Acta fytotechnica et zootechnica, 2, 1999, č. 3

Margita RYBANSKÁ, Eva STRAPÁKOVÁ
Mlieková úžitkovosť dcér býkov s rôznym koeficientom príbuznosti...58

Milan BEŽO, Marek ENGELHARDT
Mikrorozmnožovanie peľovosterilných línií a ich fertilných analógov repy cukrovej (Beta vulgaris L.)...60

Daniel BÍRO, Miroslav JURÁČEK
Účinok bakteriálno-enzymatických aditív na ferementačný proces a zložky vlákniny pri silážovaní tráv....64

Stanislaw KRZYWIECKY, Agnieszka SZYSZOWSKA, Rafal BODARSKI
Lyzozým ako ergotropický faktor pri kŕmení teliat....68

Martin NOVACKÝ, Ivan LIDAY, Ondrej DEBRECÉNI
Excitabilita CNS, habituácia a rýchlosť učenia ošípaných (Sus. scrofa f. domestica)....70

Juraj PIVKO, Peter GRAFENAU, Václav KOPEČNÝ
Ultraštrukturálna autorádiografia syntézy RNA v bunkách trofoblastu a embryoblastu raných embryí kráv....74

Michal GAVALIER, Jozef UHLÁR, Margita RYBANSKÁ
Mlieková úžitkovosť kráv slovenského strakatého plemena vo vzťahu k indexom typu a exteriéru....78

Július CHUDÝ, Veronika HORVÁTHOVÁ, Ladislav LAGIN, Emília BENCZOVÁ
Technologická a nutričná hodnota mäsa kanadských divých moriek....82Späť