Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK    |    Späť na zborník/Back to proceedings

 

Autor(i)/Author(s): Veronika Fialková, Jana Bilčíková, Lucia Zamiešková, Jana Žiarovská

Názov/Title: DNA microarray – významný nástroj molekulárnej biológie na sledovanie zmien génovej expresie

Zdrojový dokument/Source: Recenzovaný zborník vedeckých prác Výskumného centra AgroBioTech 2019

Typ dokumentu/Document Type: Scientific paper

ISBN: 978-80-552-2053-6

DOI: https://doi.org/10.15414/2019.978805520536.p9

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok, strany/PY, pages: 2019, 64-70

Publikované online/Published on-line: 2019-10-18

Jazyk/Language: slo

Abstrakt/Abstract: Metóda DNA micorarray je dnes veľmi populárnou technikou molekulárnej biológie, ktorá má širokospektrálne využitie v oblasti medicíny, farmácie, toxikológie, či klinickej mikrobiológie na detekciu genetických zmien a variácií. Vo všeobecnosti je DNA microarray aplikovaná najmä na komplexnú analýzu zmien transkripčného profilu buniek alebo tkanív, pretože umožňuje sledovať niekoľko tisíc génov paralelne v priebehu jedného experimentu, a tak hlbšie porozumieť patofyziológii molekulárnych procesov v priebehu mnohých ochorení, liekovej rezistencie alebo identifikovať nové biomarkery v diagnostike a klinickej praxi. Dlhodobý rozvoj metód na poli microarray platforiem sa dnes spája so zaradením in situ syntetizovaných DNA čipov do bežnej rutinnej praxi. Cieľom našej práce je podať stručný popis a charakteristiku DNA microarray metódy, konkrétne princípu fungovania in situ syntetizovaných čipov a ich využitia v oblasti monitorovania génových expresií.

Kľúčové slová/Keywords: DNA microarray, génová expresia, in situ syntetizované čipy

Práva/Rights: Act on copyright and rights related to copyright (Copyright Act) as amended (consolidated version), Slovak Republic; Creative Commons Attribution 4.0 Licence
Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.