Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2444-2 :: Cover

Názov/Title: Vybrané kapitoly z teórie hospodárskej politiky I.

Autori/Authors: Marián Kováčik, Pavol Schwarcz

Typ dokumentu/Document Type: Skriptá/Textbook

ISBN: 978-80-552-2444-2

DOI: https://doi.org/10.15414/2021.978805524442

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok vydania, strany/PY, pages: 2021, 62 s.

Publikované online/Published on-line: 2022-01-17

Jazyk/Language: slo

Súhrn/Summary: Skriptá sa snažia priblížiť tak teoretické ako aj praktické pozadie formovania hospodárskeho systému. Z historického hľadiska sa hospodársky systém a prístupy k jeho chápaniu formujú už od počiatku civilizácie, filozofov antického Grécka, starovekého Ríma, cez jednotlivé filozofické smery v Európe ako merkantilizmus, fyziokratizmus až po formovanie klasických ekonomických teórií. Poskytnúť komplexný vývoj hospodárskej teórie je obsahovo veľmi náročný proces, ktorého obsah nie je možné obsiahnuť v jednej publikácii, tým menej v skriptách. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli túto problematiku rozdeliť do viacerých zväzkov. Tieto skriptá predstavujú prvý zväzok, ktorého úlohou je oboznámiť čitateľa s vybranými historickými aspektami formovania hospodárskej politiky. Prvá časť poskytuje historické východiská, ktoré pomohli pochopiť problematiku štátu a riadenia hospodárskych procesov. Druhá časť predstavuje stručný obraz o štruktúre hospodárskej politiky, v ktorej sa oboznámime s vybranými modelmi hospodárskej politiky, ktoré boli, resp. sú uplatňované v krajinách dodnes. Súčasne si predstavíme spôsoby ako hodnotiť napĺňanie cieľov hospodárskej politiky z pohľadu jej nositeľov. Tretia časť sa snaží priblížiť ekonomický systém v krajine, jeho štruktúru a spôsoby, ktoré štát môže použiť pri podpore hospodárskeho rastu.

Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence.

Valid HTML 4.01 Transitional