Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2320-9 :: Cover

Názov/Title: Rozvoj vidieka

Autori/Authors: Mária Fáziková, Barbora Babjaková, Michal Hrivnák

Typ dokumentu/Document Type: Učebnica/Textbook

ISBN: 978-80-552-2320-9

DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055223209

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok vydania, strany/PY, pages: 2021, 179

Publikované online/Published on-line: 2021-09-13

Jazyk/Language: slo

Poznámka/Note: Publikácia je výstupom projektu KEGA č. 047SPU-4/2018 Nové prístupy vo výučbe miestneho ekonomického a sociálneho rozvoja.

Súhrn/Summary: Vidiek je územie, ktoré je organickou súčasťou regionálneho priestoru. Má svoje charakteristické črty, ktorými sú prirodzená krajina so špecifickým využitím najmä odvetviami primárneho sektora, nízka hustota obyvateľstva, rozdrobená sídelná štruktúra, diverzifikovaná ekonomická štruktúra, sociálna kohézia a bohatstvo kultúrnych tradícií. Má však aj problémy vyplývajúce práve z nízkej hustoty obyvateľstva a nízkej intenzity ekonomických aktivít. Vidiecke regióny a vidiecke obce ťažko zachytávajú globálne rozvojové impulzy, dostávajú sa do rozvojových problémov. Vzniká priestorová nerovnováha, ktorá neumožňuje efektívne využívať územný kapitál vidieka a vytvára tlak na verejné zdroje. Rozvoj vidieka je v ekonomickom, sociálnom aj environmentálnom zmysle významnou témou jednotlivých súčastí regionálnej vedy, ale aj ekonomickej a politickej praxe. Autori sa v tejto knihe pokúsili zhrnúť svoje poznatky o faktoroch, procesoch, politikách a nástrojoch týkajúcich sa ekonomického a sociálneho rozvoja vidieka. Predkladaná učebnica načrtáva teoretické východiská, identifikuje rozvojový potenciál ako aj rozvojové problémy vidieka. Naznačuje spôsoby ich riešenia vrátane metodických nástrojov na ich praktické riešenie. Sú to samozrejme rámcové problémy omnoho komplexnejšej problematiky, ktorá je predmetom ďalšieho skúmania. Je určená pre študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorí študujú predmet „Rozvoj vidieka“, pre študentov iných univerzít a vysokých škôl, ktorých daná problematiky zaujíma, ale aj pre pracovníkov verejnej správy na všetkých úrovniach riadenia.

Kľúčové slová/Keywords: vidiek, rozvoj vidieka, rozvojový potenciál, rozvojové problémy, vysokoškolské učebnice, Slovensko; rural, rural development, development potential, development problems, Slovakia, textbooks

Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivates 4.0 International Licence.

Valid HTML 4.01 Transitional