Naspäť na obsah

Význam spracovania a prezentácie publikačnej činnosti na vysokej škole - úloha akademických knižníc

Štefan Kimlička


1 Základné funkcie registrácie a vykazovania publikačnej činnosti

Potreba registrácie a vykazovania publikačnej činnosti nie je nová. Myšlienka registrovať a hodnotiť publikácie vznikla už v roku 1917, keď F.J. Cole a N.B. Eales publikovali štatistickú analýzu literatúry z anatómie. V roku 1969 A. Pritchard prvý raz pomenoval disciplínu, ktorá sa zaoberá analýzou publikácií, ale najmä citačnými analýzami, bibliometriou. V roku 1958 Dr. Eugen Garfield založil vo Philadelphii v USA Institute for Scientific Information, ktorý dodnes spracúva celým svetom uznávané citačné analýzy a vydáva citačné indexy. Napriek mnohým oprávneným výhradám ku kvantitatívnym metódam hodnotenia vedy majú bibliometria, informetria a scientometria svoje opodstatnenie. Ak sa dodrží zásada porovnávania porovnateľných veličín, tzn., že sa nebudú porovnávať napríklad diela z oblasti umenia s dielami z matematiky, môžu tieto metódy poskytnúť objektívny pohľad na vývoj jednotlivých vedných disciplín aj na výkon vedcov a vedeckých pracovísk. Bibliografická registrácia a vykazovanie publikačnej činnosti má v tomto kontexte v našich podmienkach dve základné funkcie:

 1. registračnú - spočíva v ukladaní a uchovávaní záznamov v báze dát Slovenskej národnej bibliografie a Súbornom katalógu Slovenskej republiky v rámci celosvetového programu univerzálnej bibliografickej registrácie (UBCIM),
 2. informačno-prezentačnú - spočíva vo vytvorení lokálnych a súbornej virtuálnej bázy publikačnej činnosti vedeckých a pedagogických pracovníkov na Slovensku spolu s pripojenými ohlasmi na tieto publikácie (projekt Pro Scientia), ktoré môžu prezentovať výsledky vedeckovýskumnej, odbornej a umeleckej činnosti vysokých škôl, vedeckých ústavov a jednotlivcov v celosvetovej sieti internetu.
Tieto dve funkcie sa premietajú aj do využívania záznamov o publikáciách vytvorených na akademických pracoviskách. Registračná funkcia sa využíva na rôzne hodnotenia, ako je akreditácia fakúlt a odborov štúdia, habilitačné a inauguračné pokračovania, hodnotenia žiadostí o granty, hodnotenie grantov, ale aj na bibliografickú registráciu na národnej i medzinárodnej úrovni. Mimoriadny význam pre budovanie národnej bibliografickej bázy slovacikálnych dokumentov majú záznamy o publikačných aktivitách našich vedcov v zahraničných časopisoch, monografiách a zborníkoch, ktoré nie sú bežne prístupné. Ešte významnejšia je informačno-prezentačná funkcia, pretože poskytuje sústredený obraz o výsledkoch vedeckej a odbornej činnosti akademických pracovísk aj jednotlivcov. Ak sú tieto záznamy v sofistikovane organizovaných bázach dát, umožňujú výber záznamov podľa autorov, pracovísk, vedných odborov, predmetových hesiel, významných vedeckých časopisov a pod.

Ako "vedľajšie produkty" môžu rôzne výstupy, prehľady a štatistiky slúžiť ako nástroje na riadenie vedy, alebo podklady na biografické výskumy.

Nemenej významné je aj zachytenie tzv. sivej literatúry (kvalifikačné práce, zborníky z konferencií a seminárov), ktoré by sa inak nedostali do povedomia širokej odbornej verejnosti, ani do registračných báz dát.2 Požiadavky na dobrú evidenciu publikačnej činnosti

Aby bibliografická registrácia publikačnej činnosti splnila svoj účel a plnila svoje základné funkcie, musí byť zabezpečené najmä:

 • sledovanie čo, kedy a kde bolo publikované,
 • vytvorenie záznamu o dokumente, ktorý bol publikovaný, tak aby sa dodržiavali príslušné štandardy,
 • sledovanie ohlasov a zápis každého ohlasu,
 • sumarizácia a štatistické vyhodnocovanie,
 • spracovanie výstupov podľa štandardov.
To si vyžaduje profesionálnych pracovníkov, ktorí ovládajú techniky a štandardy na spracovanie publikačnej činnosti a ohlasov (ďalej len EPC). Medzi najčastejšie problémy pri spracovaní EPC patria tieto okruhy problémov:
 • Čo patrí do publikačnej činnosti ?
 • Kategórie publikačnej činnosti - ako a kam zaradiť jednotlivé publikácie?
 • Čo sú ohlasy a čo nie?
 • Kategórie ohlasov
 • Aké majú byť výstupy?
 • Kto má čo robiť?
Odpoveďou na tieto otázky je Smernica o bibliografickej registrácii, ktorú v najbližších dňoch vydá Ministerstvo školstva SR spolu s Ministerstvom kultúry SR. Smernica je určená akademickým knižniciam a ich zriaďovateľom - univerzitám, vysokým školám a fakultám (ďalej len vysokým školám), ktorým zo zákona č. 183/2000 Z.z. o knižniciach 1 vyplýva povinnosť bibliografickej registrácie publikačnej činnosti učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov vysokej školy. Ako odporúčanie slúži aj pracoviskám Slovenskej akadémie vied a vedeckovýskumným ústavom, ktoré spracúvajú evidenciu publikačnej činnosti.
Metodické postupy pri spracovaní a štruktúrovaní bibliografických záznamov o publikačnej činnosti vychádzajú z platných odporúčaní a štandardov (AACR2, ISBD, STN-ISO 690, UNIMARC a UNIMARC/AUTORITY)2 , požiadaviek národného bibliografického systému, kritérií Akreditačnej komisie - poradného orgánu vlády Slovenskej republiky, pripomienok vysokých škôl a zo skúseností so spracovaním publikačnej činnosti v rokoch 1992-2000. S koncepciou a štruktúrou kategorizácie publikačnej činnosti sa stotožnilo aj Predsedníctvo VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠ SR a SAV)3.3 Predmet bibliografickej registrácie a vykazovania

