Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2490-9 :: Cover

Názov/Title: XXVII. Vedecká konferencia študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov. Recenzovaný zborník abstraktov, Nitra – 21. apríl 2022

Autor/Author: Marek Kovár (ed.)

Typ dokumentu/Document Type: Zborník abstraktov/Book of abstracts

ISBN: 978-80-552-2490-9

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok vydania, strany/PY, pages: 2022, 46 s.

Publikované online/Published on-line: 2022-04-24

Jazyk/Language: slo

Súhrn/Summary: Vedecká konferencia študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre patrí medzi tradičné podujatia fakulty organizované v rámci Nitrianskych univerzitných dní (NUD). Táto tradícia má viac ako 50 ročnú históriu a začala sa písať ešte ako Študentská vysokoškolská odborná činnosť (ŠVOČ). Pretrvávajúca pandemická situácia v roku 2020 znemožnila uskutočniť toto podujatie a preto sa organizátori rozhodli v roku 2021 presunúť toto tradičné vedecké podujatie po prvýkrát do online priestoru. Zámerom vedenia fakulty a samotných organizátorov, ktorí pripravili toto podujatie, je výraznejšie posilniť prepojenie vzdelávania, výskumu a praxe v oblasti poľnohospodárskych, biologických a prírodných vied. Transfer najmä vedeckých poznatkov medzi študentov je asi tým najlepším spôsobom budovania novej, mladej vedeckej základne každej jednej fakulty, resp. univerzity, pretože vedecká práca je základným kameňom jej existencie. Výsledky vedeckovýskumnej činnosti sú kvantifikačným kritériom v hodnotení kvality univerzít a výskumných ústavov. Jednotlivé výstupy je však potrebné prezentovať, publikovať, alebo iným spôsobom ponúknuť verejnosti.
Sekcie: Sekcia agrobiológie rastlín, Sekcia výživy, Sekcia chovu zvierat

Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence.

Valid HTML 4.01 Transitional