Zaciatok Uvod Publikacie Kniznica


Knižnica»   
Novelizované členenie VTP - 8 ČÚ / 33 VE (2002-2003)    

»   Pôvodné členenie VTP - 30 vecných etáp (1998-2001)    

»   Zborník - správy o riešení vecných etáp v r. 1998-2001    

Novelizované členenie integrovaného vedecko-technického projektu (2002-2003)


ČÚ 01 - Monitoríng, sústreďovaníe a uchovávanie genofondu rastlín
Zodpovedný vedúci: Ing. Marián Miko, CSc. (Katedra genetiky a šľachtenia rastlín)ČÚ 02 - Genofond poľných druhov
Zodpovedný vedúci: Ing. Ján Gažo, PhD. (Katedra genetiky a šľachtenia rastlín)ČÚ 03 - Genofond ovocných druhov
Zodpovedný vedúci: prof. Ing. Ján Matuškonič, CSc. (Katedra záhradníctva a vinohradníctva, FZKI, SPU Nitra)ČÚ 04 - Genofond úžitkových druhov
Zodpovedný vedúci: Ing. Milan Mišák (Botanická záhrada, SPU Nitra)ČÚ 05 - Genetické zdroje rastlín v humánnej výžive
Zodpovedný vedúci: Doc. MUDr. Jaroslav Daniška, CSc. (Katedra humánnej výživy, AF, SPU Nitra)ČÚ 06 - Aplikäcia biotechnologických metód v genofonde rastlín
Zodpovedný vedúci: prof. RNDr. MIilan Bežo, CSc. (Katedra genetiky a šľachtenia rastlín, AF, SPU Nitra)ČÚ 07 - Aplikácia moderných informačných technológii a štatistických metód pri hodnotení genetickej variability
Zodpovedný vedúci: RNDr. Zoltán Balogh, CSc. (Stredisko agrobiologickej informatiky, SPU Nitra)ČÚ 08 - Využitie genufondu rastlín v programe rozvoja vidieka
Zodpovedný vedúci: Ing. Daniela Wolfová, CSc.


Pôvodné členenie integrovaného vedecko-technického projektu (1998-2001)
Hore