Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2472-5 :: Cover

Názov/Title: Verejné financie a daňová teória

Autori/Authors: Maroš Valach, Michal Cifranič

Typ dokumentu/Document Type: Skriptá/Textbook

ISBN: 978-80-552-2472-5

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok vydania, strany/PY, pages: 2022, 125 s.

Publikované online/Published on-line: 2022-02-28

Jazyk/Language: slo

Súhrn/Summary: Verejné financie sa týkajú každého občana – či už prostredníctvom daní, s ktorými sa stretávame napríklad vo forme dane z pridanej hodnoty pri bežnom nákupe, alebo pri spotrebe služieb či verejných statkov zabezpečovaných štátom, alebo pri rôznych typoch transferov poskytovaných domácnostiam a firmám. Verejnou voľbou rozhodujeme o produkcii verejných statkov a teda i veľkosti verejného sektora, ktorý je úplne alebo čiastočne financovaný z verejných financií. Verejné financie možno označiť ako finančné vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s činnosťou štátu, pretože štát má také postavenie medzi ostatnými ekonomickými subjektmi, ktoré umožňuje ovplyvňovať rozhodovanie a chovanie ostatných ekonomických subjektov. Podniky získavajú peňažné prostriedky pri realizácii produkcie tovarov a služieb a používajú ich k tvorbe vlastných peňažných fondov a úhrade záväzkov voči štátu. Podniky môžu využívať aj úvery, výnimočne dotácie a subvencie od štátu. Domácnosti získavajú peňažné dôchodky vo forme platu, podielu na zisku, sociálnych dôchodkov a dávok, výnosov z kapitálového majetku. Peňažné dôchodky domácností sa vyplácajú z peňažných fondov podnikov a štátu. Svoje peňažné prostriedky používajú predovšetkým k nákupu tovaru a služieb, k úhrade svojich daňových povinností, poplatkov, poistného. Štát využíva k tvorbe svojich peňažných fondov hlavne dane a poplatky, môže použiť aj úvery. Prostredníctvom týchto nástrojov štát vytvára štátny rozpočet alebo peňažné fondy. Verejné financie sú dôležitým ukazovateľom, ktorý naznačuje charakter hospodárskej politiky štátu. Ideálny stav nastáva, ak sú verejné financie v rovnováhe alebo prebytku. Ak sú verejné financie v deficite, tzn. že krajina minie viac, ako dokáže získať z príjmov, pre ekonomiku to nemusí byť problémom, ak využije tento schodok na niečo, čo podnieti hospodársky rast. Cieľom skrípt je poskytnúť komplexný pohľad na systém verejných financií a význam daní, ako najdôležitejšieho zdroja verejných príjmov.

Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence.

Valid HTML 4.01 Transitional