<dl>SlPK

Digitálna knižnica — Digital Library

SlPK pri SPU v Nitre — Slovak Agricultural Library in Nitra

Infomácie o dokumente / Document Details

978-80-552-2741-2 :: Cover

Názov/Title: Huby. Vieme čo jeme?

Editori/Editors: Július Árvay, Jana Lakatošová

Typ dokumentu/Document Type: Zborník príspevkov zo seminára/Proceedings of the Seminar

ISBN: 978-80-552-2741-2

DOI: https://doi.org/10.15414/2024.9788055227412

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok, strany/PY, pages: 2024, 99 s.

Publikované online/Published on-line: 2024-05-29

Jazyk/Language: slo

Poďakovanie/Akcnowledgements: Zborník je výstupom grantového projektu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže VEGA 1/0602/22 „Možnosti eliminácie xenobiotík v jedlých lesných plodoch z environmentálne zaťažených území“, riešený v rokoch 2022 – 2025.

Popis: Zborník príspevkov z I. ročníka populárno-vedeckého seminára konaný 5. 6. 2024 v kongresovej sále Výskumného centra AgroBioTech na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Príspevky sa zaoberajú jedlými hubami, nutričnou a antioxidačnou charakteristikou vybraných druhov liečivých húb, chemickými prvkami v jedlých divorastúcich hubách, amatoxínovými otravami, aktuálnymi trendmi v konzumácii jedlých húb a spotrebiteľských prefereniách na Slovensku, biogénnymi amínmi v konzervovavných hubách, chuťovými vlastnosťami konzervovavných húb a ďalšími otázkami súvisiacimi s hubami a hubárčením.

Kľúčové slová/Keywords: jedlé huby, pestovanie húb, čerstvé huby, konzervované huby, nutričná charakteristika, antioxidačná charakteristika, amatoxínové otravy, biogénne amíny, Slovensko, odborné publikácie; edible mushrooms, mushroom growing, fresh mushrooms, canned mushrooms, nutritional characteristics, antioxidant characteristics, amatoxin toxicity, amatoxin poisoning, biogenic amines, Slovakia, professional publications

Rights:Open Access :: Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International Public License (CC BY-NC 4.0)
Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International Public License (CC BY-NC 4.0) .

Plný text (PDF) :: Fulltext (PDF)