ivko - Logo

ivko - Informačné vzdelávanie v kocke

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre

 
Vedecké publikovanie

Veľmi zjednodušeným spôsobom možno termín publikovanie interpretovať ako zverejnenie, sprístupnenie (určitého obsahu), vrátane ústne komunikovanej informácie. Najčastejšie však pod publikovaním chápeme jeho "materiálny" výsledok v podobe nejakého dokumentu. Informácie sú zaznamenané a komunikované prostredníctvom médií, ktoré prešli vlastným, významným, historickým vývojom. Odborníci hovoria o konvergencii médií, t. j. ich prirodzenom prechode z jednej formy do druhej, pričom určujúcim aspektom je dostupnosť obsahu (potreby a možnosti konkrétnej doby, vrátane technologickej úrovne rozvoja).

Spracované texty prinášajú v krátkosti pohľad na osobitosti vedeckej komunikácie a publikovania, ako aj možnosti autorov v aktuálnom publikačnom prostredí.

Modely, formy, štandardy, nástroje — Podpora publikovania — Hrozby a riziká
Galéria nástrojov pre vedecké publikovanie
Záverečné práce, prezentácia
Aktuálne informácie k vedeckému publikovaniu :: Prezentácia na seminári "Matematika pre vedu a prax 2017"
Personálne identifikátory - Scopus, Web of Science, identifikácia autorov v databázach :: Prezentácia na seminári "Matematika pre vedu a prax 2017"