Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2321-6 :: Cover

Názov/Title: Regionálny a miestny rozvoj

Autori/Authors: Katarína Melichová, Lukáš Varecha

Typ dokumentu/Document Type: Učebnica/Textbook

ISBN: 978-80-552-2321-6

DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055223216

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok vydania, strany/PY, pages: 2021, 131

Publikované online/Published on-line: 2021-09-13

Jazyk/Language: slo

Poznámka/Note: Publikácia je výstupom projektu KEGA č. 047SPU-4/2018 Nové prístupy vo výučbe miestneho ekonomického a sociálneho rozvoja.

Súhrn/Summary: Cieľom učebnice je priblížiť študentom rozdiely medzi regionálnym rastom a regionálnym rozvojom, aby pochopili rôzne interpretácie ekonomického rastu a rozvoja v rôznych teoretických konceptoch a ako sa vyvíjali v priebehu času a ako boli tieto teoretické koncepty premietané do konkrétnych politických opatrení (a prečo niektoré z nich zlyhávajú). Obsahovo ju tvoria tri logické celky. Prvý celok je venovaný vysvetleniu základných pojmov ako je regionálny rast a rozvoj, konceptu regionálnej konkurencieschopnosti a faktorom, ktoré ju ovplyvňujú a príčinám a dôsledkom regionálnych disparít. Druhý najrozsiahlejší celok zase zahŕňa vybrané teoretické a koncepčné prístupy, ktoré vysvetľujú vzájomné pôsobenie faktorov rozvoja a ich súvislosť s regionálnym rozvojom a regionálnymi disparitami. Regionálny rast a rozvoj vysvetľuje z pohľadu neoklasického prístupu, ktorého nedostatky neskôr vyústili do dominancie keynesiánskeho a polarizačného prístupu k regionálnemu rastu a rozvoju. Riešenie nedostatkov týchto zase priniesli neoliberálne a inštitucionálne prístupy, ktoré majú dominantný vplyv na charakter regionálnej politiky aj v súčasnosti. Prečo práve teórie? Lebo svet sám o sebe (a tým aj ekonomický systém), bez toho, aby sme sa naň pozreli, je chaotický. Až naša schopnosť modelového zmýšľania, teda identifikácie opakujúcich sa vzorov, nám umožňuje orientovať sa v ňom. Tieto vzorce sú abstrakciou reality, ktorá nám pomáha zorientovať sa vo svete a ekonomickom systéme tak, aby sme pochopili príčinnodôsledkové súvislosti prevládajúce v tomto systéme, čo nám umožní vyhnúť sa krokom (napr. politickým rozhodnutiam), ktoré by mohli viesť k nežiaducim dôsledkom a pomôže nastaviť také opatrenia, aby sme zabezpečili spoločensky prijateľný výsledok. Okrem toho, že vysvetľujú „ako funguje svet“, nám teórie rozvoja zároveň poskytujú „recepty“ na tvorbu politík a konkrétnych opatrení na jeho ovplyvňovanie s cieľom dosiahnuť spoločensky žiaduce efekty. Práve tretí celok prináša historický priebeh aplikácie týchto teoretických a koncepčných prístupov v praxi, konkrétne v regionálnej politike Európskej únie. Okrem pojmu teória v učebnici používame aj pojmy koncepcia a model s porovnateľným významom.

Kľúčové slová/Keywords: regionálny rozvoj, miestny rozvoj, regionálny rast, regionálna konkurencieschopnosť, regionálne disparity, regionálna politika, Slovensko, Európska únia, vysokoškolské učebnice; regional development, local development, regional growth, regional competitiveness, regional disparities, regional policy, Slovakia, European Union, textbooks

Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence.

Valid HTML 4.01 Transitional