<dl>SlPK

Digitálna knižnica — Digital Library

SlPK pri SPU v Nitre — Slovak Agricultural Library in Nitra

Infomácie o dokumente / Document Details

978-80-552-2568-5 :: Cover

Názov/Title: Arboristický štandard 7. Úprava podmienok pre rast drevín v urbanizovanom prostredí [Arboricultural standard. 7. Adjusting the conditions for the growth of trees in an urbanized environment]

Autori/Authors: Viera Paganová

Typ dokumentu/Document Type: Metodická príručka/Methodological Manual

ISBN: 978-80-552-2568-5 (online)

ISBN: 978-80-552-2567-8 (print)

DOI: https://doi.org/10.15414/2022.9788055225685

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok, strany/PY, pages: 2023, 48

Publikované online/Published on-line: 2023-02-06

Jazyk/Language: slo

Poďakovanie/Acknowledgements: Arboristický štandard „Úprava podmienok pre rast drevín v urbanizovanom prostredí“ bol koncipovaný a zostavený s finančnou podporou kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠ SR KEGA v rámci projektu 007SPU-4/2020 „Princípy proaktívneho manažmentu drevín v sídlach“.

Popis: Štandard „Úprava podmienok pre rast drevín v urbanizovanom prostredí“ definuje zásahy do stanovištných podmienok drevín rastúcich mimo lesa z dôvodu optimalizácie podmienok ich rastu. Štandard sa venuje výlučne hodnoteniu aktuálneho stavu a manažmentu podmienok pôdneho prostredia. V štandarde nie sú zahrnuté: plošné rekultivácie územia, veľkoplošné úpravy pozemkov (napr. po ťažbe), úprava podmienok pri špecifických technológiách pestovania drevín, akými sú vegetačné nádoby, strešné záhrady, vertikálne systémy a pod.

Description: The standard "Adjusting the conditions for the growth of trees in an urbanized environment" defines interventions in the habitat conditions of trees growing outside the forest due to the optimization of their growth conditions. The standard is devoted exclusively to the assessment of the current state and management of the conditions of the soil environment. The standard does not include: large-scale reclamation of the territory, large-scale modifications of land (e.g. after mining), adjustment of conditions for specific technologies for growing trees, such as vegetation containers, roof gardens, vertical systems, etc.

Kľúčové slová/Keywords: arboristické štandardy, dreviny, urbanizované prostredie, rast drevín; arboricultural standards, woody plants, woody plants growing, urbanized environment

Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence

Plný text (PDF) :: Fulltext (PDF)

Odporúčaná citácia/Recommended citation:
APA Style
Paganová, V. (2023). Arboristický štandard 7. Úprava podmienok pre rast drevín v urbanizovanom prostredí. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. https://doi.org/10.15414/2022.9788055225685

STN ISO 690:2022
PAGANOVÁ, Viera. 2023. Arboristický štandard 7. Úprava podmienok pre rast drevín v urbanizovanom prostredí. Online. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita. 48 s. ISBN 978-80-552-2562-3. Dostupné na: https://doi.org/10.15414/2022.9788055225685 [cit. 2023-02-08].