Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2301-8 :: Cover

Názov/Title: Arboristický štandard. 5: Rez krov [Arboricultural standard. 5: Shrubs pruning]

Typ dokumentu/Document Type: Metodická príručka/Methodological Manual

ISBN: 978-80-552-2301-8

DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055223018

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/Slovak University of Agriculture in Nitra

Rok, strany/PY, pages: 2021, 27 p.

Publikované online/Published on-line: 2021-03-05

Jazyk/Language: slo

Popis: Štandard „Rez krov“ definuje typ a techniku rezov realizovaných prevažne na kroch rastúcich mimo lesa s cieľom predĺžiť ich životnosť, udržať estetické a ekologické funkcie a prevádzkovú bezpečnosť. Štandard sa týka rezu krov, ktoré nemajú produkčné funkcie. Rez krov je odborná činnosť, ktorá by mala byť vykonaná kvalifikovane na základe poznania biologických vlastností drevín. S rezom sú spojené zásahy do integrity jedinca, ktoré môžu mať vplyv na ďalší rast, vývin, ako aj funkcie a dĺžku života.

Description: The "Shrubs pruning" standard defines the type and technique of pruning cuts performed mainly on shrubs growing outside the forest in order to prolong their longevity, maintain aesthetic and ecological functions and operational safety. The standard applies to cutting shrubs with non-productive functions. Shrubs pruning is a professional activity that should be performed competently on the basis of knowledge of the biological properties of woody plants. The pruning is associated with interventions in the integrity of the individual, which can affect further growth, development, as well as function and longevity.

Kľúčové slová/Keywords: arboristické štandardy, rez krov, techniky rezov, kategorizácia rezov; arboricultural standards, shrubs pruning, types of pruning cuts, categories of pruning cuts

Práva/Rights: Autorský zákon (SR), CC licencia/Act on copyright and rights related to copyright (Copyright Act) as amended (consolidated version), Slovak Republic; Creative Commons Licence
Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence

Valid HTML 4.01 Transitional