Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2423-7 :: Cover

Názov/Title: Vzájomné väzby finančných a komoditných trhov

Autori/Authors: Michaela Arpášová, Kristína Hudecová , Miroslava Rajčániová

Typ dokumentu/Document Type: Vedecká monografia/Scientific Monograph

ISBN: 978-80-552-2423-7

DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055224237

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok vydania, strany/PY, pages: 2021, 87 s.

Publikované online/Published on-line: 2022-01-17

Jazyk/Language: slo

Súhrn/Summary: V poslednom období sme svedkami silnejúceho prepojenia medzi finančnými a komoditnými trhmi. Vývoj na finančných trhoch má čoraz väčší vplyv na komoditné trhy. Očakávané výnosy portfólia komodít a zvýšená dostupnosť investičných produktov spojených s komoditami, ako sú indexové fondy, prispievajú k financializácií komoditných trhov. Poľnohospodárske komodity, drahé kovy a energetické komodity sa pre investorov stávajú bezpečným prístavom pre ich kapitál. Zatiaľ čo prepojenie medzi finančnými trhmi a trhmi vzácnych kovov a energetických komodít vyvolalo záujem výskumníkov už skôr, vplyv finančných trhov na trhy poľnohospodárskych komodít zatiaľ nezískal širšiu pozornosť výskumníkov. Súbežný nárast cenových hladín a zvýšená cenová volatilita takmer všetkých hlavných poľnohospodárskych komodít a rast objemu obchodovania na ich derivátových trhoch vyvolali diskusiu o základnej príčinnej súvislosti medzi týmito trhmi. Najmä finančné „indexové obchodovanie“, vyvolalo podozrenia, že zvyšuje ceny poľnohospodárskych komodít nad fundamentálne opodstatnené úrovne vytváraním umelého dopytu na termínovaných trhoch. Monografia sa zameriava na analýzu vzťahu medzi finančnými trhmi a komoditnými trhmi. Pozornosť budeme venovať aj prepojeniu medzi finančnými trhmi a trhmi poľnohospodárskych komodít, nakoľko tento problém v literatúre dosiaľ nevyvolal dostatočný záujem. Poľnohospodárske komodity a ich ceny majú pritom dôležité sociálne a politické dôsledky, a preto by tejto výskumnej otázke mala byť venovaná náležitá pozornosť. Veríme, že táto monografia môže slúžiť rôznym účelom, ako základ pre ďalší výskum v oblasti analýzy finančných a komoditných trhov. Prepracovaný metodologický aparát využitý v monografii môže prispieť k prehĺbeniu znalostí z ekonometrie časových radov. Výsledky monografie majú teoretický aj praktický prínos a možno ich odporučiť širokému okruhu odborníkov z praxe, ekonómov, investorov, tvorcov politík alebo pedagógov a študentov a je možné ich využiť v pedagogickom procese.

Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence.

Valid HTML 4.01 Transitional