Predmetom bibliografickej registrácie sú verejne publikované a prístupné dokumenty a ohlasy (citácie, recenzie...) na publikované dokumenty.
Pod pojmom verejne publikovaný dokument budeme v zmysle platných štandardov a definícií rozumieť diela imaginatívneho, umeleckého, intelektuálneho, inštruktívneho alebo informatívneho charakteru, ktoré sú reprodukované vo viacnásobných exemplároch, majú ľubovoľnú formu alebo nosič a sú určené na predaj, prenájom (požičiavanie) alebo bezplatnú distribúciu, všeobecnú alebo obmedzenú4.
Podľa ISO 5127-1 a STN 01 01835 publikovaný dokument je zverejnený dokument akéhokoľvek druhu, rozširovaný vo väčšom počte identických exemplárov. Pri bežných typoch dokumentov, ako sú knihy, zborníky, časopisy, sa za dolnú hranicu považuje 50 exemplárov. Pre kvalifikačné práce, výskumné správy a elektronické dokumenty sa požaduje ako minimálna podmienka zverejnenia dostupnosť dokumentu vo verejnej knižničnej sieti alebo na internete6. Implicitnou podmienkou zverejnenia je trvalá dostupnosť dokumentu vo verejnej distribučnej sieti alebo v inštitúcii typu knižnica, archív a pod.
Pod pojmom ohlas budeme rozumieť citáciu, recenziu alebo umeleckú kritiku na publikované dielo.
Bibliografická registrácia a vykazovanie publikačnej činnosti sa robí iba pre interných zamestnancov vysokých škôl vrátane interných doktorandov. Každý dokument sa v rámci hodnoteného pracoviska (vysoká škola, fakulta) uvádza iba raz.
Smernica ani kategorizácia sa netýka iných aktivít, ktoré Akreditačná komisia (resp. iné hodnotiace orgány) požaduje pri evaluácii alebo akreditácii fakúlt, pretože to nie je záležitosť akademických knižníc, ktorá by im vyplývala ako povinnosť zo zákona.
Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že predmetom bibliografickej registrácie napríklad nie je:

 • Samotná účasť, resp. vystúpenie na vedeckých, odborných alebo umeleckých podujatiach, ak vystúpenie nebolo publikované v konferenčnom zborníku alebo časopise. Účasť na podujatí sa registruje a vykazuje podľa osobitných predpisov jednotlivých hodnotiacich orgánov (akreditačnej komisie, habilitačných a inauguračných komisií, vedeckých rád, VEGA a pod.).
 • Účasť na výstavách, festivaloch, predstaveniach, koncertoch, prezentácie umeleckých diel a pod., pokiaľ táto účasť (prezentácia) nie je zaznamenaná v katalógoch alebo iných verejne prístupných dokumentoch podľa definície verejne prístupného dokumentu. Podobne ako v predchádzajúcom prípade sa účasť na podujatí (prezentácia) registruje a vykazuje podľa osobitných predpisov jednotlivých hodnotiacich orgánov (akreditačnej komisie, habilitačných a inauguračných komisií, vedeckých rád, VEGA a pod.).
 • Umelecké, žurnalistické a odborné práce (scenáre, réžia a pod.) vysielané v rozhlase, televízii alebo filmové projekty, pokiaľ neboli publikované vo verejne prístupných dokumentoch podľa definície verejne prístupného dokumentu. Tieto aktivity sú predmetom registrácie a vykazovania podľa osobitných predpisov jednotlivých hodnotiacich orgánov (akreditačnej komisie, habilitačných a inauguračných komisií, vedeckých rád, VEGA a pod.).4 Kategórie publikačnej činnosti - ako a kam zaradiť publikované práce?

Základným kritériom kategorizácie publikačnej činnosti je druhovo-funkčné zoskupenie dokumentov, kombinované typmi dokumentov a teritorialitou. Jednotlivé kategórie sú označené kódmi, ktoré síce vyjadrujú určitú formálnu hierarchiu, ale v žiadnom prípade ju neurčujú pre hodnotiace kritériá. Tie si stanovuje každá hodnotiaca komisia alebo orgán podľa svojich zásad a kritérií (napr. označenie umeleckých prác kódom C neznamená, že sú menej významné ako vedecké práce označené kódom A, alebo odborné označené kódom B).

