Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2467-1 :: Cover

Názov/Title: Voda v poľnohospodárskej krajine

Autori/Authors: Tatiana Kaletová, Ľuboš Jurík, Peter Halaj

Typ dokumentu/Document Type: Skriptá/Textbook

ISBN: 978-80-552-2467-1

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok vydania, strany/PY, pages: 2021, 139 s.

Publikované online/Published on-line: 2022-02-16

Jazyk/Language: slo

Súhrn/Summary: Predložené skriptá majú slúžiť ako učebná pomôcka ku predmetu Voda v poľnohospodárskej krajine pre študentov I. stupňa na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Taktiež môžu byť prínosom pre všetkých, ktorí sa chcú oboznámiť s úvodom do problematiky vodného režimu krajiny, najmä poľnohospodárskej. Skriptá sú doplnkom k prednáškam a cvičeniam. Sú spracované tak, aby ich bolo možné používať aj samostatne bez absolvovania prednášok a cvičení. Avšak, na druhej strane s prednáškami sa navzájom dopĺňajú a tvoria ucelený celok. Osvojenie si vedomostí z predmetu uľahčí študentom štúdium v ďalších odborných predmetoch vo všetkých stupňoch štúdia ako aj pri tvorbe a písaní záverečných prác. Nadobudnuté vedomosti budú môcť následne uplatniť v praxi, či už v projekčnej alebo poradenskej oblasti. Touto cestou chceme poďakovať recenzentom za vypracovanie posudkov, cenné rady a pripomienky. Zároveň žiadame všetkých čitateľov, aby nám poslali pripomienky a návrhy na doplnenie alebo upravenie textov a obrázkov, pokiaľ sme ich vlastnou nepozornosťou nepostrehli alebo nie sú v dostatočnej miere popísané a reprezentatívne.

Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence.

Valid HTML 4.01 Transitional