UniverzitaEnglish
Acta  fytotechnica et zootechnica
Vedecký časopis pre fytotechniku a zootechniku


Vydavateľ    Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Periodicita    4x ročne
ISSN 1335-258X
Ročné predplatné   240,- Sk
Návrh obálky   Ján Huňady
Časopis je excerpovaný do medzinárodných informačných systémov AGRIS FAO a CAB


Redakcia Obsah Pokyny Historia


SlPK Web-master