Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2266-0 :: Cover

Názov/Title: Diaľkový prieskum Zeme a jeho využitie na hodnotenie sucha v poľnohospodárskej krajine

Autori/Authors: Veronika Zuzulová, Matej Žilinský, Marián Kováčik

Typ dokumentu/Document Type: Vedecká monografia

ISBN: 978-80-552-2266-0

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055222660

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Publikované online/Published on-line: 2020-11-26

Jazyk/Language: slo

Hlavným cieľom monografie vo väzbe na projekt bolo zhodnotiť vplyv sucha na stav vegetácie na ornej pôde a poľnohospodársku produkciu vybranej plodiny na Slovensku. Ako modelovú rastlinu sme vybrali jačmeň jarný (Hordeum vulgare L.), ktorý využíva najmä jarné zrážky. Je najrozšírenejšou jarnou hustosiatou obilninou na Slovensku a má dominantné postavenie ako ekonomicky významná jarná obilnina. Naplneniu hlavného cieľa predchádzal popis výskytu sucha na Slovensku v časovom rade 1960 – 2017 na základe meraných klimatických údajov z vybraných staníc pomocou Z-indexu. Využiteľnosť EVI ako vegetačného indexu vhodného na hodnotenie sucha sa zisťovala na základe korelácií výsledných hodnôt s hodnotami Z-indexu.Monografia vznikla ako finálny výstup vedeckého projektu Analýza dopadu sucha na stav vegetácie v poľnohospodárskej krajine pomocou diaľkového prieskumu Zeme č. 16-GASPU-2018, riešeného na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre s dobou riešenia od 1. januára 2018 do 31. decembra 2020.

Kľúčové slová/Keywords: diaľkový prieskum Zeme, systémy prieskumu Zeme, hodnotenie sucha, poľnohospodárske plodiny, vegetačné indexy; Earth Remote Sensing, systems, drought evaluation, agricultural crops, vegetation index

 

Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence

Valid HTML 4.01 Transitional