Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2268-4 :: Cover

Názov: Technika a technológie spracovania odpadov

Autori: Roman Gálik, Miroslav Žitňák, Štefan Boďo,Tomáš Holota, Ján Csillag, Jan Malaťák, Jíři Bradna, Jan Mareček, Petr Junga, Eva Krčálová

Typ dokumentu: Vysokoškolská učebnica

ISBN: 978-80-552-2268-4

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055222684

Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok, strany: 2020, 495 s.

Publikované online: 2021-05-12

Jazyk: slo

Popis/Description: Problematika životného prostredia sa dotýka každého z nás. Významnú úlohu v oblasti starostlivosti o životné prostredie zohráva odpadové hospodárstvo. Vychádzajúc zo súčasného stavu problematiky získa študent štúdiom vysokoškolskej učebnice „Technika a technológie spracovania odpadov“ nové poznatky a vedomosti o technickom riešení jednotlivých strojov a strojových liniek v prevádzkach odpadového hospodárstva, určených na zber, zhodnocovanie a spracovanie jednotlivých druhov odpadov a porozumie teórii a konštrukcií strojov používaných v linkách odpadového hospodárstva, dokáže navrhnúť komplexné riešenie inovácie, alebo výstavby výrobných liniek odpadového hospodárstva. Obsah učebnice je zameraný predovšetkým na techniku a technológie spracovania kovových a nekovových odpadov, ako sú napríklad staré vozidlá, opotrebované pneumatiky a akumulátory, odpady z obalov, stavebné odpady z demolácií, elektroodpad, hutnícky priemysel a spracovanie odpadov z poľnohospodárskej prvovýroby a potravinárstva ako aj odpadového papiera, skla a plastov.

Kľúčové slová/Keywords: životné prostredie, odpady, spracovanie odpadov, technológie spracovania odpadov, učebnice, vysokoškolské učebnice

Práva/Rights: Autorský zákon (SR), CC licencia/Act on copyright and rights related to copyright (Copyright Act) as amended (consolidated version), Slovak Republic; Creative Commons Licence
Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NonDerivs 4.0 International Licence

Valid HTML 4.01 Transitional