1. pozícia vyjadruje pôvodnosť a druhovo-funkčnú charakteristiku dokumentu:

 1. vedecké práce sú práce, ktoré zverejňujú originálne (pôvodné) výsledky vlastnej práce autora alebo autorského kolektívu. Môže ísť o pôvodné alebo syntetizujúce vedecké práce. Formálne sa vyznačujú tým, že sú vydávané renomovanými vydavateľstvami vo vedeckých monografiách, vedeckých zborníkoch alebo časopisoch a sú pred vydaním posudzované (recenzované, lektorované...).
 2. odborné práce sú práce, ktoré nemajú vedecko-objaviteľský charakter, ale ich spracovanie si vyžaduje vysokú odbornú kvalifikáciu autora.
 3. umelecké práce sú pôvodné slovesné, dramatické, hudobné a výtvarné práce v publikovaných dokumentoch; umelecké preklady.
 4. kvalifikačné práce sú práce, na základe ktorých spracovateľ získava niektorý zo stupňov vedeckej alebo pedagogickej kvalifikácie (napr. kandidátske, dizertačné, habilitačné a pod.).
 5. prehľadové a hodnotiace práce sú sumarizačné práce, ktoré z väčšej časti alebo vôbec neprinášajú nové, dovtedy nezaznamenané informácie, napriek tomu sa však vyznačujú vysokým stupňom originálnosti, pretože sústredením prevzatých informácií a ich hodnotením, zhustením, utriedením a pod. vytvárajú novú kvalitu; odborné preklady sú práce vyžadujúce okrem znalosti jazyka originálu aj hlboké odborné vedomosti z daného odboru.
 6. zostavovateľské a redakčné práce sú práce týkajúce sa výberu, odborného zostavenia a redakčného spracovania publikácií súborného charakteru, seriálov, sekundárnych informácií a pod.
 7. popularizačné a iné práce sú práce, ktoré populárnym spôsobom sprístupňujú širokej verejnosti výsledky vedeckovýskumnej a technickej teórie a praxe, práce oznamovacieho charakteru a pod.


2. pozícia vyjadruje bibliografickú úroveň a charakter dokumentu:
 1. monografie, práce typu kniha ako celok, okrem učebníc a projektov,
 2. kapitoly v knihách, články a state spĺňajúce obsahom a rozsahom kritériá monografie,
 3. učebnice a učebné texty, kapitoly v učebniciach,
 4. články v časopisoch, časti audiovizuálnych a multimediálnych dokumentov, heslá v slovníkoch, encyklopédiách a pod.,
 5. príspevky v zborníkoch,
 6. abstrakty prác v konferenčných zborníkoch, preprinty konferenčných materiálov,
 7. správy, projekty, štandardy a legislatívne dokumenty,
 8. elektronické informačné zdroje (súbory) umiestnené na internete,
 9. iné.


3. pozícia vyjadruje teritorialitu, príp. hodnotenie dokumentu:
 1. dokumenty vydané v zahraničnom vydavateľstve - vydavateľstvá na území Českej republiky sa považujú za zahraničné po 1.1.1993,
 2. dokumenty vydané v domácom vydavateľstve - vydavateľstvá na území Českej republiky sa považujú za domáce do 31.12.1992,
 3. zahraničné karentované časopisy a recenzované zborníky,
 4. domáce karentované časopisy a recenzované zborníky,
 5. zahraničné nekarentované časopisy a nerecenzované zborníky,
 6. domáce nekarentované časopisy a nerecenzované zborníky,
 7. - Z - iné zaradenie.


Kombinácia týchto troch typologických hľadísk vytvára systém kategórií dokumentov na účel bibliografickej registrácie, evidencie a hodnotenia publikačnej činnosti. Kategórie sú pomerne podrobné najmä preto, aby ich bolo možné ľahko konvertovať do iných klasifikačných schém - napríklad do kategórií grantových agentúr, do kritérií pre habilitačné a inauguračné konania a pod. Pri vlastnom zaraďovaní publikácií do kategórií treba brať do úvahy obsah vyššie uvedených troch hľadísk, zásady stanovenia vedeckej, umeleckej, alebo odbornej úrovne a ďalšie doplňujúce atribúty uvedené pri jednotlivých skupinách kategórií. Vzhľadom na rozsah tohto prípevku, neuvádzame tabuľku kategórií s definíciami jednotlivých kategórií. Jej plné znenie je v spomínanej smernici, ktorú vydá Ministerstvo kultúry SR spoločne s Ministerstvom školstva. K dispozícii ju budú mať aj akademické knižnice a v súčasnosti je vystavená na www stránke SAV - URL: http://nic.savba.sk/~urpzvar/4.1 Diela viacerých autorov

Problémy pri zaradovaní publikácií do kategórií bývajú najčastejšie pri dielach viacerých autorov, alebo súborných dielach. Podľa smernice sa postupuje takto:

