywords: regionálna politika, kohézna politika, verejná správa, etika, korupcia, programy a projekty, krajiny Európskej únie, Slovensko, učebnice vysokých škôl/regional policy, cohesion policy, public government, ethics, corruption, Europaen Union, Slovakia, textbooks

Vydané v rámci projektu podpredsedu Úradu vlády SR pre investície a informatizáciu :: Projekt technickej pomoci č. OPTP-P01-SC1-2016-11 Príprava nových kapacít pre EŠIF 1 / Project of technical support no. OPTP-P01-SC1-2016-11

Valid HTML 4.01 Transitional