Elektronická knižnica časopisov (EZB)

 anglická verzia
 nemecká verzia

 Adresár voľne dostupných časopisov (Directory of Free Access Journals)

Elektronická knižnica časopisov (Elektronische Zeitschriftenbibliothek - EZB) je projektom Univerzitnej knižnice v Regensburgu, ktorý sa zameriava nielen pre univerzitné knižnice v nemecky hovoriacich krajinách, ale je otvorený pre odborné knižnice v celej Európe. V súčasnosti je do projektu zapojených viac ako 350 inštitúcií.

EZB ponúka komfortný prístup z jedného miesta k plnotextovým odborným elektronickým časopisom, ktoré má knižnica dostupné v rámci predplatného, alebo ktoré sú voľne dostupné v internete. V EZB možno pracovať s nemeckou a anglickou verziou.

   Dostupnosť časopisov

Voľne dostupné zdroje voľne dostupné
Predplatené zdroje predplatené tituly dostupné v knižnici
Nedostupné zdroje nedostupné zdroje

EZB obsahuje odkazy na viac ako 26 800 časopisov, z toho je približne 11 600 voľne dostupných. Voľne dostupné zdroje možno prezerať aj v samostanom adresári Directory of Free Access Journals. Prístupné sú časopisy z ponuky služby [SpringerLink], tituly sprístupňované v rámci projektu eIFL Direct (EBSCO Publishing), časopisy z kolekcie ProQuest 5000 International a ScienceDirect (Elsevier) - žltý terčík pri titule.

   Prezeranie a vyhľadávanie

Prezeranie

V EZB možno prezerať zoznamy časopisov radené abecedne alebo tematicky, k dispozícii je informácia o úrovni dostupnosti.


Problémy s prezeraním

Pri abecednom radení titulov treba pracovať s celým názvom uvedeným v zozname. Napr. tituly z agregovaných databáz (EBSCO, SpringerLink, ProQuest atd.) majú k názvu pripojenú poznámku (via EBSCOHost a pod.), ktorá je súčásťou abecedného radenia. To spôsobuje, že napr. titul Nature. (via EBSCOHost) sa dostal až za Nature structural biology (via EBSCOHost) (viď z o z n a m).


Vyhľadávanie

vyhľadávanie konkrétnych titulov podľa názvu alebo odboru rýchle vyhľadávanie titulov podľa slov z názvu

Využiť možno tiež formulár pre vyhlľadávanie pod odkazom "Search"

Hľadaj


  • v prehľade časopisov názov je odkazom na plný text (predplatené a voľné tituly tituly)
  • modrá ikonka pred názvom odkazuje na záznam časopisu s detailnejšími informáciami (napr. údaje o dostupnosti, formáte plného textu apod.)
  • odkaz "readme" pri predplatených tituloch odkazuje na informácie o zahrnutých elektronických informačných zdrojoch

   Elektronické zdroje zahrnuté do EZB

Projekt eIFL Direct - EBSCO Publishing
Plnotextové databázy z ponuky spoločnosti EBSCO Publishing z oblasti spoločenských, humanitných a prírodných vied sprístupňované v rámci národnej licencie. Prístup a vyhľadávanie je rozdelené do dvoch častí: EBSCOhost Web a Business Source Premier. V záznamoch EZB je pri titule označenie (via EBSCOHost)

ProQuest 5000 International
Informačný zdroj z produkcie spoločnosti Proquest Information and Learning z oblasti prírodných a spoločenských vied. Okrem množstva publikácií z oblasti ekonomických a sociálnych vedných odborov súčasťou sú je aj databáza ProQuest Agriculture Journals, ktorá pokrýva významné odborné a vedecké časopisy tematicky zamerané na oblasť poľnohospodárstva a príbuzných vedných odborov, ktoré vychádzajú v USA, Kanade a výberovo v Austrálii. ProQuest Agriculture Journals sprístupňuje 222 titulov časopisov. Kolekciu zakúpila SlPK v r. 2005 na dva roky.

V záznamoch EZB je pri titule označenie (via ProQuest)

ScienceDirect

ScienceDirect
ScienceDirect® (Elsevier B.V.) pokrýva viac ako 28% plnotextových a bibliografických informácií z oblasti vedy, techniky a medicíny publikovaných vo svete. Tematicky sú publikácie rozdelené do 24 okruhov, okrem vedeckých časopisov sú to kolekcie kníh - referenčné príručky, manuály a tematické série. V súhrne je to viac ako 7.200 000 plných textov. Používatelia na SPU v Nitre majú do úrovne plných textov k dispozícii výberovú kolekciu 128 vedeckých časopisov profilovo orientovaných na problematiku poľnohospodárstva a príbuzných vedných oblastí.

Springer LINK

SpringerLink
Služba vydateľstva Springer s prístupom k plným textom približne 480 titulov. Tematicky pokrýva oblasti biológie, chémie, medicíny, počítačových vied a informatiky, fyziky, matematiky, práva, ekonómie. Služba je prístupná v rámci konzorcia Springer.


  Ľubica Jedličková    Slavomíra Jakubcová | Webmaster | SlPK | Hore |