 • Ak sú na titulnom liste a/alebo na rube titulného listu knižnej publikácie uvedení viacerí autori a jednotlivé časti (kapitoly, štúdie) nemajú vyznačených autorov, zaraďuje sa publikácia do kategórie monografií ako celok. Ak je to v publikácii uvedené, alebo to potvrdia autori, uvedie sa v zázname percentuálny podiel autorov. Takáto publikácia sa nerozpisuje po kapitolách.
 • Rovnaké pravidlo o podiele autorov na diele platí aj pre časopisecké články a články (state) v zborníkoch.
 • Ak sú na titulnom liste a/alebo na rube titulného listu uvedení viacerí autori, resp. jeden autor a kolektív, a jednotlivé časti (kapitoly, štúdie) majú vyznačených autorov, vytvorí sa jeden záznam monografie ako celku, alebo ak majú časti rozsah najmenej 1 AH vytvoria sa záznamy častí tých autorov, ktorí podliehajú bibliografickej registrácii. Rozpis na kapitoly sa v tomto prípade odporúča urobiť vtedy, ak nie sú všetci, alebo väčšina autorov z jedného pracoviska. Záznamy o častiach sa zaradia do príslušnej kategórie Kapitoly v monografiách (učebniciach...). Ak sa urobí záznam publikácie ako celku, nerobia sa už záznamy častí (kapitol, štúdií) a naopak, ak sa robia záznamy častí (kapitol, štúdií), nerobí sa záznam publikácie ako celku. Ak je rozsah kapitoly menší ako 1 AH, zaradí sa záznam o nej do kategórie vedeckých prác v recenzovanom zborníku.
 • Ak je na titulnom liste uvedený len vedecký redaktor (resp. zostavovateľ) a v obsahu alebo pri jednotlivých častiach (kapitolách, štúdiách) sú uvedení autori, urobí sa jeden záznam o publikácii ako celku a zároveň sa vytvoria záznamy častí tých autorov, ktorí podliehajú bibliografickej registrácii. Záznamy o častiach sa označia príslušnou kategóriou, tzn. ak majú rozsah najmenej 1 AH ako kapitoly v monografiách (učebniciach...).
 • Encyklopédie a výkladové slovníky sa popisujú ako celky v kategórii vedeckých monografií vtedy, ak ide o dielo jedného alebo viacerých autorov z jedného pracoviska. Ak je podiel autorov z vykazovaného pracoviska menší ako 70%, zaradia sa do kategórií Heslá v zahraničných alebo domácich slovníkoch a encyklopédiách. Ak je zostavovateľ alebo hlavný autor z vykazovaného pracoviska a dielo sa nevykazuje ako monografia, popíše sa tiež ako celok v kategórii Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, časopisy, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...).5 Kategórie ohlasov

Pod pojmom ohlas budeme rozumieť citáciu, recenziu alebo umeleckú kritiku na publikované dielo.
Citácia je v zmysle STN-ISO 690 forma skráteného odkazu umiestnená v zátvorkách vnútri textu, alebo pripojená k textu ako poznámka v dolnej časti strany, na konci kapitoly, príp. na samom konci textu7. Citácia umožňuje identifikovať publikáciu, z ktorej bola prevzatá alebo parafrázovaná myšlienka (definícia, klasifikačná schéma, závery výskumu, tabuľky, schémy, modely atď.) a označuje presné umiestnenie takejto myšlienky alebo výňatku v zdrojovej publikácii. Za citáciu sa považuje aj bibliografický odkaz (zoznam použitej a/alebo citovanej literatúry) na konci publikácie, aj keď nie je priamy odkaz v texte 8.
Za citáciu nemožno považovať:

 • recenzie,
 • uvedenie diela v referátovom časopise alebo báze dát (napr. Medline, Chemical Abstracts, a pod.),
 • uvedenie diela v samostatnej bibliografii,
 • uvedenie "vybraných viet" alebo "citátov" v podobne pomenovaných rubrikách v novinách a populárnych časopisoch,
 • výňatky z kníh uvádzané ako reklama na knihu,
 • autocitácie, t.j. citácie pochádzajúce z ďalších publikácií samotného autora alebo jeho spoluautorov,
 • citácie v neverejných publikáciách ako sú kvalifikačné práce (diplomové, rigorózne, dizertačné a habilitačné práce), výskumné správy a pod.,
 • citácie hesiel v encyklopédiách a slovníkoch,
 • informácie (poznámky, spomenutie) v správach a článkoch o podujatiach, o prezentácii diela.
Recenzia je správa, hodnotiaci článok alebo štúdia či úvaha o recenzovanom dokumente. Na rozdiel od citácie, autor recenzie zvyčajne nevyužíva a/alebo nepreberá od autora recenzovaného diela myšlienky, iba hodnotí alebo upozorňuje na recenzovanú publikáciu.
Za recenziu nemožno považovať:
 • oznamy o vydaní knihy v novinách a časopisoch,
 • reklamné oznámenia o vydaní knihy,
 • výňatky z kníh uvádzané ako reklama na knihu,
 • uvedenie diela v referátovom časopise alebo báze dát,
 • informácie (poznámky, spomenutie) v správach a článkoch o podujatiach, o prezentácii diela.
Umelecká kritika je hodnotenie umeleckého diela alebo prekladu uverejnené v časopise alebo zborníku.
Za ohlasy sa nepovažujú ani bibliografické záznamy v rôznych výberových bibliografiách, v referátových časopisoch alebo bázach dát, nazývaných niekedy aj indexy. Tu treba dôsledne rozlišovať medzi citačnými indexami a indexami tohto druhu.

Zdroje informácií o ohlasoch

Ako zdroje informácií o citáciách slúžia citačné indexy vydávané ISI v dvoch radoch:

a) multidisciplinárne citačné indexy
Science Citation Index® (skratka SCI)
Science Citation Index Expanded® (skratka SCI-Expanded)
Social Sciences Citation Index® (SSCI)
Art & Humanities Citation Index® (AHCI)
CompuMath Citation Index® (CMCI)
b) špeciálne citačné indexy
Biochemistry & Biophysics Citation IndexTM (BBCI)
Biotechnology Citation IndexTM (BCI)
Chemistry Citation IndexTM (CCI)
Materials Science Citation Index® (MSCI)
Neuroscience Citation Index® (NCI)

