Acta fytotechnica et zootechnica, 2, 1999, č. 4

Saad T. RASHED, Jozef BULLA, Dušan VAŠIČEK, Alexander V. MAKAREVICH, Jan RAFAY
Vplyv mikroinjekcie génu na vývin zygot a detekciu DNA pri králikoch....86

Ján NOVÁK
Eliminácia dlhodobej ruderalizácie v pasienkovom ekosystéme....90

Helena GREGOROVÁ, Ľudmila BISTÁKOVÁ
Vplyv zatrávnenia ovocného sadu na niektoré pôdne vlastnosti....94

Peter ONDRIŠÍK
Vplyv aplikovaných hnojív a typu pôdy na migráciu živín v laboratórnych podmienkach....97

Ján JANČOVIČ, Rudolf HOLÚBEK
Vplyv krátkodobej absencie hnojenia na trávny porast....100

Jana URMINSKÁ, Miloslav KHUN, Ľubomír JURKOVIČ
Radónové riziko a prirodzená rádioaktivita územia Žiarskej kotliny....104

Martin HALAJ, Peter HALAJ, Jozef GOLIAN, František VALÁŠEK, Martin MELEN, František MORAVČÍK
Vplyv poradia vajca pri rôzne dlhých sériách na sfarbenie žĺtka pri prídavku syntetického farbiva do krmiva....108

Ján PRASLIČKA, Vladimír UHLÍK
Vplyv teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu na vývin roztoča dravého Phytoseiulus persimilis Athias Henriot.....111Späť