Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2166-3 :: Cover

Názov/Title: TECHNOFORUM 2020 :: New Trends in Machinery and Technologies for Biosystems. Scientific Papers / TECHNOFORUM 2020 :: Nové trendy v technike a technológiách pre biosystémy. Zborník vedeckých prác

Editori/Editors Ján Jobbágy, Koloman Krištof (eds.)

Typ dokumentu/Document Type: Zborník vedeckých prác / Scientific papers

ISBN online: 978-80-552-2166-3

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221663

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok vydania, strany/PY, pages: 2020, 175

Publikované online/Published on-line: 2020-05-11

Jazyk/Language: slo, eng

Úvod: Inovácie nielen v oblasti poľnohospodárstva prinášajú zvýšenú úroveň technickej základne. Významným znakom v súčasnom poľnohospodárstve je hľadanie spôsobov pre efektívnejšie pestovanie poľných plodín a zvýšenú ochranu krajiny. Predpokladom zvyšovania úrovne konkurenčne schopného a rozvíjajúceho sa poľnohospodárstva je aj rozvoj výrobných technológií. Výsledkom týchto trendov je neustále zdokonaľovanie technických parametrov strojov, uplatňovanie elektronických aplikácií v konštrukcii ako aj prienik sofistikovaných informačných technológií. V poslednom období sa zvyšuje úroveň vybavenia mechatronickými zariadeniami, ktoré umožňujú následné nasadenie informatizácie a nových druhov materiálov. Celý tento systém inovácii však musí úzko súvisieť s ekonomickými položkami nasadenia techniky a v ďalšom by mal byť sprevádzaný a podporovaný výskumom. Výsledky týchto aktivít potvrdia alebo vyvrátia vhodnosť, či nevhodnosť určitých technických riešení v konkrétnych výrobných a prírodných podmienkach.

Kľúčové slová/Keywords: poľnohospodárska technika, poľnohospodárske systémy, inovácie, stroje a zariadenia, vedecké práce; agricultural machinery, agricultural equipment, agricultural systems, innovations, scientific papers

Rights:Open Access :: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License
Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License

Valid HTML 4.01 Transitional