Acta fytotechnica et zootechnica, roč. 6, 2003, č. 1

Jana FECKOVÁ, Miroslav HABÁN, Marta HABÁNOVÁ
Vzťahy niekorých produkčných parametrov vybraných genotypov láskavca (Amaranthus L.)....1
Ludmila CHMELNIČNÁ
Účinok probiotika na báze Enterococcus faecium, kmeň M-74 v pitnej vode na rastové a jatočné ukazovatele moriek....6
Pavel SANISLÓ, Alexander SIROTKIN, Hans-Jorg SCHAEFFER, Ladislav HETEÉNYI, Juraj PIVKO
Účinok inzulínu-podobného rastového faktora-I a rozličných proteínkináz v regulácii proliferácie a steroidogenézy ovariálnych buniek ošípaných in vitro....11
Roman GÁLIK, Pavpl MILLY, Marta GOMBÍKOVÁ, Jozef GARLÍK
Kvalita jatočného produktu pri aplikácii zmesí s rôznym obsahom dusíkatých látok výkrmovým ošípaným definovaného genotypu....14
Peter FECÁK
Výskum integrovaného pestovateľského systému dvojradového jačmeňa na Východoslovenskej nížine....20
Kamil HUDEC, Darina MUCHOVÁ, František ONDREJČÁK
Chemická ochrana proti listovým patogénom a vplyv fungicídov na výskyt fuzárií v zrnách jačmeňa jarného....24


Back-Contents