Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2456-5 :: Cover

Názov/Title: Základy životného prostredia

Autori/Authors: Mariana Eliašová, Žaneta Pauková

Typ dokumentu/Document Type: Skriptá/Textbook

ISBN: 978-80-552-2456-5

DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055224565

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok vydania, strany/PY, pages: 2021, 102 s.

Publikované online/Published on-line: 2022-01-17

Jazyk/Language: slo

Súhrn/Summary: My všetci žijeme v komplexe okolitého životného prostredia, v prostredí, ktoré nám poskytuje všetko čo potrebujeme: vzduch, vodu, potravu, priestor. My ľudia, rovnako ako všetky ostatné živé bytosti na Zemi, ovplyvňujeme životné prostredie. Tento vplyv začal už veľmi dávno, a to najmä z pohľadu dĺžky života človeka. Uvádza sa, že človek začal pretvárať Zem v časoch neolitickej revolúcie, čo bolo pred viac ako 8 tisíc rokmi. Dlhá doba alebo nie? Ak sa obzrieme do dávnej geologickej histórie boli tu skupiny druhov, ktoré ešte zásadnejšie menili našu Planétu, ovplyvnili formu života na Zemi. Ako príklad môžeme uviesť celú evolučnú líniu druhov schopných fotosyntézy, bez ktorých by dnešná atmosféra nemala dostatok kyslíka pre život. Z tohto pohľadu je vplyv človeka takmer porovnateľný – rovnako svojou činnosťou mení vývoj života, jeho činnosť priamo alebo nepriamo určuje, kde a aké formy života budú zachované. Vplyv človeka od priemyselnej revolúcie na globálne životné prostredie sa stal natoľko významný, že toto obdobie získalo označenie Antropocén, rovnako ako sa pomenovávajú epochy v geologických obdobiach vývoja Zeme. Dopady ľudskej činnosti pociťujeme vo všetkých oblastiach života ľudskej spoločnosti. Predkladané učebné texty ponúkajú základnú informáciu pre porozumenie dynamike zmien životného prostredia v súčasnej dobe a sú rozdelené do 7 hlavných kapitol. Úvodná kapitola ponúka základné informácie o zložkách životného prostredia s cieľom uvedomiť si, že sú to zdroje limitované bez možnosti náhrady ak sa poškodia alebo stratia. Nasledujúca kapitola je zameraná na charakteristiku živej zložky Zeme v kontexte hierarchického usporiadania života, ktorej je človek živou súčasťou. Nasledujúce kapitoly sa venujú hlavným problémom životného prostredia, ich príčinám a následkom. Posledné dve kapitoly ponúkajú vybrané informácie ako riešiť problémy životného prostredia cestou starostlivosti o životné prostredie a jeho manažment. Vzťah človek a životné prostredie má interdisciplinárny rozmer. Komplexnosť vzťahu človek – životné prostredie nie je možné obsiahnuť do jedných učebných textov. Predkladané skriptá je preto potrebné považovať za základnú literatúru, ktorá ponúka vybraný súbor informácií k problematike životného prostredia pre študijné programy Regionálny rozvoj a politiku EÚ a Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu.

Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence.

Valid HTML 4.01 Transitional