Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-1896-0 :: Cover

Názov/Title: Arboristický štandard. 2: Ochrana drevín pri stavebnej činnosti [Arboricultural standard. 2: Woody plants protection in relation to construction activities]

Typ dokumentu/Document Type: Metodická príručka/Methodological Manual

ISBN: 978-80-552-1896-0

DOI: https://doi.org/10.15414/2018.9788055218960

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/Slovak University of Agriculture in Nitra

Rok, strany/PY, pages: 2018, 27 p.

Publikované online/Published on-line: 2018-11-07

Jazyk/Language: slo

Popis: Štandard „Ochrana drevín pri stavebnej činnosti“ identifikuje dreviny potenciálne ovplyvnené stavebnou činnosťou, charakterizuje ochranné opatrenia a technologické postupy pri ochrane drevín, vrátane ďalších pestovateľských opatrení. Stavebnou činnosťou sa na účely tohto štandardu rozumie vykonávanie všetkých stavieb, ako aj ich odstraňovanie, vrátane súvisiacich činností.

Description: The Standard "Woody plants protection in relation to construction activities" identifies woody plants potentially affected by construction activity, characterizes protective measures and technological procedures for woody plants preservation, including other cultivation measures. For the purposes of this standard, building activity means the execution of all structures/buildings, as well as their removal, including related activities.

Kľúčové slová/Keywords: arboristické štandardy, ochrana drevín, stavebná činnosť; arboricultural standards, woody plants protection, construction activities

Práva/Rights: Autorský zákon (SR), CC licencia/Act on copyright and rights related to copyright (Copyright Act) as amended (consolidated version), Slovak Republic; Creative Commons Licence
Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence

Valid HTML 4.01 Transitional