Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK    |    Späť na zborník/Back to proceedings

 

Autor(i)/Author(s): Michal Ďuračka, Július Árvay, Norbert Lukáč, Eva Tvrdá

Názov/Title: In vitro účinok extraktu kôpru voňavého (Anethum graveolens L.) na štruktúru a funkciu bovinných spermií

Zdrojový dokument/Source: Recenzovaný zborník vedeckých prác Výskumného centra AgroBioTech 2019

Typ dokumentu/Document Type: Scientific paper

ISBN: 978-80-552-2053-6

DOI: https://doi.org/10.15414/2019.978805520536.p1

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok, strany/PY, pages: 2019, 4-11

Publikované online/Published on-line: 2019-10-18

Jazyk/Language: slo

Abstrakt/Abstract: V našej štúdii sme sa rozhodli stanoviť dynamiku vplyvu rôznych koncentrácií extraktu z listov Kôpru voňavého (Anethum graveolens L.) na pohyblivosť, mitochondriálnu aktivitu a oxidatívne poškodenie lipidov bovinných spermií. Vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou (HPLC) bolo identifikované kvalitatívne a kvantitatívne zloženie špecifických biomolekúl. Spomedzi flavónov bol najviac zastúpeným cynarozid. Spomedzi fenolových kyselín bola kyselina chlorogénna najviac zastúpenou. Počítačom asistovaná analýza spermií (CASA) ukázala negatívny účinok extraktu na pohyblivosť spermií. Podobne, mitochondriálnym toxickým testom (MTT) sa potvrdil negatívny účinok extraktu na mitochondriálnu aktivitu. Avšak v prítomnosti extraktu sa významne zachovala integrita lipidov, čím sa dokázali antioxidačné účinky extraktu kôpru. Záverom však konštatujeme, že z globálneho hľadiska mal extrakt z listov kôpru negatívny účinok na funkciu spermií a neodporúčame jeho použitie ako potenciálneho prídavku do prezervačného média.

Kľúčové slová/Keywords: Anethum graveolens, spermie, extrakt, samčia reprodukcia, kôpor

Práva/Rights: Act on copyright and rights related to copyright (Copyright Act) as amended (consolidated version), Slovak Republic; Creative Commons Attribution 4.0 Licence
Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.