Zborník výročných správ - 2002
Zborník výročných správ - 2003
 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

pod záštitou

Ministerstva životného prostredia SRZáchrana ohrozeného genofondu
starých a krajových odrôd z rastlinných druhov na Slovenskuzborník z vedeckej konferencie
z cyklu BIODIVERZITA
zameraného na realizáciu úloh vyplývajúcich
z Akčného plánu implementácie Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku
konanej dňa 30. novembra 2001 v Nitre


Nitra, 2001
  Zostavovateľ:
doc. Ing. Ján Brindza, CSc.

Recenzenti príspevkov:
prof. Ing. Štefan Hraška, DrSc.
Ing. Anna Benediková, CSc.
Ing. Oľga Horňáková, CSc.

Finančné zabezpečenie:
- účelový projekt MŽP SR z roku 2001 - 96/2001/4.1

Náklad: 200 ks

Edícia: GENOTYP

Číslo publikácie 26

Typografia: Jana Fabišová

Grafický návrh obalu: Maráková

Forma: zborník z vedeckej konferencie
Zborník-foto

© Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
ISBN 80-8069-002-2


O B S A H   (DOC - PDF)


Úvod.......... 3 DOC - PDF
Ing. Štefan Hajdu
Základný prieskum a monitoring úžitkových druhov..........
7 DOC - PDF
Ing. Igor Kvetko
Monitoring a sústredenie geneticky významných foriem z krajových odrôd v oblasti Gemera..........
10 DOC - PDF
RNDr. Tibor Baranec
Invenčný výskum a monitoring prírodných populácií potenciálne úžitkových druhov rastlín..........
17 DOC - PDF
Marián Červeňanský
Študijné expedície v tropickej zóne..........
24 DOC - PDF
Ing. Ján Gažo, PhD.
Genofond hrachu..........
29 DOC - PDF
Ing. Milan Mišák
Genofond fazule..........
35 DOC - PDF
Ing. Beáta Brezinová
Genofond maku (Papaver spp.)..........
39 DOC - PDF
Ing. Eva Ďurková, CSc.
Genofond krmovín..........
43 DOC - PDF
Ing. Miroslav Habán, PhD.
Genofond liečivých rastlín..........
47 DOC - PDF
Ing. Marián Miko, CSc.
Genofond ovocných a okrajových druhov..........
54 DOC - PDF
prof. Ing. Ján Matuškovič, PhD.
Genofond drobného ovocia..........
60 DOC - PDF
RNDr. Milan Bolvanský, CSc.
Genofond gaštana jedlého..........
66 DOC - PDF
Ing. Milan Knoll
Genofond okrasných druhov (Rod Iris).........
77 DOC - PDF
Ing. Janka Nôžková
Genofond ľanu siateho (Linum spp.)..........
82 DOC - PDF
Marián Červeňanský
Genofond tropických druhov..........
88 DOC - PDF
Ing. Marián Miko, CSc.
Rozmnožovanie genetických zdrojov ovocných kultúr..........
91 DOC - PDF
doc. Ing. Vojtech Horčin, CSc.
Technologická a senzorická analýza rastlinných produktov..........
97 DOC - PDF
doc. Ing. Helena Frančáková, CSc.
Zhodnotenie technologických parametrov kvality krajových odrôd pšenice letnej za obdobie rokov 1998-2001..........
103 DOC - PDF
doc. Ing. Vladimír Rataj, CSc.
Agrofyzikálne znaky a vlastnosti rastlinných produktov (1998 - 2000); Tvorba podkladov o priestorovej premenlivosti prírodného prostredia..........
112 DOC - PDF
doc. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
Štatistická analýza experimentálnych údajov..........
121 DOC - PDF
doc. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
Fuzzy množiny v hodnotení genotypovej variability..........
124 DOC - PDF
PhDr. Ing. Daniela Wolfová
Genofond kultúrnych druhov ako kultúrne dedičstvo ľudstva..........
129 DOC - PDF
Mgr. Beáta Bellérová
Vývoj a tvorba informačných zdrojov z problematiky biodiverzity..........
132 DOC - PDF
Ing. Jozef Vernarec
Stavebno-technologické riešenie špeciálnych stavieb a stavieb malých technológií repozitórií genetických zdrojov..........
138 DOC - PDF
doc. Ing. Ján Brindza, CSc.
Program celoživotného vzdelávania z problematiky Ochrana biodiverzity..........
141 DOC - PDF
prof. RNDr. Milan Bežo, CSc.
Analýza DNA polymorfizmu kolekcie genofondu rastlín metódou PCR-RAPD..........
148 DOC - PDF
Ing. Ján Petrovic, PhD.
Prieskum a možnosti využitia ikrice (Secale cereale forma multicaule Metzg.) na Slovensku..........
151 DOC - PDF
RNDr. Zoltán Balogh, CSc.
Vývoj a spracovanie špecializovaných databáz pre genofond rastlín..........
154 DOC - PDF
Ing. Roman Ďuriš
Genofond starých a krajových odrôd viniča..........
161 DOC - PDF
Hore