Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2439-8 :: Cover

Názov/Title: Manažment verejnej správy

Autori/Authors: Loreta Schwarczová, Maroš Valach, Michal Cifranič, Monika Bumbalová

Typ dokumentu/Document Type: Skriptá/Textbook

ISBN: 978-80-552-2439-8

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok vydania, strany/PY, pages: 2021, 114 s.

Publikované online/Published on-line: 2022-01-17

Jazyk/Language: slo

Súhrn/Summary: Organizácie verejnej správy poskytujú na dennej báze rôzne služby. „Zákazníci“ verejnej správy (občania, organizácie) vytvárajú dopyt po týchto službách, prichádzajú s rôznymi potrebami. Cieľom každého „zákazníka“ je vhodné, včasné uspokojenie jeho potreby v rámci právnych predpisov. Miera spokojnosti sa odvíja často od priamej skúsenosti so zamestnancom organizácie verejnej správy, ktorý je poskytovateľom danej služby. Aj keď majú „zákazníci verejnej správy“ právo a možnosť vyjadriť svoju spokojnosť s kvalitou poskytovaných služieb, mnohokrát túto možnosť nevyužívajú. Častokrát je dôvodom fakt, že určité oblasti pôsobenia orgánov verejnej správy sa vyznačujú charakteristickými znakmi nepravidelnosti a špecifickosti. Vychádzajúc zo špecifického charakteru verejnej správy je práve oblasť jej riadenia kľúčovým prvkom, ktorý je predpokladom úspešného zvládnutia tejto prierezovej problematiky. Skriptá sú koncipované do deviatich kapitol, poskytujú postupne prehľad o základných teoretických východiskách manažmentu všeobecne, cez postupné predstavenie štátnej správy i samosprávy v systéme verejnej správy SR, až ku špecifikám manažmentu v organizáciách verejnej správy. Skriptá sú zamerané na cieľovú skupinu študentov bakalárskeho štúdia študijných programov týkajúcich sa politík EÚ a verejnej správy, regionálneho rozvoja a rozvoja vidieka.

Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence.

Valid HTML 4.01 Transitional