Úvodná stránka Slovenskej poľnohospodárskej knižnice Sprievodca knižnicou Knižničné služby Poľnomix - zaujímavosti z poľnohospodárstva Katalógy SlPK Zaujímavé linky a odkazy Aktivity SlPK Jazyková poradňa Zamestnanci SlPK


Poradňa


Bibliografické odkazy a citácie
(Ako uvádzať použitú literatúru v diplomových, seminárnych či iných písomných prácach)

Autor každého uverejňovaného písomného dokumentu je povinný uviesť zoznam dokumentov, z ktorých čerpal pri svojej práci. Takýto zoznam býva spravidla uvedený na konci diela či každej jeho kapitoly a nazýva sa zoznam bibliografických odkazov. So zoznamom bibliografických odkazov úzko súvisia bibliografické citácie, ktoré umožňujú presne identifikovať nielen publikáciu, z ktorej sa preberala myšlienka, ale aj stranu v publikácii, na ktorej ju možno nájsť. Citácia je vlastne forma skráteného odkazu. Býva umiestnená v zátvorkách vo vnútri textu, alebo pripojená k textu ako poznámka. Pravidlá tvorby bibliografických odkazov a citácií v texte stanovuje STN ISO 690, na základe ktorej boli spracované nasledujúce odporúčania.

BIBLIOGRAFICKÉ ODKAZY
MENO AUTORA
Meno autora sa uvádza v poradí: priezvisko (veľkými písmenami), rodné meno (malými písmenami). Za priezviskom sa dáva čiarka a medzera, potom nasleduje rodné meno. Rodné meno sa môže skrátiť na iniciálovú skratku. Tituly a hodnosti autorov (napr. Ing. JUDr.) sa neuvádzajú. Pri publikáciách dvoch a troch autorov sa uvádzajú všetci autori. Ich mená sa oddeľujú pomlčkou s medzerami po oboch stranách. Ak má dokument viac ako troch autorov, uvedú sa iba prví traja, za posledným menom sa uvedie skratka "a i.", resp. "et al.". Za menom autora, resp. autorov vždy nasleduje dvojbodka. Ak sa v dokumente nenachádza meno autora, možno tento údaj vynechať. Výraz anonym sa nepoužíva.
NÁZOV
Musí sa uvádzať v jazyku dokumentu, na ktorý sa odkazuje. Ak sa v dokumente nachádza názov vo viacerých jazykoch, uvedie sa ten, ktorý je v rovnakom jazyku ako podstatná časť dokumentu, príp. ten, ktorý je uvedený na prvom mieste.
PODNÁZOV
Ak uľahčí identifikáciu, napr. pri výskumných správach, môže sa uviesť. Ak za názvom nasleduje podnázov, oddeľuje sa medzerou, dvojbodkou a medzerou ( : ). Ak sa podnázov neuvedie, nasleduje za názvom bodka a medzera ( . ).
PORADIE VYDANIA
S výnimkou prvého vydania v odkaze treba uviesť číslo vydania alebo údaje o zmenách súvisiacich s vydaním tak, ako je uvedené v dokumente. Poradie vydania, miesto vydania a názov vydavateľstva sa píšu vždy v jazyku a v pravopise diela, podľa potreby sa transkribujú do latinky. Pre poradie vydania sa používajú arabské číslice a obvyklé skratky (napr. vyd., izd., ed.).
MIESTO VYDANIA, VYDAVATEĽ, ROK VYDANIA
Miesto vydania sa uvádza v jazyku originálu. Ak je uvedených niekoľko miest vydania, stačí uviesť prvé. Meno vydavateľa sa píše v takom tvare, ako je uvedené v dokumente. Ak je mien vydavateľov viac, zapíše sa typograficky najvýraznejšie, alebo prvé. Ak v dokumente nie je uvedené miesto publikovania alebo vydavateľ, nahradia sa tieto údaje skratkou "b.m.", resp." b. v." ("bez miesta vydania", resp. "bez vydavateľa"). Rok vydania sa zapisuje arabskými číslicami. Ak sa nedá určiť, nahradí sa rokom udelenia copyrightu, rokom tlače (napr. tlač r. 1975), alebo predpokladaným rokom vydania (napr. cca 1996).
ROČNĺK A ČĺSLO PERIODIKA
Ročník (zväzok) periodika sa píše vždy arabskou číslicou. Číslo periodika sa tiež píše arabskou číslicou. Ak ide o dvojčíslie, píše sa medzi číslami lomka (napr. 5/6).
ŠTANDARDNÉ ČÍSLO - ISBN
Pri popise monografií je tento údaj povinný.

