Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2011-6 :: Cover

Názov/Title: Hodnotenie adaptability stromov v zmenených podmienkach mesta pri použití vizuálno-rastovch a ekofyziologických znakov [Assessment of urban trees adaptability in changed climatic conditions in cities using by visual growing and ecophysiological traits]

Autori/Authors: Peter Uhrin, Ján Supuka

Typ dokumentu/Document Type: Kniha/Book

ISBN (online): 978-80-552-2011-6

DOI: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220116

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok vydavnia, strany/PY, pages: 2019, 198

Online/Published on-line: 2019-07-22

Jazyk/Language: slo, eng

Abstrakt: Klimatické podmienky v mestách sa neustále menia, čím sa vytvára zhoršujúce sa prostredie pre rast drevín a plnenie ich ekologickej, environmentálnej a sociálnej funkcie. Kvalitatívne hodnotenie ich odozvy na často až extrémne podmienky stanoviska rastu je dôležitou súčasťou starostlivosti o mestskú a historickú zeleň. Práca sa zaoberá aplikáciou vizuálnych metód pre posudzovanie morfologických znakov, deštrukčných prejavov koruny a kmeňovej časti drevín a ekofyziologickým aspektom vitality. Prostredníctvom merania hodnôt sledovaných parametrov vyplývajúcich z fluorescenčnej indukčnej krivky bola hodnotená kvalita asimilačných orgánov a výkonnosť fotochemických procesov. Hodnotených bolo 10, v mestách najbežnejšie sa vyskytujúcich druhov drevín ako sú Acer platanoides L., Acer pseudoplatanus L., Aesculus hippocastanum L., Betula verucosa Ehrh., Carpinus betulus L., Fagus sylvatica L., Fraxinus excelsior L., Quercus robur L., Taxus bacata L., Tilia cordata Mill. V rámci každého druhu boli hodnotené tri jedince na dvoch typoch lokalít. V meste Nitra boli pre hodnotenie vybraté dreviny na Štúrovej ulici, Triede Andreja Hlinku a Wilsonovom nábreží. Tieto ulice považujeme za environmentálne významne zaťažené s vysokou frekvenciou dopravy. Ako komparatívne prostredie bez environmentálnej záťaže alebo so zanedbateľnou záťažou boli vybraté historické parky v strednom Požitaví (historický park s kaštieľom v Lúčnici nad Žitavou, park s kaštieľom v Žitavciach a park s kaštieľom v Novej Vsi nad Žitavou) a tiež na pracovisku SAV v Arboréte Mlyňany vo Vieske nad Žitavou. Merania fluorescencie chlorofylu-a, obsahu chlorofylu-a a vizuálne hodnotenia boli cyklicky opakované v troch termínoch počas vegetačného obdobia v rokoch 2015 a 2016 s približne rovnakými mesačnými odstupmi. Výsledky boli štatisticky vyhodnocované s dôrazom na zisťovanie preukaznosti rozdielov hodnôt v štatistických súboroch, porovnávanie mediánov, analýzu rozptylu a hodnotenie vývoja sledovaných parametrov počas vegetačného obdobia za konkrétny rok. Práca tiež zahŕňa zhodnotenie obsahu cudzorodých látok v pletivách listov, obsahu polutantov v ovzduší v meste Nitra, pomerov vlhkosti pôdy za roky 2015 a 2016 na oboch lokalitách a zhodnotenie parametrov klimatických pomerov pre obe lokality za roky 2015 a 2016. V závere práce je vypracovaný návrh na súhrnné hodnotenie adaptability skúmaných druhov drevín na mestské prostredie.

Abstract: Climate conditions in cities are constantly changing, creating a worsening environment for the growth of trees and perform their ecological, environmental and social functions. Qualitative evaluation of their responses to the often extreme climatic conditions and habitat for their growth is an important part of care for urban and historical greenery. This work deals with applying visual methods for the assessment of morphological characters, destructive manifestations of the crown and stem of trees and ecophysiological aspects of vitality. By measuring the values of monitored parameters arising from fluorescence induction curve was assessed quality of assimilation organs and the efficiency of photochemical processes. The evaluation was focused on 10 in towns most commonly occurring tree species such as are: Acer platanoides L., Acer pseudoplatanus L., Aesculus hippocastanum L., Betula verucosa Ehrh., Carpinus betulus L., Fagus sylvatica L., Fraxinus excelsior L., Quercus robur L., Taxus bacata L., Tilia cordata Mill. Within each species were evaluated 3 model trees in two types of locations. For environmentally impacted environment were selected trees on Štúrova street and Trieda A. Hlinku in Nitra. As a comparative environment without environmental impact have been selected historical parks in Central Požitavie (historical park with a manor house in Lúčnica nad Žitavou, the park and the manor house in Žitavce a park with a manor house in Nová Ves nad Žitavou) and also in the workplace of SAV Arborétum Mlyňany in Vieska nad Žitavou. Measurement and visual evaluation were cyclically repeated three times during the growing season with the same month apart. The results were statistically evaluated with a focus on detecting evidential gaps of statistic groups, medians comparing, analysis of variance and assessment of monitored parameters during the growing season for a particular year. The work also includes the evaluation of the content of foreign matter in leafs, atmosphere pollutant content in city of Nitra, soil humidity ratios for 2015 and 2016 in both localities and the climatic conditions assessment for both sites in 2015 and 2016. At the end of the work, final assessment of the tree species adaptability to urban prospecting was created.

Kľúčové slová/Keywords: Dreviny v mestách, adaptabilita, hodnotenie; urban trees, climatic conditions, adaptability, ecolphysiological propertries, growing characteristics, assessment

Rights:Open Access :: Creative Commons BY 4.0 International Licence
Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence.

Valid HTML 4.01 Transitional