Zaciatok Etapy Publikacie Publikacie


Uvod


Cieľ projektu

Hlavným cieľom vedecko-technického projektu je prieskum, monitoring, sústreďovanie, evidencia, hodnotenie hospodárskej cennosti, premnožovanie a vytváranie podmienok pre dlhodobé uchovávanie a cieľavedomé využívanie genofondu a to hlavne na úrovni starých a krajových odrôd a populácií z kultúrnych a iných úžitkových druhov rastlín v podmienkach Slovenska.
Na základe oponentského konania koncom r. 2001 bol prijatý návrh na predĺženie riešiteľského obdobia projektu do r. 2003. Pôvodný návrh riešenia projektu predpokladal jeho ukončenie v r. 2001. V súvislosti s predĺžením riešiteľského obdobia boli prijaté ďalšie úpravy: pôvodné členenie integrovaného VTP na 30 vecných etáp bolo upravené do podoby 8 čiastkových úloh s 33 vecnými etapami. Zmeny štruktúry súvisia s rozšírením riešenej problematiky o nové okruhy problémov. Výsledky, ktoré dosiahli riešiteľské kolektívy za jednotlivé vecné etapy v období 1998-2001 prezentovali v zborníku "Záchrana ohrozeného genofondu starých a krajových odrôd z rastlinných druhov na Slovensku".


Úlohy

      V rámci riešenia jednotlivých vecných etáp projektu sa sústredia vzorky zo zberových expedícií na úrovni čerstvých plodov, semien, konzervovaných plodov, vrúbľov, odrezkov, očiek, peľu a v inej forme. V laboratórnych a poľných podmienkach sa premnožia významné genotypy. Podľa inovovaných klasifikátorov sa zabezpečuje základné a komplexné hodnotenie znakov a vlastností z premnoženej kolekcie genotypov.

      Prebehne evidencia textových, číselných a obrazových údajov v pripravených informačných systémoch GENOTYPDATA A BIOACNET. V nadväznosti na tieto úlohy sa realizujú zriaďovacie práce na repozitóriach a ich uvádzaní do prevádzky. Overovanie významných genotypov pre praktické využitie v šľachtení, výskume, v alternatívnych poľnohospodárskych systémoch a v technológií spracovania prebieha v spolupráci s domácimi a zahraničnými firmami a inštitúciami.

      So zreteľa sa nestráca využitie poznatkov a dosiahnutých výsledkov v prezentácií a propagácií pre odbornú a ostatnú verejnosť formou organizovania vedeckých a odborných podujatí, poriadaním výstav a zriaďovania exponátov v múzeách ako aj aktívnou účasťou členov riešiteľského kolektívu na iných domácich a zahraničných podujatiach.

      Súčasťou projektu je organizovanie špecializovaných kurzov z predmetnej problematiky pre záujemcov s využitím poznatkov a dosiahnutých výsledkov z riešenia problematiky. Realizačný kolektív sa bude aktívne podieľať na príprave koncepcií, dokumentov pre potreby štátnej správy z rezortov MŠ SR, MP SR, MK SR, MŽP SR a MV SR z predmetnej problematiky, ako aj na realizácií úloh Národnej stratégie ochrany biodiverzity, Národného programu ochrany genofondu kultúrnych rastlín, Národného environmentálneho programu, Národného programu ochrany kultúrneho dedičstva a Národného programu zdravia.

      Jedným z výsledkov riešeného projektu je zriadenie špeciálnej zbierky dokumentov profilovo orientovanej na problematiku biodiverzity a agrobiodiverzity a genetických zdrojov rastlín. Okrem sústreďovania dokumentov to bude aj tvorba najmä elektronických dokumentov z predmetnej problematiky.
Riešiteľský kolektív

Doc. Ing. Ján BRINDZA, CSc. - vedúci projektu
Ing. Marián MIKO, CSc. - zástupca vedúceho projektu
RNDr. Tibor BARANEC, CSc. - zástupca vedúceho projektu

