Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2228-8 :: Cover

Názov/Title: Vplyv podmienok pozberovej úpravy a skladovania kukurice na kvalitu produktu

Editori/Editors Marek Angelovič, Soňa Hubinská, Ján Jobbágy, Michal Angelovič, Koloman Krištof

Typ dokumentu/Document Type: Vedecká monografia / Scientific monograph

ISBN: 978-80-552-2228-8

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055222288

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok vydania, strany/PY, pages: 2020, 103

Publikované online/Published on-line: 2020-10-06

Jazyk/Language: slo

Abstrakt/Abstract Pozberová úprava zrnín má osobitný význam vo výrobe a dlhodobom zachovaní kvality spracovávaného produktu. Najvýznamnejším faktorom vplyvu techniky a technológie pozberovej úpravy je poškodenie zrnín. Cieľom predkladanej monografie bolo skúmanie vplyvu techniky a technológie pozberovej úpravy a skladovania zrnín na vonkajšiu a vnútornú kvalitu kukurice vo vybranom podniku. Pre splnenie vytýčeného cieľa sme vykonali nasledovné experimentálne merania: zistenie vplyvu strojov a ich ústrojenstiev na kvalitatívne ukazovatele kukurice, sledovanie vybraných agrofyzikálnych vlastností potravinárskej kukurice, sledovanie vplyvu jednotlivých prvkov technologickej linky na poškodenie kukurice, sledovanie vplyvu podmienok skladovania na kvalitu kukurice.
Grain postharvest treatment is one of the most important factors for quality ensurance of the final product. Postharvesting machinery and technology may influence grain damage significantly. Aim of the scientific monograph was to evaluate the effect of postharvesting machinery and technology including the grain storage on the external and internal quality of maize at selected farm. Following experimental measurements were carried out in order to reach the aim: determination of effect of the machinery mechanism on maize quality parameters, determination of selected agro-physical parameters of food maize, determination of effect of the different elements of process line on maize grain damage, determination of storage conditions on maize quality.

Kľúčové slová/Keywords: kukurica na zrno, pozberová úprava, skladovanie, oceľové silá, podlahové sklady; maize, cereal grains, post-harvest treatment, storage on floors, steel silos

Licencia/License:Open Access :: Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Public License
Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Public License

Valid HTML 4.01 Transitional