Zaciatok Uvodom Etapy PublikaciePublikacie


Publikačná činnosť a aktivity za r. 1998-2001   ZOZNAM


Monografie

 • Koreninové rastliny / Miroslav Habán a kol. - Bratislava : ÚVTIP NOI, 2001. - 145 s. : obr., 53 tab. Lit. ISBN 80-85330-95-4


Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v slovenských vydavateľstvách

 • MIKO, M.: Základy semenárstva. - In: Poradenstvo v semenárstve rastlín : Elektronická verzia na CD-ROM : TEMPUS - AGRIEDUCA. - Nitra : SPU, 2000. - 76 s.
 • MIKO, M.: Kvalita osív a sadív. - In: Poradenstvo v semenárstve rastlín : Elektronická verzia na CD-ROM : TEMPUS - AGRIEDUCA. - Nitra : SPU, 2000. - 84 s.
 • Techniky molekulárnej genetiky pri práci s genetickými zdrojmi rastlín / Milan Bežo, Veronika Štefúnová, Kristína Bežová; Jana Kutišová. - In: Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín / Martin Užík. - Piešťany : VÚRV, 2001. - ISBN 80-88790-19-0. - S. 11-15.


Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

 • STEHLÍKOVÁ, B.: Biometrika : Terminologický slovník : Učebné texty pre dištančné štúdium a ostatné formy vzdelávania. - Nitra : SPU, 1998. - 95 s. : lit. - (Ochrana biodiverzity ; 52).
 • STEHLÍKOVÁ, B.: Základy bioštatistiky : Učebné texty pre dištančné štúdium a ostatné formy vzdelávania. - 1. vyd. - Nitra : SPU, 1998. - 79 s. - (Ochrana biodiverzity ; 51). ISBN 80-7137-539-X.
 • STEHLÍKOVÁ, B.: Základy bioštatistiky : Učebné texty pre dištančné štúdium a ostatné formy vzdelávania. - 2. vyd. - Nitra : SPU, 2000. - 81 s. ISBN 80-7137-774-0.


Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch

 • BARANEC, T. - ELIÁŠ, P. ml. - IKRÉNYI, I.: Možnosti praktického využitia autochtónnej flóry Západných Karpát. - In: Genetické zdroje rastlín 1998 : Plant Genetic Resources 1998. - Nitra : SPU, 1999. - s. 117.
 • KNOLL, M. - BARANEC, T. - BEČÁROVÁ, J.: Genetické zdroje rodu Iris v Botanickej záhrade SPU Nitra. - In: Genetické zdroje rastlín 1998 : Plant Genetic Resources 1998. - Nitra : SPU, 1999. - s. 115.
 • KVETKO, I.: História ovocinárstva na Gemeri. - In: Genetické zdroje rastlín 1998 : Plant Genetic Resources 1998. - Nitra : SPU, 1999. - s. 123-124.
 • MENDEL, Ľ. - BOLVANSKÝ, M.: Evaluation of progenies of European chestnut (Castanea sativa Mill.) by discriminant analysis. - In: Genetické zdroje rastlín 1998 : Plant Genetic Resources 1998. - Nitra : SPU, 1999. - s. 26-28.
 • FÚSKA, M. - RATAJ, V.: Fyzikálne vlastnosti semien hrachu. - In: Výskum a vyučovanie na kattedrách fyziky v kontexte univerzitného vzdelávania. - Nitra : SPU, 2001. - ISBN 80-7137-889-5. - S. 136-140.
 • STEHLÍKOVÁ, B.: Do you trust in Mean? - In: Trendy v agropotravinárstve : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou : Nitra 1.-4.11.1999. - ISSN 1335-258X. - Nitra : SPU, 1999. - S. 81-82. - (Acta fytotechnica et zootechnica, 2, 1999, Mimoriadne číslo).
 • Genetické zdroje ľadenca rožkatého (Lotus corniculatus L.) / Eva Ďurková, Ján Jančovič, Tibor Baranec. - In: Genetické zdroje rastlín 1998 : Plant Genetic Resources 1998. - Nitra : SPU, 1999. - ISBN 80-7137-668-X. - S. 104-105.
 • BARANEC, T. - VEREŠČÁK, M.: Nové poznatky o chorológii taxónov rodu Crataegus L. - In: Kitaibelove botanické dni 2001 - Kitaibel Napok 2001 : Ochrana biodiverzity Karpatsko-panónskej flóry ex situ - Račková dolina, 18.-20.6.2001. - Budapest : Felelös Kiadó, 2001. - S. 21-23.
 • BOLVANSKÝ, M. - MENDEL, Ľ.: Nový klasifikátor gaštana jedlého. - In: Genetické zdroje rastlín 1998 : Plant Genetic Resources 1998. - Nitra : SPU, 1999. - ISBN 80-7137-668-X. - S. 111.
 • STEHLÍKOVÁ, B. - GAŽO, J.: Použitie fuzzy množín pri konštrukcii hraníc deskriptorov. - In: Genetické zdroje rastlín 1998 : Genetic Plant Resources 1998. - Nitra : SPU, 1999. - ISBN 80-7137-668-X. - S. 60-62.
 • GAŽO, J. - STEHLÍKOVÁ, B.: Použitie fuzzy množín pri hodnotení rastlinných genetických zdrojov. - In: Genetické zdroje rastlín 1998 : Genetic Plant Resources 1998. - Nitra : SPU, 1999. - ISBN 80-7137-668-X. - S. 55-59.
 • HABÁN, M.: Produkcia fytomasy špeciálnych a liečivých rastlín. - In: New energy policy in Slovak Republic. - Bratislava : SK BIOM, 1999. - ISBN 80-968421-0-2. - S. 117-120.
 • Taxondata - informačný systém o rastlinných druhoch / Ján Brindza, Tibor Baranec, Peter Brindza, Peter Popik. - In: Genetické zdroje rastlín 1998 : Plant Genetic Resources 1998. - Nitra : SPU, 1999. - ISBN 80-7137-668-X. - S. 118-120.
 • Technological quality of selected wheat cultivars / Helena Frančáková, Tatiana Bojňanská, Zdenka Muchová. - In: Plant Genetic resources 1999 : Genetické zdroje rastlín 1999. - Nitra : SPU, 1999. - ISBN 80-7137-668-X. - S. 102-103.


Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

 • Effect of the biological and simulated moisture content of chickpea seeds on their physical properties. / V. RATAJ - J. JECH - M. FÚSKA - Z. HLAVÁČOVÁ - S. SOSNOWSKI. - In: International Agrophysics. ISSN 0236-8722. - Roč. 13, č. 3 (1999), s. 375-379.
 • HORČIN, V. - FINDOVÁ, I.: Možnosti uplatnenia profilov textúry v senzorickom hodnotení jabĺk. - In: Czech Journal of Food Science. - Roč. 18, č. 4 (2000), s. 143-147.
 • FINDOVÁ, I. - HORČIN, V.: Survey of Relationships between Sensory and Measurable Traits in Apples. - In: Zahradnictví : Horticultural Science. - ISSN 0862-867X. - Roč. 26, č. 3 (1999, s. 81-87.
 • GIERTLOVÁ, A. - HORČIN, V.: Topinambur a jakon, dôležité inulínové plodiny. - In: Zahradnictví - Záhradníctvo. - ISSN 1211-0922. - Roč. 24, č. 4 (1999), s. 9-13.


Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

 • JANČOVIČ, J. - VOZÁR, Ľ.: Vplyv rôzneho minerálneho hnojenia a jeho prerušenie na floristické zloženie trvalého trávneho porastu. - In: Poľnohospodárstvo. - Roč. 46, č. 2 (2000), s. 112-121.
 • JANČOVIČ, J. - VOZÁR, Ľ. - ĎURKOVÁ, E.: Botanical and production changes in phytocenoses after cessation of mineral fertilizing. - In: Acta fytotechnica et zootechnica. - Roč. 3, č. 2 (2000), s. 29-31.
 • ĎURKOVÁ, E. - HOLÚBEK, R.: Minerálne látky trávneho porastu v odchove jalovíc. - In: Poľnohospodárstvo. - ISSN 0551-3677. - Roč. 47, č. 1 (2001), s. 278-292.


Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

 • MINAROVSKÁ, A. - HORČIN, V.: Kvalitatívne vlastnosti skladovaných novošľachtencov stolového hrozna. - In: Zahradnictví. - Roč. 27, č. 3 (2000), s. 91-94.
 • ŽIAKOVÁ, A. - MATUŠKOVIČ, J.: Skúsenosti s pestovaním zemolezu v podmienkach Slovenska. - In: Informace pro zahradnictví. - ISSN 1212-3781. - Roč. 5, č. 4 (2001), s. 13.


Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch

 • KNOLL, M. - GAŽOVČIAK, P. - HABÁN, M.: Index Seminum - súčasť ochrany genetických zdrojov rastlín. - In: Genofond : Informačný spravodajca VÚRV Piešťany. - Roč. 1, č. 4 (2000), s. 8-11.
 • KNOLL, M. - BEČÁROVÁ, J. - TÓTH, K.: Liečivé druhy rodu Iris pestované v Botanickej záhrade SPU Nitra. - In: Liečivé rastliny. - Roč. 36, č. 4 (1999), s. 129.
 • KVETKO, I.: Stredné odborné učilište poľnohospodárske v Štítniku prispieva k záchrane genofondu Gemera. - In: Zora Gemera. - Roč. 7, č. 4 (26.1.1999), s. 4.
 • KVETKO, I.: Záchrana prírodných a kultúrnych hodnôt. - In: Agrospektrum. - Roč. 4, č.1 (1999), s. 11.
 • KVETKO, I.: Prírodné bohatstvo a kultúrne dedičstvo Gemera. - In: Agrospektrum. - Roč. 4, č. 2 (1999), s. 9-10.
 • KVETKO, I.: Prírodné bohatstvo a kultúrne dedičstvo Gemera. - In: Zora Gemera. - Roč. 7, č. 14 (7.4.1999), s. 2 a 6.
 • KVETKO, I.: Prírodné bohatstvo a kultúrne dedičstvo Gemera. - In: Revúcke listy. - Roč. 8, č. 4 (1999), s. 8.
 • KVETKO, I.: Možnosti kuchynského využitia niektorých "zabudnutých" rastlinných druhov vo výžive. - In: Zora Gemera. - Roč. 7, č. 15 (13.4.1999), s. 2.


Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

 • Podatność na uskodzenia mechaniczne nasion róznych odmian fasoli / S. SOSNOWSKI, J. GIEROBA, P. KUZNIAR, V. RATAJ. - In: Materialy konferencii naukowej "Agrobiznes w regionie poludniewo-wschodniej Polski" : Rseszów 17.-18.9.1998. - Zeszyty naukowe Akademii Rolniczej Im. H. Kollataja w Krakowie, 330. - Krakow : Akademia Rolnicza, 1998. - s. 319-327 - (Produkcja roslinna i przetworstwo; 54).
 • Development and processing of specialized plant germplasm databases / J. BRINDZA, Z. BALOGH, J. GAŽO, J. ZIMMEROVÁ. - In: International conference on science and technology for managing plant genetic diversity in the 20st century. - Kuala Lumpur 12.-16.6.2000. - Rome : IPGRI, 2000. - s. 3.
 • Exploitation the germplasm of obsolete cultivars and landraces in rural development / J. BRINDZA, M. MIKO, T. BARANEC, Š. HAJDU, Ľ. MENDEL, J. NôŽKOVÁ. - In: International conference on science and technology for managing plant genetic diversity in the 20st century. - Kuala Lumpur 12.-16.6.2000. - Rome : IPGRI, 2000. - s. 42-43.
 • HABÁN, M. - VAVERKOVÁ, Š.: Účinok aplikovanej výživy na úrodu Anthemis tinctoria. - In: Zamyšlení nad rostlinnou výrobou 2000 : Sborník referátu z 10. mezinárodní konference. - Praha : ČZU, 2000. s. 168-173.
 • MATUŠKOVIČ, J.: Mutations of Punica granatum L.. - In: 9th International conference of horticulture : Proceedings. Volume 1 : Fruit growing and viticulture : Lectures. - Lednice, 2001. - Lednice : Mendel University of Agriculture and Forestry Brno, Faculty of Horticulture Lednice (Czech Republic), 2000. - ISBN 80-7157-524-0. - S. 136-141.
 • MIKO, M. - GAŽO, J. - HAJDU, Š.: Variability of some characters less-known fruit species in Slovakia from the family Rossaceae. - In: International conference on science and technology for managing plant genetic diversity in the 20st century. - Kuala Lumpur 12.-16.6.2000. - Rome : IPGRI, 2000. - s. 60.
 • MORAVČÍKOVÁ, D.: Associating potential of local communities in rural areas. - In: Globalisation and competitiveness. - Prague, 2000.
 • RATAJ, V. - URBANOVIČ, A.: Využitie prístroja na lokalizáciu geografickej polohy pri skúmaní priestorovej premenlivosti poľných podmienok. - In: Zemědělská technika a energetika na prahu nového tisíciletí : České Budějovice. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2001. - ISBN 80-7040-495-7. - S. 235-239.
 • STEHLÍKOVÁ, B. - GAŽO, J. - BRINDZA, J.: Fuzzy zone analysis. - In: International conference on science and technology for managing plant genetic diversity in the 20st century. - Kuala Lumpur 12.-16.6.2000. - Rome : IPGRI, 2000. - s. 86.


Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

 • Flora of Slovakia as a potential genetic resource for agriculture. /T. BARANEC, Š. HAJDU, P. ELIÁŠ Ml., Ľ. ĎURIŠOVÁ. - In: Trendy v agropotravinárstve : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou : Nitra 1.-4.11.1999. Nitra : SPU, 1999. - Acta fytotechnica et zootechnica, 2, 1999. Mimoriadne číslo.
 • KVETKO, I.: Fruit production in Gemer Region. - In: Trendy v agropotravinárstve : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou : Nitra 1.-4.11.1999. Nitra : SPU, 1999. - s. 73. - Acta fytotechnica et zootechnica, 2, 1999. Mimoriadne číslo.
 • FÚSKA, M. - RATAJ, V.: Porovnanie vybraných agrofyzikálnych vlastností semien hrachu (Pisum sativum) zisťovaných pri biologickej a laboratórne nasimulovanej vlhkosti. - In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti životného jubilea dekana MF SPU v Nitre prof. Ing. Lobotku, DrSc. : Nitra 1.2.1999. - Nitra : SPU, 1999. ISBN 80-7137-558-6. - S. 83-87.
 • Využitie niektorých druhov rodu Iris vo fytoterapii / M. KNOLL, J. BEČÁROVÁ, P. GAŽOVČIAK, T. BARANEC, M. HABÁN, K. TÓTH. - In: Trendy v agropotravinárstve : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou : Nitra 1.-4.11.1999. Nitra : SPU, 1999. - s. 84. - Acta fytotechnica et zootechnica, 2, 1999. Mimoriadne číslo.
 • HAVETTOVÁ, A. - HORČIN, V.: Porovnanie rôznych systémov pestovania ľadového šalátu. - In: Pestovanie menej rozšírených druhov zeleniny : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Nitra 18.-19.1.2000. Nitra : SPU, 2000. - s. 48-52.
 • HABÁN, M.: Ochrana genetických zdrojov liečivých rastlín. - In: 6. zjazd Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne vedy pri SAV. Sekcia poľnohospodárska : Zborník prednášok : Zvolen 6.-7.9.2000. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne vedy pri SAV, 2000. - s. 133-136. - ISBN 80-7137-810-0.
 • MATUŠKOVIČ, J. - ŽIAKOVÁ, A.: Možnosti pestovania zemolezu kamčatského na Slovensku. - In: 6. zjazd Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne vedy pri SAV. Sekcia poľnohospodárska : Zborník prednášok : Zvolen 6.-7.9.2000. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne vedy pri SAV, 2000. - s. 95-99. - ISBN 80-7137-810-0.
 • IMRIŠKA, D.: Excelovský doplnok - fuzzy zhluková analýza. - In: Výpočtová štatistika : Zborník príspevkov z 9. medzinárodného seminára : Bratislava 7.-8.12.2000. - Bratislava : SŠDS, 2000. - s. 25-30. - ISBN 80-88946-09-3.
 • KOPKO, R.: Ukážka aplikácie fuzzy databázového systému. - In: Výpočtová štatistika : Zborník príspevkov z 9. medzinárodného seminára : Bratislava 7.-8.12.2000. - Bratislava : SŠDS, 2000. - s. 181-186. - ISBN 80-88946-09-3.
 • Informačné technológie v agrobiologických disciplínach / Z. BALOGH, J. ZIMMEROVÁ, M. BOJUNSKÝ, J. BRINDZA, J. GAŽO, K. BENYOVSZKÁ. - In: UNINFOS 2000. Univerzitné informačné systémy : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Nitra 10.-12.5.2000. Nitra : SPU, 2000. -s. 281-288. -ISBN 80-7137-713-9.