Ostatní spoluriešitelia

   Ing. Mária BÁBEĽOVÁ, Ing. Marta BACKOVÁ, RNDr. Zoltán BALOGH, CSc., Mgr. Beáta BELLEROVÁ, Ing. Slavomír BERNÁTH, CSc., Ing. Tatiana BOJŇANSKÁ, CSc., Ing. Ivan DANČÁK, CSc., Ing. Roman ĎURIŠ, Ing. Eva ĎURKOVÁ, CSc., doc. Ing. Helena FRANČÁKOVÁ, CSc., Ing. Ján GAŽO, PhD., Ing. Miroslav HABÁN, PhD., Prof. Ing. Rudolf HOLÚBEK, DrSc., doc.Ing. Vojtech HORČIN, CSc., RNDr. Ivan IKRÉNYI, CSc., doc. Ing. Ján JANČOVIČ, PhD., prom.fil. Drahomíra KUČÍRKOVÁ, CSc., doc.Ing. Ján MATUŠKOVIČ, PhD., Ing. Andrea MINAROVSKÁ, PhD., Mgr.Ing. Danuša MORAVČÍKOVÁ, doc.Ing. Zdenka MUCHOVÁ, doc.Ing. Ján NOVÁK, PhD., Ing. Dušan PÁLEŠ, CSc., doc.Ing. Štefan POGRAN, CSc., Ing. Milan POLÁČEK, PhD., RNDr. Mária POLÁČIKOVÁ, Ing. Zuzana POLÁKOVÁ, doc. Ing. Jozef PRIECEL, CSc., doc.Ing. Vladimír RATAJ, CSc., doc. RNDr. Beáta STEHLÍKOVÁ, CSc., Ing. Jozef VERNANEC, Ing. Ľuboš VOZÁR, PhDr.Ing. Daniela WOLFOVÁ

   Ing. Pavol ELIÁŠ, Ing. Pavol FABIÁN, Ing. Marek FÚSKA, Ing. Anna GIERTLOVÁ, Ing. Marína KRŠKOVÁ, Ing. Igor KVETKO, Ing. Ľubomír MENDEL, Ing. Milan MIŠÁK, Ing. Janka NôŽKOVÁ, Mgr. Silvia SASKOVÁ, Ing. Stanislava SENTANDRÁŠIOVÁ, Mgr. Peter ŠTRBA, Ing. Martin VEREŠČÁK, Mgr. Beáta ZAŤKOVÁ

   RNDr. Katarína BENYOVSKÁ, RNDr. Milan BOLVANSKÝ, CSc., Ing. Ľudmila BISTÁKOVÁ, Ing. Beáta BREZINOVÁ, Ing. Štefan HAJDU, Ing. Adriana HANDZUŠOVÁ, Ing. Júlia CHOVANCOVÁ, PhDr. Ľubica JEDLIČKOVÁ, Ing. Jana KARŠNÁKOVÁ, Mgr. Slavomíra KŇAŽICKÁ, Ing. Milan KNOLL, Ing. Jozef MIKLA, Ing. Milan MIŠÁK, Ing. Dagmar PAULISOVÁ, Ing. Eleónora SMATANOVÁ, Ing. Jaroslava ZIMMEROVÁ

   Jiřina BEČÁROVÁ, Peter BEZÁK, Monika BÍROVÁ, Miroslav BUDAY, Anna CAKOVÁ, Mária CZAKOVÁ, Marián ČERVEŇANSKÝ, Katarína ĎURICOVÁ, Jana FÚSKOVÁ, Pavol GAŽOVČIAk, Marián HALLA, Eva CHOVANCOVÁ, Daniela KABRHELOVÁ, Ingrid KARANDUŠOVSKÁ, Alena KOČIŠČÁKOVÁ, Gabriela KUKLOVÁ, Marta MÝDLOVÁ, Alexej ORAVEC, Jana OSTERTÁGOVÁ, Peter POPÍK, Ján PRIVARČI, Ján ŠEVČÍK, Katarína ŠIMONČÍKOVÁ, Marián TKÁČ, Margita ZÁHORSKÁ, Peter ZNÁŠIKHore