Všeobecná zootechnika pre kynológov

Všeobecná zootechnika pre kynológov

e-učebné texty


Radovan Kasarda


Recenzenti: doc. MVDr. Ján Buleca, PhD., Ing. Martin Fik, PhD.

Online učebné texty pre študentov vysokoškolského štúdia

Text neprešiel jazykovou úpravou vo vydavateľstve. Za obsahovú aj jazykovú stránku nesie zodpovednosť autor.

Vydavateľ: Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Košice, 2017

ISBN 978-80-89280-44-5