Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2243-0 :: Cover

Názov/Title: Hodnotenie kvality životného prostredia v QGIS. Návody na cvičenia

Autori/Authors: Lenka Lackóová, Jakub Fuska

Typ dokumentu/Document Type: Vysokoškolské skriptá - návody na cvičenia

ISBN: 978-80-552-2253-0

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055222530

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Publikované online/Published on-line: 2020-11-26

Jazyk/Language: slo

Návody na cvičenia sú určené pre študentov denného a externého štúdia predmetu Hodnotenie kvality životného prostredia. V priebehu cvičení študenti nadobudnú praktické vedomosti a zručnosti z oblasti zberu a spracovania geografických údajov v prostredí systému, ktorý je voľne dostupný – QGIS. U študentov sa predpokladajú základné zručnosti s prácou s počítačom a znalosť základov geografických informačných systémov. Materiál nadväzuje na softvérové poznatky získané v predmete Základy GIS a dopĺňa ich o obsahové požiadavky z oblasti životného prostredia. Cieľom týchto praktických návodov na cvičenia je prostredníctvom základných prác s programom QGIS naučiť študentov zostavovať digitálne mapy, meniť legendy, aktívne pracovať s mapou, zobrazovať vlastnosti geometrických elementov, vykonávať atribútové a priestorové dopyty, vytvárať mapové kompozície pre tlačové výstupy v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia smerujúce k jeho hodnoteniu.

Kľúčové slová/Keywords: životné prostredie, kvalita životného prostredia, hodnotenie, softvérové nástroje, GIS, QGIS

Chránený súbor. Pre prístup k plnému textu dokumentu je potrebné vyžiadanie prístupových údajov u autorov :: lenka.lackoova@uniag.sk | jakub.fuska@uniag.sk.

Protected file. Get access :: lenka.lackoova@uniag.sk | jakub.fuska@uniag.sk.

Valid HTML 4.01 Transitional