Bibliografické odkazy jednotlivých typov dokumentov (monografií, článkov z časopisov, článkov zo zborníka a pod.) sa od seba mierne odlišujú.
Monografia (výskumná správa, diplomová práca, dizertácia)
Autor
Názov
Vydanie (iné ako prvé)
Miesto vydania
Vydavateľstvo
Rok
Rozsah (počet strán)
Štandardné číslo
CALVIN, David:
Smerom ku globálnej informačnej superdiaľnici.
2. vyd.
Bratislava :
Perfekt,
1996.
41 s.
ISBN 80-85165-60-0

Príklad
CALVIN, David: Smerom ku globálnej informačnej superdiaľnici. 2. vyd. Bratislava : Perfekt, 1996. 41 s. ISBN 80-85165-60-0

Poznámka: Podľa základnej schémy popisu monografie sa popisujú tiež výskumné správy, diplomové práce a dizertácie. Za názov sa dá dvojbodka a za ňou bude nasledovať podnázov informujúci o tom, že ide o výskumnú správu, resp. dizertáciu či diplomovú prácu.
Príklad
ŠPALDON, E. - ADAMOVSKÝ, F. - HÚSKA, J.: Štúdium ekológie pestovania ozimnej pšenice : Výskumná správa. Nitra : VŠP, 1971. 74 s.

Článok z časopisu
Autor (i)
Názov
Spojovací výraz
Názov zdrojového dokumentu
Lokalizácia v zdrojovom dokumente
Ročník, rok vydania, číslo, strany
VITÁZEK, Ivan - HAVELKA, Juraj:
Nová metóda modelovania procesu sušenia.
In:
Acta technologica agriculturae,

roč. 1, 1998, č. 1, s. 7-9.
Príklad VITÁZEK, Ivan - HAVELKA, Juraj: Nová metóda modelovania procesu sušenia. In: Acta technologica agriculturae, roč. 1, 1998, č. 1, s. 7-9.

Článok zo zborníka, príspevok v monografii

Autor článku
Názov článku
Spojovací výraz
Názov zborníka
Miesto vydania
Vydavateľstvo
Rok vydania
Strany
HERICHOVÁ, Alexandra:
Informačný systém SlPK.
In:
Sieťové a informačné technológie.
Nitra :
Slovenská poľnohospodárska univerzita,
1998,
s. 34-37.

Príklad
HERICHOVÁ, Alexandra: Informačný systém SlPK. In: Sieťové a informačné technológie. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 1998, s. 34-37.

Poznámka: Ak je uvedený autor zborníka, resp. zostavovateľ, uvádza sa jeho priezvisko a rodné meno pred názov zborníka.
Príklad
VAŇO, Marián: Personalizované informačné služby a Internet. In: DOLOGOVÁ, Mária - MONČÁKOVÁ, Táňa: CS Online 97. Bratislava : Pobočka SSPCH pri a. s. Slovnaft, 1997, s. 66-71.

Hlavným zdrojom údajov by mal byť titulný list (tzn. prvý list v knihe, kde sú uvedené údaje o názve, autorovi atď.), príp. jeho rub. Je potrebné dodržiavať písanie interpunkčných znamienok tak, ako sú uvedené v príkladoch. V zozname bibliografických odkazov sa odkazy usporiadajú zvyčajne abecedne podľa prvého údaja (čiže podľa priezviska autora, alebo ak nie je autor uvedený, podľa názvu). Rovnako sa môžu odkazy usporiadať podľa čísel, ktoré zodpovedajú poradiu citácie v texte.

