Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2350-6 :: Cover

Názov/Title: Základy sociálneho poľnohospodárstva

Autori/Authors: Magdaléna Lacko-Bartošová, Danka Moravčíková, Marcela Chreneková, Eva Pongrácz, Hedviga Guľová

Typ dokumentu/Document Type: Učebnica/Textbook

ISBN: 978-80-552-2350-6

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok vydania, strany/PY, pages: 2021, 89

Publikované online/Published on-line: 2021-08-17

Jazyk/Language: slo

Súhrn/Summary: Sociálne poľnohospodárstvo a zelená starostlivosť sa rozvíjajú v rámci Európskej únie na farmách, ktoré „multifunkčnosť“ poľnohospodárstva, vyžadovanú politickými prístupmi zavádzajú do praxe. Týmto spôsobom multifunkčnosť poľnohospodárstva prispieva k tvorbe pracovných miest vo vidieckych oblastiach prostredníctvom sociálnych služieb. Sociálne poľnohospodárstvo je realizované na poľnohospodárskych podnikoch, ktoré integrujú ľudí s fyzickými, mentálnymi, psychologickými znevýhodneniami, poskytujú príležitosti pre sociálne znevýhodnených, dlhodobo nezamestnaných, závislých, pre mládež s poruchami učenia sa, ale aj pre aktívnych seniorov a ďalšie cieľové skupiny. V ostatných dekádach boli pre rozvoj sociálneho poľnohospodárstva v rámci EÚ realizované významné výskumné projekty, napr. COST Action 866 Green Care in Agriculture, EÚ výskumný projekt SoFar, MAiE a ďalšie. Výskumné projekty ovplyvnili prijatie Stanoviska Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k sociálnemu poľnohospodárstvu. Napriek spoločným aktivitám, vývoj sociálneho poľnohospodárstva prebieha v štátoch EÚ rôznymi smermi. Iniciatívy pre rozvoj sociálneho poľnohospodárstva je možné identifikovať aj v Slovenskej republike, avšak zatiaľ nedošlo k jeho oficiálnemu uznaniu a cielenej podpore. Rozvoj sociálneho poľnohospodárstva vyžaduje spoluprácu medzi rôznymi sektorovými politikami a administráciou na národnej, regionálnej aj miestnej úrovni. Výmena výskumných poznatkov, profesionálnych a praktických skúseností sú základným predpokladom rozvoja.
Vydanie bolo podporené projektom Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ a SAV SR VEGA 1/0650/20 Modely sociálneho poľnohospodárstva ako nástroja podpory inkluzívneho rastu a projektom „Zahájenie rozvoja sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku, realizovaného občianskym združením Druživa s podporou programu ACF – Slovakia, financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Kľúčové slová/Keywords: sociálne poľnohospodárstvo, udržateľný sociálny rozvoj , sociálna politika, učebnice; social agriculture, social sustainability, social policy, textbooks

Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence.

Valid HTML 4.01 Transitional