Acta fytotechnica et zootechnica, 5, 2002, č. 2

Tatiana BOJŇANSKÁ, Helena FRANČÁKOVÁ, Magdaléna LACKO-BARTOŠOVÁ
Hodnotenie mlynárskej kvality pšenice špaldovej (Triticum spelta L.) ....29
Eva JÓŽEFFIOVÁ, Vojtech HORČIN
Senzorická analýza syrov a tvarohov z Mliekospolu a.s. Nové Zámky ....33
Ivan STRÁŇAI, Jaroslav ANDREJI
Kvalitatívne hodnotenie ichtyofauny horného toku rieky Turiec nad chráneným náleziskom hlavátky ....38
Petr DOLEŽAL, Daniel BÍRO
Vplyv prídavku močoviny na fermentačný proces silážovaných cukrovarníckych rezkov ....43
Bernard VANČO
Virulencia populácií a klonov Pyrenophora teres Drechs. na súbore diferenčných genotypov jačmeňa jarného ....46
Štefan DUPĽÁK, Mária KARABÍNOVÁ
Vplyv obrábania a hnojenia na formovanie úrody (štruktúru úrody) Triticum durum L. ....51


Späť