BIBLIOGRAFICKÉ CITÁCIE
Citácie sa používajú vo väzbe na odkazy, pričom na mieste citovania musia byť uvedené také údaje, ktoré zabezpečia prepojenie citácie a odkazu. Je vhodné použiť niektorú z dvoch uvedených metód:

- metóda číselnej citácie
Do zátvorky alebo horného indexu sa v texte uvedie číslo, ktoré má odkaz v zozname odkazov. Ak sa citujú osobitné časti dokumentu, môže sa za číslom citácie uviesť číslo strany.
Príklad
Text a citácie:
Teória neviditeľných kolégií sa preskúmala v prírodných vedách (1, 2). O ich neprítomnosti medzi historikmi sa zmieňuje Stieg (3, s. 556).
Odkazy:

  1. BUCHARD, J. E.: How humanist use a library. In:Intrex : Report of a planning conference on information transfer experiments. Cambridge : M.I.T. Press, 1965. 219 s.
  2. CRANE, D.: Invisible colleges. Chicago : Univ. of Chicago Press, 1972. 458 s.
  3. STIEG, M. F.: The information needs of historians. College and research libraries, roč. 42, 1981, č. 6, s. 549-560.

- metóda prvého údaja a dátumu
V texte sa uvedie prvý údaj (priezvisko autora, alebo prvé slovo z názvu, podľa toho, čo je na prvom mieste v zozname odkazov) a rok vydania citovaného dokumentu. Ak sa prvý údaj nachádza v rámci textu, uvedie sa v zátvorke iba rok. Ak sa nenachádza, uvedie sa do zátvorky prvý údaj spolu s rokom. V prípade potreby sa za rokom môže uviesť číslo strany. Ak má niekoľko dokumentov rovnaký prvý údaj aj rok, odlíšia sa malými písmenami (a, b, c ) za rokom vo vnútri zátvoriek, aj v zozname odkazov. Tomuto spôsobu citovania treba prispôsobiť zoznam odkazov tak, že za prvým údajom sa vždy uvedie rok vydania, takže bude v odkaze tento údaj uvedený dvakrát (pozri príklad).
Príklad
Text a citácie:
Teória neviditeľných kolégií sa preskúmala v prírodných vedách (Crane, 1972). O ich neprítomnosti medzi historikmi sa zmieňuje Stieg (1981, s. 556).
Odkazy:
BUCHARD, J. E. 1965. How humanist use a library. In:Intrex : Report of a planning conference on information transfer experiments. Cambridge : M.I.T. Pres, 1965. 219 s.
CRANE, D. 1972. Invisible colleges. Chicago : Univ. of Chicago Press, 1972. 458 s.
STIEG, M. F. 1981. The information needs of historians. College and research libraries, roč. 42, 1981, č. 6, s. 549-560.

ODPORÚČANIA PRE TVORBU BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV NA ELEKTRONICKÉ ZDROJE A NORMY


(nie sú uvedené v norme STN ISO 690)

Pri vytváraní odkazov na elektronické zdroje informácií v písomných prácach treba brať do úvahy nasledovné skutočnosti:

Najčastejšie sa stretávame s odkazmi na informácie získané cez e-mail, FTP alebo WWW. Zatiaľ neexistuje žiadna norma, ktorá by záväzne stanovila vytváranie odkazov na informácie získané takýmto spôsobom, odborníci však odporúčajú dva spôsoby odkazovania na elektronické zdroje. Jeden bol vytvorený organizáciou Modern Language Association v USA a nazýva sa MLA štýl, druhý vznikol na základe pravidiel používaných odborníkmi z Univerzity Komenského v Bratislave a nazýva sa UNIBA štýl. Hoci sa výrazne od seba nelíšia, uvádzame na ilustráciu obidva.

Odkaz na informáciu získanú elektronickou poštou
Príklady:
Štýl UNIBA
GONDOVÁ, Daniela: Analýza akademických knižníc. Osobná komunikácia. 1999-04-21. E-mail: slpk@uniag.sk

Štýl MLA
Gondová, Daniela. "Analýza akademických knižníc." Personal e-mail (21 Apr. 1999) E-mail: slpk@uniag.sk

Takýto odkaz obsahuje:

Informácie získané prostredníctvom e-mailu by sa mali použiť výlučne po súhlase pôvodcu správy.

