Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2319-3 :: Cover

Názov/Title: Sociálny rozvoj vidieka a sociálna politika

Autori/Authors: Marcela Chreneková, Mária Fáziková, Mária Filipová, Michal Smetanka, Veronika Svetlíková

Typ dokumentu/Document Type: Učebnica/Textbook

ISBN: 978-80-552-2319-3

DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055223193

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok vydania, strany/PY, pages: 2021, 137

Publikované online/Published on-line: 2021-08-17

Jazyk/Language: slo

Súhrn/Summary: Sociálny rozvoj územia, v ktorom žijeme a pracujeme sa priamo dotýka každého občanaSociálna politika je vecou každého občana. Môže sa zapojiť do jej tvorby ako občan a člen miestnej komunity alebo v rámci svojho pracovného života. Sociálna politika je citlivá ale aj zložitá oblasť fungovania krajiny. Má za úlohu chrániť obyvateľov pred nepriaznivými situáciami ale aj zasiahnuť, ak sa už do nepriaznivej situácie dostali a nevedia si pomôcť sami. Učebnica predstavuje princípy tvorby a uplatnenia sociálnej politiky na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni. Niektoré kapitoly analyzujú históriu sociálnej politiky, tradícii solidarity a vzájomnosti na našom území, ktorá dáva obraz o koreňoch súčasného vývoja. Takmer 90% obyvateľov Slovenska žije vo vidieckych oblastiach. Téma rozvoja vidieka je teda pre našu krajinu kľúčová. V tejto učebnici sa autori pokúsili sumarizovať informácie a poznatky o faktoroch a konceptoch sociálneho rozvoja územia, sociálnych problémoch vidieka a prístupoch k ich riešeniu. Zaoberajú sa vybranými nástrojmi sociálneho rozvoja územia a vidieckeho priestoru. Prípadové štúdie v podobe textov a videí prepájajú teoretické poznatky s reálnou praxou sociálnej politiky a rozvoja vidieka.
Publikácia je výstupom projektu KEGA č. 047SPU-4/2018. Nové prístupy vo výučbe miestneho ekonomického a sociálneho rozvoja.

Kľúčové slová/Keywords: vidiek, rozvoj vidieka, sociálny rozvoj, sociálna politika, Slovensko, učebnice; rural, rural development, social development, social policy, Slovakia, textbooks

Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Licence.

Valid HTML 4.01 Transitional