Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2063-5 :: Cover

Názov/Title: Interaktívna experimentálna záhrada. Sprievodca zbierkami bylín v Interaktívnej experimentálnej záhrade na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre / Interactive experimental garden. The guide to plant collection in the Interactive Experimental Garden at Faculty of Horticulture and Landscape Engineering of Slovak University of Agriculture in Nitra

Autori/Authors Viera Šajbidorová, Dagmar Hillová

Typ dokumentu/Document Type: Vysokoškolská učebnica / Textbook

ISBN online: 978-80-552-2063-5

ISBN print: 978-80-552-1951-6

DOI: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220635

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok vydania, strany/PY, pages: 2019, 97 s.

Publikované online/Published on-line: 2020-01-21

Jazyk/Language: slo, eng

Úvod: Zaznamenať tie najkrajšie momenty záhrady, znamená – žiť v nej. Byť v nej duchom aj telom, celou bytosťou. Nechať sa ňou inšpirovať, učiť sa od nej, sledovať, ako si v nej pod vedením človeka hľadajú svoje miesto stromy, kry, byliny, hmyz a vtáci. Žiť v nej, keď tam páli letné slnko, aj chladí jarný mráz, či straší búrka. Každý deň je iná, zaujímavá. Interaktívna experimentálna záhrada je miesto vzdelávania a relaxu. Je živou učebnicou sortimentu bylín, ich vzájomných kompozícií, vytvára priestor pre praktické vzdelávanie v oblasti zakladania a údržby bylinných výsadieb. Záhrada je inšpiráciou pre tvorbu, priestorom pre kreatívne myšlienky a experimentálnou bázou pre študentov a pedagógov. Prijmite pozvanie do našej Interaktívnej experimentálnej záhrady...

Introduction: Keeping the most beautiful moments from the garden means living there. To be part of it, body and soul, the whole existence. To get inspired, to learn, to observe how a man can help trees, shrubs, plants, insect and birds find their proper place there. To live there during the burning summer sun, cooling spring frost or scary storm. Each day it is different yet interesting. The Interactive Experimental Garden is an ideal place for education and relaxation. It is a living textbook of various plant varieties, their mutual compositions and it provides an opportunity for practical education in the field of herbaceous composition design and maintenance. The garden is an inspiration for creation, a place for creative ideas and an experimental basis for students and teachers. Please feel free to enter our Interactive Experimental Garden...

Kľúčové slová/Keywords: záhrady, byliny, interaktívne záhrady, vysokoškolské učebnice; gardens, interactive gardens, herbs, textbooks

Rights:Open Access :: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License
Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License

Valid HTML 4.01 Transitional