 • Zberové expedície vybraných druhov liečivých rastlín západného a stredného Slovenska / M.KNOLL, P. GAŽOVČIAK, M. HABÁN, M. POLÁČEK. - In: Hodnotenie genetických zdrojov rastlín : Zborník referátov a posterov zo seminára : Piešťany 29.2.-1.3.2000. - Piešťany : VÚRV, 2000. - s. 160-165. - ISBN 80-88790-16-6.
 • MORAVČÍKOVÁ, D.: Sociologický a etnografický výskum v aktivitách študentov na SPU Nitra. In: Humanizácia vzdelávania na univerzitách technického zamerania na prahu 1. storočia : 6. vedecký seminár s medzinárodnou účasťou : Žilina 15.6.2000. - Žilina : Žilinská univerzita, 2000. - s. 92-95.
 • MORAVČÍKOVÁ, D.: Obsah a význam predmetu Sociológia vidieka a poľnohospodárstva pre absolventa SPU v Nitre. - In: Sociológia na stredných a vysokých školách : Zborník referátov z vedeckej konferencie : Bratislava 28.-29.10.1999. - Bratislava :SAV, 2000. - s. 73-76. - ISBN 80-85447-09-6.
 • RATAJ, V. - FÚSKA, M.: Technologické vlastnosti semien hrachu (Pisum sativum) vo vzťahu k vlhkosti. - In: Technická a technologická inovácia systému pestovania a zberu poľnohospodárskych kultúr : Zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie : Račkova dolina 21.-23.6.2000. - Nitra : SPU, 2000. - ISBN 80-7137-729-5. - S. 200-227.
 • STEHLÍKOVÁ, B.: Aritmetické operácie v intervaloch a fuzzy číslach. - In: Výpočtová štatistika : Zborník príspevkov z 9. medzinárodného seminára : Bratislava 7.-8.12.2000. - Bratislava : SŠDS, 2000. - s. 79-83. - ISBN 80-88946-09-3.
 • STEHLÍKOVÁ, B.: O aproximácii priemernej úrody pšenice pomocou systému fuzzy rozhodnutí. - In: Výpočtová štatistika : Zborník príspevkov z 9. medzinárodného seminára : Bratislava 7.-8.12.2000. - Bratislava : SŠDS, 2000. - s. 83-88. - ISBN 80-88946-09-3.
 • STEHLÍKOVÁ, B. - FELSEN, M.: Fuzzy zonálna analýza. - In: PRASTAN 2000 : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bezovec 2.-26.5.2000. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2000. - ISBN 80-227-1485-2.
 • WOLFOVÁ, D.: Komunikácia a špecializácia. - In: Zborník vedeckých prác z Medzinárodných vedeckých dní 2000 : 3. diel : Sekcie: Ekonomická informatika : Účtovníctvo a financie : Dimenzie interkultúrnej komunikácie : Nitra máj 2000. - Nitra : SPU, 2000. - s. 259-261. - ISBN 80-7137-717-1.
 • STEHLÍKOVÁ, B.: O aproximácii spojitých funkcií systémom fuzzy rozhodnutí. - In: Biometrické metódy a modely v pôdohospodárskej vede, výskume a výuke : Zborník referátov zo 14. letnej školy biometriky : Račkova dolina 2.-3.6.2000. - Nitra : SAPV, 2000. - s. 77-83. - ISBN 80-968274-4-8.
 • STEHLÍKOVÁ, B. - MECHÍROVÁ, A.: O aplikácii fuzzy logík v časových radoch. - In: Medzinárodné vedecké dni 2000 : 3. diel : Sekcie: Ekonomická informatika : Účtovníctvo a financie : Dimenzie interkultúrnej komunikácie : Nitra máj 2000. - Nitra : SPU, 2000. - s. 114-118. - ISBN 80-7137-717-1.


Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

 • HABÁN, M.: Odrodový sortiment liečivých, aromatických a koreninových rastlín v Slovenskej republike. - In: Rozvojový program výroby a spracovania liečivých, aromatických a koreninových rastlín v Slovenskej republike : Zborník z odborného seminára s medzinárodnou účasťou : Nitra 29.11.2000. - Nitra : Agroinštitút, 2000. - s. 19-33. - ISBN 80-7139-069-0.
 • HLAVÁČOVÁ, Z. - RATAJ, V.: Sorpcia a desorpcia vody v biologických materiáloch. - In: Meranie vlhkosti dreva : Odborný seminár s medzinárodnou účasťou : Zvolen 17.6.1999. - Zvolen : Technická univerzita, 1999. - s. 56-60.
 • WOLFOVÁ, D.: Komunikácia s prírodou a kultúrne dedičstvo. - In: Prírodné bohatstvo a kultúrne dedičstvo Liptova : Zborník referátov z odborného seminára : Račkova dolina 10.-11.10.2000. Nitra : SPU, 2000. - s. 29-34.
 • KVETKO, I.: Podiel SOUP v Štítniku na záchrane pôvodného genofondu Gemera. - In: Prírodné bohatstvo a kultúrne dedičstvo Gemera : Zborník referátov z odborného seminára konaného 25.3.1999 v rekreačnom zariadení Hrádok. - Nitra : SPU 1999. - s. 43-46.
 • MORAVČÍKOVÁ, D.: Sociálny systém súčasných vidieckych spoločenstiev. - In: Prírodné bohatstvo a kultúrne dedičstvo Liptova : Zborník referátov z odborného seminára : Račkova dolina 10.-11.10.2000. - Nitra : SPU, 2000. - s. 12-14.
 • HABÁN, M.: Súčasný stav a perspektívy šľachtenia a semenárstva liečivých a koreninových rastlín. - In: Perspektívy genetiky, šľachtenia a semenárstva rastlín : Zborník referátov k tematickým okruhom odbornej diskusie konanej dňa 30. novenbra 2000 v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. - Nitra : SPU, 2000. s. 45-48. - ISBN 80-7137-792-9.
 • BRINDZA, J.: Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky. - In: Perspektívy genetiky, šľachtenia a semenárstva rastlín : Zborník referátov k tematickým okruhom odbornej diskusie konanej dňa 30. novenbra 2000 v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. - Nitra : SPU, 2000. s. 61-65. - ISBN 80-7137-792-9.
 • GAŽO, J. - BRINDZA, J. - SLAMĚNA, Z.: Biologická a hospodárska cennosť domáceho sortimentu hrachu siateho. - In: Perspektívy genetiky, šľachtenia a semenárstva rastlín : Zborník referátov k tematickým okruhom odbornej diskusie konanej dňa 30. novenbra 2000 v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. - Nitra : SPU, 2000. s. 66-70. - ISBN 80-7137-792-9.


Odborné práce v recenzovaných zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

 • MATUŠKOVIČ, J.: Pestovanie jahôd na Slovensku. - In: Jahodářství na prahu 21. století v Lednici na Moravě : Odborný seminář s mezinárodnou účastí : Sborník přednášek : Lednice 29.29.11.2000 - Brno : MZLU, 2000. - s. 8. - ISBN 80-7157-480-5.


Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

 • BOLVANSKÝ, M. - MENDEL, Ľ.: Variability and grouping of chestnut genotypes derived from open and controlled pollination: Phenological and morphological characteristics. - In: Abstracts - COST Action G4 Multidisciplinary Chestnut Research. - Vila Real : UTAD, 2000. - s. 44-45.
 • FRANČÁKOVÁ, H. - BOJŇANSKÁ, T.: Evaluation of baking quality characteristics in old European wheat genotypes. - In: 14. International congress cereal bread : Abstracts : Novi Sad : 7.-9.6.2000. - Novi Sad : Technološski fakultet, 2000. - s. 297.
 • JUHÁSOVÁ, G. - KAMENICKÁ, A.: Microscopical fungal parasites of chestnut. - In: Abstracts - COST Action G4 Multidisciplinary Chestnut Research : Thessaloniky 4.-6.5.2000. - Thessaloniky : NAGREF, 2000. - s. 80-81.
 • TOKÁR, F: - BOLVANSKÝ, M.: growth and timber production characteristics of 35 year old progenies derived from the selected old trees of Castanea sativa Mill.. - In: Abstracts - COST Action G4 Multidisciplinary Chestnut Research. - Vila Real : UTAD, 2000. - s. 54-55.
 • Protection and conservation of genepool of medicinal plants species in Slovakia / M. HABÁN, M. POLAČEK, I. DANČÁK, M. KNOLL, P. GAŽOVČIAK, - In: First conference on medicinal and aromatic plants of Southeast European countries & 6th Meeting days of medicinal plants 2000 : Book of abstracts. - Arandjelovac (Yugoslavia), 2000. - s. 56.
 • The content of german chamomile essential oils in natural populations and from large-scale cultivation in Slovakia / M. HABÁN, Š. VAVERKOVÁ, I. ŠALAMON, I. MISTRÍKOVÁ. - In: EuroConference - Modern analytical methods for food and beverage authentification : Book of abstracts. - Lednice na Moravě, 2000. - s. 73.
 • MATUŠKOVIČ, J.: Ecological phenomenon in growing technology of strawberies. - In: 4th International strawberry symposium : Book of abstracts : Tampere, Finland 9.-14.7.2000. - Kaarina : Kaarinan Tasopaino Oy, 2000. - s. 168.
 • MATUŠKOVIČ, J.: The strawberry culture in the Slovak Republic. - In: 4th International strawberry symposium : Book of abstracts : Tampere, Finland 9.-14.7.2000. - Kaarina : Kaarinan Tasopaino Oy, 2000. - s. 193.
 • MATUŠKOVIČ, J. - ŽIAKOVÁ, A.:The evaluation of phenological phases of selected species and clones of honeysuckle (Lonicera spp. Caerulease. - In: 9th International conference of horticulture. Vol. 2 : Lectures - Posters : Lednice, Czech Republic September, 3-6 2001. - Lednice : Mendel University of Agriculture and Forestry Brno, Faculty of Horticulture, 2001. - ISBN 80-7157-524-0. - S. 193.
 • MATUŠKOVIČ, J. - MIKLA, J.:Study of database or narrower world collection of strawberries and content of citric acid in fruits - In: 9th International conference of horticulture. Vol. 2 : Lectures - Posters : Lednice, Czech Republic, September, 3-6 2001. - Lednice : Mendel University of Agriculture and Forestry Brno, Faculty of Horticulture, 2001. - ISBN 80-7157-524-0. - S. 292.
 • MATUŠKOVIČ, J. - SENTADRÁŠIOVÁ, S..:The evaluation of some qualitative characteristics of Pome granate (Punica granatum L.). - In: 9th International conference of horticulture. Vol. 2 : Lectures - Posters : Lednice, Czech Republic September, 3-6 2001. - Lednice : Mendel University of Agriculture and Forestry Brno, Faculty of Horticulture, 2001. - ISBN 80-7157-524-0. - S. 294.
 • KNOLL, M. - BEČÁROVÁ, J. - TÓTH, K.: Liečivé druhy rodu Iris pestované v Botanickej záhrade SPU Nitra. - In: 4th Int. Conf. Cultivation, harvesting and processing of medicinal herbs : Zborník súhrnov : Stará Ľubovňa 8.-11.6.1999. - Hlohovec : Slovakofarma, 1999. - s. 13-14.
 • Field information for plant production related to use of ArcView / Vladimír Rataj, Ivan Šimonides, Alexandra Ratajová, Andrej Urbanovič. - In: Physical methods in agriculture : Book of abstracts. - Praha : ČZU, 2001. - ISBN 80-213-0787-0. - S. 185-186.
 • RATAJ, V. - FÚSKA, M.: Moisture content simulation in pea seeds. - In: Physical methods in agriculture : Book of abstracts. - Praha : ČZU, 2001. - ISBN 80-213-0787-0. - S. 183-184.


Postery v zborníkoch zo zahraničných konferencií

 • BARANEC, T. - KNOLL, M. - BEČÁROVÁ, J.: Collection of wild Iris in the University Botanical Garden in Nitra. - In: Lippay Janos & Vas Karoly Int. Scientific Symposium 2000 : Budapest. - Budapest : University of Horticulture and Food Industry, 2000. - s. 72 (poster).
 • Využitie rodu Iris v sadovníckej tvorbe / M. KNOLL, D. KRAJČOVIČOVÁ, J. BEČÁROVÁ, K. TÓTH. - In: Použitie rastlín v záhradnej a krajinnej tvorbe : Zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej pri príležitosti 5. výročia FZKI : Arborétum Mlyňany 16.-17.5.2000. - Nitra : SPU, 2000. - s. 154-157 (poster).Hore