Aj keď citačné indexy čerpajú z veľkého množstva prameňov, kvôli úplnosti treba sledovať aj iné zdroje. Niektoré knižnice alebo informačné strediská vytvárajú regionálne odborové citačné registre. Každý vedecký pracovník by mal sledovať ohlasy na svoje práce, najmä v časopisoch a publikáciách, ktoré ISI neregistruje. Ako podklady na zaznamenanie ohlasov do bázy dát treba odovzdať kópie tých strán, na ktorých sa ohlas nachádza a kópiu dokumentu (strany, z ktorých sa dá identifikovať názov, pôvodca, bibliografická adresa a lokácia ohlasu), v ktorom je ohlas uvedený.
Ak je citácia v časopise, zborníku alebo v monografii zahrnutá aj v citačnom indexe, uvádza sa len tá, ktorá je zahrnutá v citačnom indexe. Predtým zaznamenaná citácia v časopise, zborníku alebo monografii sa v tomto prípade vymaže zo záznamu.6 Základné výstupy

Výsledky spracovania publikačnej činnosti a kvalifikačných prác možno prezentovať viacerými typmi výstupov, ktoré rešpektujú medzinárodné a národné štandardy a odporúčania. Okrem prezentácie na obrazovke počítača pri online prístupe k bázam dát ide predovšetkým o tieto základné typy tlačených výstupov:

 1. Zoznam publikačnej činnosti - personálna bibliografia (podľa ISBD - bez záhlavia) - vzor 1
 2. Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov - personálna bibliografia (podľa ISBD, ohlasy podľa STN-ISO 690) - vzor 2
 3. Zoznam publikačnej činnosti - bibliografia pracoviska (podľa ISBD - s menným záhlavím) - vzor 3
 4. Zoznam publikačnej činnosti - bibliografia pracoviska (podľa ISBD - s menným záhlavím a špeciálnym riadkom pre druhého a ďalších autorov) - vzor 4
 5. Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov (personálny alebo pracoviska) - špeciálny (na hodnotiace účely) - vzor 5.
Tieto vzory slúžia ako príklady - detaily a ďalšie príklady sú opísané v metodike 9. Na koniec výstupov sa pripájajú štatistiky. Ide o dva typy základných štatistík:
S1 Počet záznamov podľa kategórií publikácií = S záznamov pre každý výskyt poľa kategória publikačnej činnosti.
S2 Počet záznamov podľa kategórií ohlasov = S záznamov pre každý výskyt poľa kategória ohlasu.

Okrem týchto základných výstupov je možné podľa možností príslušného softvéru a podmienok v knižnici spracúvať aj ďalšie výstupy. Napríklad rôzne kombinácie základných výstupov z hľadiska formátu záznamov a triedenia, zoznam príspevkov na vedeckých a umeleckých podujatiach, zoznam článkov v časopisoch so stanoveným prahom impact factora, priemerný počet publikácií na 1 pracovníka vysokej školy, katedry a pod., impact factor pracoviska, autora, štatistické tabuľky a pod. Tieto výstupy sú však nad rámec povinností akademickej knižnice v zmysle citovaného zákona o knižniciach.6.1 Vzory výstupov
6.1.1 Zoznam publikačnej činnosti - personálna bibliografia (podľa ISBD - bez záhlavia) - vzor 1

  Zoznam publikačnej činnosti
Jela Steinerová - 1998
 
  AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
 
AAB01 Tvorba informačných produktov : nové prístupy informačnej vedy / Jela Steinerová. - Bratislava : CVTI SR, 1998. - 130 s. - ISBN 80-85165-73-2.
 
KN 33/98
[...]    
     
  AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch
 
AED01 Význam informačnej analýzy v informačnej spoločnosti / Jela Steinerová. In: Knižničná a informačná veda. XVII : zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1998. - ISBN 80-223-1236-3. - S. 37-58.
 
KN 14/98
     
  AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
 
AFC01 Identita informačných produktov : teória pre prax / Jela Steinerová. In: CS ONLINE '98. - Praha : Unipetrol, 1998. - S. E73-E81.
 
KN 09/98
AFC02 Interpreting knowledge in information science / Jela Steinerová. In: Knowledge Management und Kommunikationssysteme. - Konstanz : UVK Universitätsverl., 1998. - S. 143-153. - (Schriften zur Informationswissenschaft. Bd. 34)
 
KN 35/98
[...]    
     
  EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
 
EDJ01 From the history of the Slovak centre of scientific and technical information (SCSTI) / preklad Jela Steinerová. In: Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 1938 - 1998. - Bratislava : CVTI SR, 1998. - S. 44-49.
 
KN 18/98
EDJ02 Konferencia Mellonovej nadácie o automatizácii knižníc / Jela Steinerová. In: Bulletin CVTI SR. - ISSN 1335-2164. - Roč. 2, č. 1 (1998), s. 32-39.
 
KN 05/98
     
  Štatistika publikácií:
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 1
[...]
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch 1
AFC Publikované príspevky na medzinárodných vedeckých konferenciách 2
[...]
EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch 2
 


6.1.2 Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov - personálna bibliografia (podľa ISBD, ohlasy podľa STN-ISO 690) - vzor 2

  Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov
Jela Steinerová
 
  AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
 
AAB01 Teória informačného prieskumu / Jela Steinerová. - 1. vyd. - Bratislava : SlTK-Centrum VTI SR, 1996. - 262 s. - ISBN 80-85165-58-9.
Ohlasy:
[5] KIMLIČKA, Š.: INFOCUS, 2, 1996, č. 11-12, s. 231-232.
[4] KIMLIČKA, Š.: Knižničná a informačná veda ... In: INFOS '97. Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 1997. S. 11.
[6] KIMLIČKA, Š.: Knižnice a informácie, 29, 1997, č. 5, s. 202-203.
[3] KIMLIČKA, Š.: Rámec knižničnej a informačnej vedy ako študijného odboru. In: Acta Bibliothecalia et Informatica 2. Opava : Slezská univerzita, 1997. S. 86.
 
