Acta fytotechnica et zootechnica, 3, 2000, č. 4

Ján HELDÁK, Milan BEŽO
Indukcia získanej systémovej rezistencie proti vírusu Y zemiaka (PVY) v rastlinách zemiaka kultivovaných na médiu s obsahom kyseliny 2,6-dihydroxybenzoovej v prostredí in vitro a identifikácia PR-bielkovín v klíčkoch hľuzového potomstva....85

Antónia ŠROBÁROVÁ, Antonio LOGRIECO, Miriam NADUBINSKÁ
Napadnutie kukuričných zŕn hubami Fusarium na Slovensku....90
Pavol SLAMKA, Zuzana ČEREŠŇÁKOVÁ, Oto MALÝ
Stanovenie obsahu dusíkatých látok a lignínu v sušine zelenej lucerny siatej (Medicago sativa L.) na základe určenia priemernej fenofázy jej rastu....94

Kamil HUDEC
Vplyv teploty na antagonistickú aktivitu Trichoderma harzianum proti Microdochium nivale, Fusarium culmorum a F. equiseti v podmiekach in vitro....98

Peter ONDRIŠÍK, Lýdia JEDLOVSKÁ, Magda FRIDRICHOVÁ
Obsah anorganických foriem dusíka v pôde pod zeleným úhorom....101

Katarína OLŠOVSKÁ, Marián BRESTIČ, Jozef HUDEC
Fyziologické charakteristiky jarného jačmeňa (Hordeum vulgare L.) využiteľné v skríningu genotypov tolerantných na sucho....103

Anna TRAKOVICkÁ, Eva STRAPÁKOVÁ, Alojz KÚBEK
Hodnotenie ukazovateľov produkcie vlny oviec na základe priemernej heterozygotnosti v polymorfných znakoch a genetickej vzdialenosti....106

Ivan PAŠKA, Juraj MLYNEK, Mária BULLOVÁ, Stanislav ELIÁŠ
Mäsová úžitkovosť dvoch hybridných skupín ošípaných....109Späť