Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2105-2 :: Cover

Názov/Title: Vplyv integrácie a globalizácie na štruktúru a podnikateľské riziko v poľnohospodárstve na Slovensku

Typ dokumentu/Document Type: Vedecká monografia/Scientific Monograph

Autor/Author: Marián Tóth

ISBN: 978-80-552-2105-2

DOI: https://doi.org/10.15414/2019.9788055221052

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok, strany/PY, pages: 2019, 107 p.

Publikované online/Published on-line: 2019-12-30

Jazyk/Language: slo

Abstrakt/Abstract: Vedecká monografia sa zameriava na tri oblasti. Prvou je zhodnotenie štrukturálnych zmien v poľnohospodárstve na Slovensku po roku 2004. Druhou oblasťou je zhodnotenie miery systematického rizika podnikania veľkých fariem. Treťou oblasťou je zhodnotenie dopadov stropovania priamych platieb na farmy na Slovensku.

The scientific monograph focuses on three areas. The first is the assessment of structural changes in agriculture in Slovakia after 2004. The second area is the assessment of the systematic risk of doing business in large farms. The third area is the evaluation of the impact of direct payments ceiling on farms in Slovakia.

Kľúčové slová/Keywords: globalizácia, integrácia, poľnohospodárstvo, Slovensko, podnikateľské riziká, štruktúra výroby; globalisation, integration, agriculture, Slovakia, business risks, structural changes

Práva/Rights: Autorský zákon (SR), CC licencia/Act on copyright and rights related to copyright (Copyright Act) as amended (consolidated version), Slovak Republic; Creative Commons Licence
Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence

Valid HTML 4.01 Transitional