KN 01/96
AAB02 Tvorba informačných produktov : nové prístupy informačnej vedy / Jela Steinerová. - Bratislava : CVTI SR, 1998. - 130 s. - ISBN 80-85165-73-2.
 
KN 33/98
[...]    
     
  AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch
 
AED01 Význam informačnej analýzy v informačnej spoločnosti / Jela Steinerová. In: Knižničná a informačná veda. XVII : zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1998. - ISBN 80-223-1236-3. - S. 37-58.
 
KN 14/98
[...]    
     
  AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
 
AFC01 Identita informačných produktov : teória pre prax / Jela Steinerová. In: CS ONLINE '98. - Praha : Unipetrol, 1998. - S. E73-E81.
 
KN 09/98
AFC02 Interpreting knowledge in information science / Jela Steinerová. In: Knowledge Management und Kommunikationssysteme. - Konstanz : UVK Universitätsverl., 1998. - S. 143-153. - (Schriften zur Informationswissenschaft. Bd. 34)
 
KN 35/98
     
  AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
 
AED02 Cognitive structures in information systems / Jela Steinerová. In: NISKO. - Bratislava : NISKO, 1991. S. 170-183.
Ohlasy:
[5] BENEDIKTSSON, Daniel: NISKO'91, Knowledge Org. 20, (1993), 3, p.166-168.
 
KN 11/91
     
  Štatistika publikácií:
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 2
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch 1
AFC Publikované príspevky na medzinárodných vedeckých konferenciách 2
[...]
 
  Štatistika ohlasov:
[3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 2
[4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 10
[5] Recenzie v zahraničných publikáciách 2
[6] Recenzie v domácich publikáciách 2
 


6.1.3 Zoznam publikačnej činnosti - bibliografia pracoviska (podľa ISBD - s menným záhlavím) - vzor 3

  Zoznam publikačnej činnosti za rok 1999
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
 
  AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
 
AAA01 HANZEL, Igor
The concept of scientific law in the philosophy of science and epistemology : a study of theoretical reason / Igor Hanzel. - Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 1999. - 255 s. - (Boston studies in the philosophy of science. Vol. 208). - ISBN 0-7923-5852-X.
 
LG 16/99
     
  AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
 
AAB01 PAULINY, Ján
Arabské správy o Slovanoch : (9.-12. storočie) / Ján Pauliny. - Bratislava : Veda, 1999. - 214 s. - Lit. 101 zázn. - ISBN 80-224-0593-0.
 
KF 11/99
AAB02 ŽILÍNEK, Martin
European Dimension in Moral Cultivation of an Individual = Európska dimenzia v morálnej kultivácii osobnosti / Martin Žilínek - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1999. - 208 s. - Lit. 152 zázn. - ISBN 80-223-1353-X.
 
PD 28/99
AAB03 HERETIK, Anton
Extrémna agresia I. : forenzná psychológia vraždy / Anton Heretik. - 1. vyd. - Nové Zámky : Psychoprof, 1999. - 280 s. - ISBN 80-968083-3-8.
 
PS 12/99
     
  ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách v zahraničí
 
ABC01 SZOMOLÁNYI, Soňa
Political elites and institution-building in Slovakia / Soňa Szomolányi. In: Institutions building in the new democracies. - Budapest : Institute for advanced study, 1999. - S. 249-278. - Lit. 36 zázn.
 
PL 7/99
     
  ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
 
ADC01 PLICHTOVÁ, Jana
Politická a sociálna identita inteligencie na Slovensku / Jana Plichtová, Elena Brozmanová, Oľga Berecká. In: Československá psychologie. - Roč. 43, č. 5 (1999), s. 396-420. - Lit. 14 zázn.
 
PS 29/99
     
  BDB Heslá v domácich slovníkoch a encyklopédiách
 
BDB01 KOVÁČ, Dušan a kol.
Kronika Slovenska. 2 : Slovensko v dvadsiatom storočí / Dušan Kováč a kol. - 1. vyd. - Bratislava : Fortuna Print, 1999. - 608 s.- ISBN 80-88980-08-9.
 
DA 11/99
     
  Štatistika publikácií:
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 1
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 3
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách v zahraničí 1
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 1
BDB Heslá v domácich slovníkoch a encyklopédiách 1
 


6.1.4 Zoznam publikačnej činnosti - bibliografia pracoviska (podľa ISBD - s menným záhlavím a špeciálnym riadkom pre druhého a ďalších autorov) - vzor 4

  Zoznam publikačnej činnosti za rok 1999
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
 
  AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
 
AAA01 HANZEL, Igor
The concept of scientific law in the philosophy of science and epistemology : a study of theoretical reason / Igor Hanzel. - Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 1999. - 255 s. - (Boston studies in the philosophy of science. Vol. 208). - ISBN 0-7923-5852-X.
 
LG 16/99
     
  AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
 
AAB01 PAULINY, Ján
Arabské správy o Slovanoch : (9.-12. storočie) / Ján Pauliny. - Bratislava : Veda, 1999. - 214 s. - Lit. 101 zázn. - ISBN 80-224-0593-0.
 
