Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2326-1 :: Cover

Názov/Title: Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Zborník prác z vedeckej konferencie, Nitra, 22. 4. 2021 / Recent Advances in Agriculture, Mechanical Engineering and Waste Policy. Proceedings of Scientific Conference, Nitra, 22. 4. 2021

Editori/Editors: Ján Kosiba, František Adamovský, Martin Baráth, Dušan Marko

Typ dokumentu/Document type: Zborník prác z vedeckej konferencie / Proceedings of Scientific Conference

ISBN: 978-80-552-2326-1

DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055223261

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre / Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia

Rok, strany: 2021, 237

Publikované online: 2021-04-26

Jazyk: slo, eng

Popis/Description: Zborník prezentuje práce z medzinárodnej vedeckej konferencie študentov zamerané na aktuálne trendy v poľnohospodárstve, strojárstve a odpadovom hospodárstve. Tematicky príspevky pokrývajú široké spektrum problematiky spracované v jedinečných kontextoch a na vybraných konkrétnych príkladoch. / The Proceedings presents articles from an international scientific conference of students focused on current trends in agriculture, engineering and waste management. Presented papers thematically cover a wide range of aspects processed in unique contexts and in selected specific associations.

Kľúčové slová/Keywords: poľnohospodárstvo, strojárstvo, odpadové hospodárstvo, vedecké konferencie, zborníky; agriculture, mechanical engineering, waste management, scientific conference, proceedings

Práva/Rights: Autorský zákon (SR), CC licencia/Act on copyright and rights related to copyright (Copyright Act) as amended (consolidated version), Slovak Republic; Creative Commons Licence
Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence

Valid HTML 4.01 Transitional