Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2210-3 :: Cover

Názov/Title: Špecifické hodnotenie kvality vína z vybraného regiónu

Editori/Editors Dagmar Kozelová, Ján Durec, Martina Fikselová, Lucia Benešová, Mário Uhler

Typ dokumentu/Document Type: Odborná monografia / Professional publication

ISBN online: 978-80-552-2210-3

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055222103

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok vydania, strany/PY, pages: 2020, 85

Publikované online/Published on-line: 2020-09-21

Jazyk/Language: slo

Úvod: Víno patrí medzi obľúbené alkoholické nápoje mnohých spotrebiteľov. Na Slovensku sa pestuje vinič hroznorodý v 6 vinohradníckych oblastiach. Každá z jeho odrôd sa vyznačuje špecifickými vlastnosťami a charakteristikami, vplývajú na ňu viaceré faktory, akými sú napríklad klimatické podmienky, pôdne podložie typické pre jednotlivé regióny. Na kvalitu vína vplýva stanovenie termínu zberu hrozna a spôsobu zberu, senzorické posúdenie bobúľ a kvalitatívne charakteristiky hroznového muštu, samotná odroda ako aj technologické vybavenie pri spracovaní hrozna, tiež hygiena pracovného prostredia a jej dodržiavanie pracovníkmi vo vinárskom podniku, vedomosti a zručnosti vinára a ďalšie. V ostatných rokoch sa čoraz častejšie diskutuje o pôvode potravín a presnom určení geografického pôvodu vín, čo má významný dosah na ekonomické aspekty obchodu s touto komoditou. Senzorická kvalita vybraných odrôd vín pochádzajúcich z Hontianskej vinohradníckej oblasti z pohľadu konzumenta je rozpracovaná v praktickej časti predkladanej publikácie spolu s monitoringom názorov spotrebiteľov na kvalitu produkcie domácich regionálnych producentov vín ako aj informovanosťou respondentov a ich preferenciách pri konzumácii vín. Odborná knižná publikácia je určená pre odborníkov z oblasti výroby a hodnotenia vína, tiež pre študentov potravinárskeho zamerania ako aj pre širokú verejnosť.

Kľúčové slová/Keywords: víno, kvalita vína, hodnotenie vína, vinárske oblasti, Slovensko; wines, wine quality, wine evaluation, specific winemaking regions, Slovakia

Rights:Open Access :: Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Public License
Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Public License

Valid HTML 4.01 Transitional