KF 11/99
AAB02 ŽILÍNEK, Martin
European Dimension in Moral Cultivation of an Individual = Európska dimenzia v morálnej kultivácii osobnosti / Martin Žilínek - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1999. - 208 s. - Lit. 152 zázn. - ISBN 80-223-1353-X.
 
PD 28/99
AAB03 HERETIK, Anton
Extrémna agresia I. : forenzná psychológia vraždy / Anton Heretik. - 1. vyd. - Nové Zámky : Psychoprof, 1999. - 280 s. - ISBN 80-968083-3-8.
 
PS 12/99
     
  ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách v zahraničí
 
ABC01 SZOMOLÁNYI, Soňa
Political elites and institution-building in Slovakia / Soňa Szomolányi. In: Institutions building in the new democracies. - Budapest : Institute for advanced study, 1999. - S. 249-278. - Lit. 36 zázn.
 
PL 7/99
     
  ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
 
ADC01 PLICHTOVÁ, Jana
Politická a sociálna identita inteligencie na Slovensku / Jana Plichtová, Elena Brozmanová, Oľga Berecká. In: Československá psychologie. - Roč. 43, č. 5 (1999), s. 396-420. - Lit. 14 zázn.
[... BROZMANOVÁ, Elena - BERECKÁ, Oľga]
 
PS 29/99
     
  BDB Heslá v domácich slovníkoch a encyklopédiách
 
BDB01 KOVÁČ, Dušan a kol.
Kronika Slovenska. 2 : Slovensko v dvadsiatom storočí / Dušan Kováč a kol. - 1. vyd. - Bratislava : Fortuna Print, 1999. - 608 s.- ISBN 80-88980-08-9.
[... BACHRATÝ, Bohumír - ČÚZY, Ladislav - HOLEC, Roman - ZELENÁK, Peter - ŽIGO, Pavol]
 
DA 11/99
     
  Štatistika publikácií:
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 1
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 3
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách v zahraničí 1
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 1
BDB Heslá v domácich slovníkoch a encyklopédiách 1
 


6.1.5 Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov (personálny alebo pracoviska) - špeciálny (na hodnotiace účely) - vzor 5

  Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov za rok 2000
Filozofická fakulta UK
 
  AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
 
AAB01 Knižničná a informačná veda na prahu informačnej spoločnosti : filozofický, systémový a historický pohľad / Štefan Kimlička et al. - Č. projektu: VEGA 1/5259/98. - Bratislava : Stimul, 2000. - 138 s. ISBN 80-88982-29-4.
[KIMLIČKA, Štefan (35%) - STEINEROVÁ, Jela (30%) - ŽIBRITOVÁ, Gabriela (10%) - KATUŠČÁK, Dušan (25%)]
 
Sign. KN 1241
[...]    
     
  ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
 
ABD01 Žena, matka, dcéra : medzi realitou a imagináciou : konštrukcia ženských obrazov/rolí vo filme Modré z neba / Zuzana Kiczková - Mariana Szapuová. In: Otázky rodovej identity vo výtvarnom umení, architektúre, filme a literatúre. Bratislava : Univerzita Komenského, 2000. S. 115-140. ISBN 80-223-1429-3.
[KICKOVÁ, Zuzana (40%) - SZAPUOVÁ, Mariana (60%)]
 
Sign: DF 27/00
     
  AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch
 
AED01 Widerhall der monistischen Überlieferung in der positivistischen Ethik von František Krejčí / Lenka Bohunická. In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského : Philosophica, 32. Bratislava : Univerzita Komenského, 2000. S. 79-89. ISBN 80-223-1425-0.
[BOHUNICKÁ, Lenka]
Ohlasy (2):
[4] Zigman, P.: Zborník Filozofickej fakulty UK. Philosophica. Roč. 32. Bratislava : Univerzita Komenského, 2000. S. 16.
[4] Plašienková, Z.: Zborník Filozofickej fakulty UK. Philosophica. Roč. 32. Bratislava : Univerzita Komenského, 2000. S. 110.
 
Sign: DF 25/00
[...]    
AED04 Teilhard de Chardin und das Erbe Darwins / Zlatica Plašienková. In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského : Philosophica, 32. Bratislava : Univerzita Komenského, 2000. S. 91-113. ISBN 80-223-1425-0
[PLAŠIENKOVÁ, Zlatica]
Ohlasy (2):
[4] Zigman, P.: Zborník Filozofickej fakulty UK. Philosophica. Roč. 32. Bratislava : Univerzita Komenského, 2000. S. 17
[4] Bohunická, L.: Zborník Filozofickej fakulty UK. Philosophica. Roč. 32. Bratislava : Univerzita Komenského, 2000. S. 89
 
Sign: DF 25/00
[...]    
     
  Štatistika publikácií:
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 1
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 1
[...]
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch 8
AFC Príspevky na medzinárodných vedeckých konferenciách 3
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 5
 
  Štatistika ohlasov :
[4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 5
 


7 Spôsoby spracovania a vykazovania publikačnej činnosti

Existuje viacero spôsobov, ako sledovať, registrovať a vykazovať publikačnú činnosť a ohlasy na ňu. Ide v podstate o štyri typy organizácie týchto procesov:

 1. individuálne sledovanie a spracovanie samotnými vedeckými pracovníkmi,
 2. individuálne sledovanie a spracovanie vedeckými pracovníkmi s pomocou administratívy (sekretárka),
 3. sledovanie a spracovanie v lokálnej (fakultnej, ústavnej) knižnici,
 4. kooperatívne spracovanie v rámci knižničného systému.

