Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2375-9 :: Cover

Názov/Title: Vybrané kapitoly z etiky pre ekonómov a manžérov

Autori/Authors: Eva Pechočiaková Svitačová

Typ dokumentu/Document Type: Učebnica/Textbook

ISBN: 978-80-552-2375-9

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok vydania, strany/PY, pages: 2021, 115

Publikované online/Published on-line: 2021-10-07

Jazyk/Language: slo

Súhrn/Summary: Etika je teoretickou disciplínou, skúmajúcou fenomén morálky, pričom sa zaraďuje k filozofickým disciplínam. Na rozdiel od nich má ale výrazný praktický rozmer. Napokon, oprávnene sa označuje ako praktická filozofia, čo je podmienené tým, že morálka sa prejavuje v celej sfére nášho praktického konania. a je to práve praktický rozmer etiky, vďaka ktorému sa o etike a etických problémoch diskutuje nielen v odborných a vedeckých kruhoch, ale aj v každodennom praktickom živote ľudí. Výnimkou nie je ani oblasť hospodárstva a ekonomiky, kde etika môže podnecovať odborníkov k humánnym a zodpovedným prístupom k ľuďom, ale i k zodpovedným prístupom k využívaniu obmedzených zdrojov a k životnému prostrediu. Tým, že zdôvodňuje potrebu voliť také ciele a postupy v ekonomike a v manažérskych činnostiach, ktoré umožňujú obyvateľom v spoločnostiach kvalitne uspokojovať svoje potreby a viesť dobrý život. v záujme udržateľnosti je nutné predradiť uvedené ciele pred úsilia ekonómov a manažérov dosahovať čo najvyšší profit v rôznych podobách a získavať rôzne výhody pre svoj podnik, inštitúciu a pod. Vzhľadom na to, že ekonomické činnosti, ako aj činnosti manažérov, sa realizujú v rôznych oblastiach spoločnosti, kde sa týkajú ľudí, skupín, komunít a podobne, musia zodpovedať aj ľudským kritériám a byť regulované aj mravnými normami. k tomu, aby ekonómovia a manažéri mravné normy a mravné požiadavky akceptovali a riadili sa nimi, potrebujú získať niektoré vedomosti z oblasti etickej teórie, ale najmä z oblasti aplikovanej etiky. Vďaka nim sa u nich môžu formovať morálne kompetencie, ktoré by mali uplatňovať pri dosahovaní cieľov a plnení pracovných úloh. Táto učebnica je určená najmä študentom fakúlt a univerzít, ktoré sa zameriavajú na prípravu odborníkov pre oblasť ekonomiky a na prípravu manažérov pre viaceré oblasti hospodárstva. Súčasne je určená aj ekonómom a manažérom v praxi, ktorí majú záujem skvalitňovať svoje profesijné činnosti a ktorí sa doposiaľ nemali možnosť oboznámiť s tým, ako môže etika, a najmä aplikovaná etika, skvalitniť ich prácu, a súčasne prispieť k lepším vzťahom k ľuďom a k celému svojmu okoliu.

Kľúčové slová/Keywords: etika, sociálna etika, aplikovaná etika, manažérska etika, podnikateľská etika, bioetika, ekonómovia, manažéri, vysokoškolské učebnicenice, Slovensko; ethics, social ethics, applied ethics, business ethics, managerial ethics, bioethics, economists, managers, textbooks, Slovakia

Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence.

Valid HTML 4.01 Transitional