Výhody a nevýhody jednotlivých spôsobov ukazuje tabuľka, kde sú vedeckopedagogickí pracovníci označení ako (V), admnistratívni pracovníci (A) a knihovníci (K). Q - označuje kvalitu spracovania, S - dodržiavanie štandardov a C - komplexnosť spracovania.  Etapa spracovania 1. sledovanie 2. vytvorenie záznamu 3. sledovanie a zaznamenanie ohlasov 4. sumarizácia 5. spracovanie výstupov výsledok
spôsob Časový  percent. podiel etapy na celkovom spracovaní 10 40 20 15 15 Q+S+C
(stupnica 1-5)
zaťaženie vedcov
1. individuálne spracovanie V V V V V 2 100
2. indiv. + pomoc sekretárky V A V A A 3 30
3. spracovanie v lok. knižnici V,K K V,K K K 4 15
4. kooperatívne spracovanie V,K K V,K K K 5 15


Z tabuľky je vidieť, že najvýhodnejšie a najkvalitnejšie je spracovanie v knižnici (lokálne alebo v kooperácii), kde je najvyššia kvalita a najmenšie zaťaženie vedeckopedagogických pracovníkov. Tento spôsob je odporúčaný aj smernicou.8 Organizácia a deľba práce pri bibliografickej registrácii a vykazovaní publikačnej činnosti

Proces bibliografickej registrácie a následného vykazovania publikačnej činnosti, resp. evidencie publikačnej činnosti (EPC) sa delí na etapy, na ktorých sa podieľajú vedeckí a pedagogickí pracovníci vysokých škôl, pracovníci akademických knižníc a príslušné pracoviská vysokej školy pre vedu a výskum v takomto rozdelení:

Proces vedecko-pedagogickí pracovníci vedúci katedier, resp. garanti odboru pracovníci akademických knižníc pracovisko VŠ pre vedu
1. zber podkladov na registráciu publikačnej činnosti *      
2. označenie kategórií publikačnej činnosti, resp. ohlasov *      
3. overenie a potvrdenie správnosti zaradenia do kategórií   * *  
4. spracovanie bibliografických záznamov     *  
5. overenie a potvrdenie správnosti kontrolných výstupov * *    
6. korektúry záznamov     *  
7. spracovanie výstupov a štatistík podľa požiadaviek     *  
8. zapracovanie výstupov do príslušných hodnotení       *
1Zákon NR SR číslo 183/2000 Z.z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z.z. o Matici slovenskej, §8, ods. 2, pís. c Návrat do textu

2AACR2 - Anglo-americká katalogizační pravidla : druhé vydání, revize 1998. Praha : Národní knihovna, 1994. ISBD (ER): 1997. International Standard Bibliographic Description for Electronic Resources. München : Saur, 1997.
ISBD (CF): 1994. Medzinárodný štandardný bibliografický popis počítačových súborov. Martin : Matica slovenská, 1994.
ISBD (CP): 1994. Pravidlá aplikácie ISBD na popis článkov. Martin : Matica slovenská, 1994.
ISBD (G): 1994. Všeobecný medzinárodný štandardný bibliografický popis. Martin : Matica slovenská, 1994.
ISBD (M): 1995. Medzinárodný štandardný bibliografický popis pre monografie. Martin : Matica slovenská, 1995.
STN-ISO 690: 1998. Dokumentácia - Bibliografické odkazy - Obsah, forma a štruktúra.
UNIMARC manuál. Martin : Matica slovenská, 1994.
UNIMARC / AUTORITY : univerzálny formát pre autority. Martin : Matica slovenská, 1996. Návrat do textu

3Predsedníctvo VEGA bolo informované o príprave tejto smernice na zasadnutí dňa 26.10.2000 a vyslovilo podporu zjednoteniu kategorizácie publikačnej činnosti pre potreby vykazovania v rámci akreditácií a projektov VEGA. Návrat do textu

4LUNN, J. Study on a model law for legal deposit. IFLA 44. Congress 1978. 51/NAT/IE. Návrat do textu

5ISO 5127-1-1996. Information and Documentation - Vocabulary - Part 1. 1996.
STN 01 0183. Informačné pramene. Názvoslovie. 1987.
NOVÁKOVÁ, M. Informatická typológia dokumentov. Martin : Matica slovenská, 1981. Návrat do textu

6KIMLIČKA, Š. Spracovanie zoznamov publikačnej činnosti, ohlasov a aktivít. Bratislava : Stimul, 1998, s.14. Návrat do textu

7STN-ISO 690. Dokumentácia - Bibliografické odkazy - Obsah, forma a štruktúra. 1998. Návrat do textu

8Takto sa analyzujú citácie v citačných indexoch vydávaných ISI - Institute for Scientific Information so sídlom vo Philadelphii v USA (v Science Citation Index a v jeho sériách) Návrat do textu

9KIMLIČKA, Š.: Pro Scientia - evidencia a prezentácia publikačnej činnosti, ohlasov a vedeckých aktivít I : metodika zápisu údajov a spracovania výstupov podľa medzinárodných štandardov : verzia 2.0. Bratislava : Stimul, 1999. S. 75-97. Návrat do textu
Prof. Ing. Štefan Kimlička, PhD.
Katedra knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava


© Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre 12.2.2001 Nasledujúci príspevok 'Evidencia publikačnej činnosti... (Andrejčíková)'