Odkaz na informácie z newsgroup, príp. listservra
Príklady:
Štýl MLA
Blustein, J. "What is alt.hypertext about?" alt. hypertext. (19 May 1999)

Štýl UNIBA
BLUSTEIN, J.: What is alt.hypertext about? alt. hypertext. (1999-05-19)

Odkaz na informáciu z WWW
Príklady:
Štýl UNIBA
WebAccess via the Web of Science(r).
http://www.isinet.com/products/citation/citsci.html (1999-05-03)

Štýl MLA
"WebAccess via the Web of Science(r)."
http://www.isinet.com/products/citation/citsci.html (3 May 1999)

Odkaz na súbor prebraný z FTP
Príklady:
Štýl UNIBA
GUČÍK, Ján: Intro Scope. ftp.uniag.sk/pub/msdos/rozne/testy/is. exe (1999-04-10)

Štýl MLA
GUČÍK, Ján "Intro Scope." ftp.uniag.sk/pub/msdos/rozne/testy/is. exe (10 Apr. 1999)

Odkaz na informáciu z listservra, newsgroup, ftp alebo www obsahuje:

Odkaz na normu
Odporúčame uvádzať nasledovné údaje:

Príklad
STN ISO 690: 1998 : Dokumentácia. Bibliografické odkazy. Obsah forma a štruktúra. Hore na začiatok stránkyJazykové okienko

Vtáka poznáš po perí, človeka po reči,

hovorí slovenské ľudové príslovie. Kultúra slova, hovoreného i písaného, je zrkadlom kultúry národa. Každodenná prax však potvrdzuje, že máme v tejto oblasti veľké nedostatky, že treba venovať viac pozornosti kultivovaniu nášho materinského jazyka. Otvorili sa brány do sveta, učíme sa cudzie jazyky, pritom však často zabúdame na náš vlastný. Veď bezchybný písomný či hovorený prejav je našou vizitkou, ktorú podávame svetu.

I naše zákonodarstvo venuje pozornosť otázke štátneho jazyka. Dňa 1. januára 1996 nadobudol platnosť zákon č. 270/1996 Zb.o štátnom jazyku Slovenskej republiky a 1. januára 1997 vstupuje do platnosti i dosiaľ neuplatňovaný paragraf 10 týkajúci sa pokút za nesprávne používanie jazyka.

V zmysle preambuly tohto zákona, v ktorej sa deklaruje, že „slovenský jazyk je najdôležitejším znakom osobitosti slovenského národa, najvzácnejšou hodnotou jeho kultúrneho dedičstva a výrazom suverenity Slovenskej republiky aj všeobecným dorozumievacím prostriedkom jej občanov ...“ nech je vám naše jazykové okienko pomocníkom pri každodennej práci. Nie je to, samozrejme, náhrada za jazykové príručky a slovníky, ktoré sa systémovo venujú tejto problematike. Naše postrehy a pripomienky majú viac-menej praktický charakter, sú výsledkom viacročnej korektorskej práce. Pravda, v mnohých prípadoch možno polemizovať a argumentovať tým, že každý autor má svoj vlastný štýl. Často sa však vyskytujú prehrešky, ktorých by sme sa mali zbaviť!

Naším cieľom nie je dôkladne vysvetľovať jazykové javy, gramatické, morfologické či štylistické poučky, ale poukázať na chyby, ktorých sa často dopúšťame. Aby to nebol len čieno-biely prehľad správnych a nesprávnych výrazov, uvádzame ich ako príklady vo vetách. To znamená, že po vete s nesprávne zvoleným výrazom nasleduje správna, resp. správnejšia verzia. Výrazy a slovné spojenia (nesprávne) sú usporiadané podľa abecedy.

(pt)

[Nesprávne - Správne] - [Rozlišujme] - [S čiarkou, bez čiarky?] -
[Naša slovná zásoba sa rozširuje] - [Na čo by sme nemali zabudnúť]

Nesprávne :-(

Správne :-)

Globtel správy Globtelove správy
V prvom dieli románu boli chyby.
V hokejovom oddieli bolo dobre.
V prvom diele románu boli chyby.
V hokejovom oddiele bolo dobre.
(podobne: o podiele, na slávnostnom večere, v teplomere, v kotle…)
miestopredseda podpredseda
vírový, zavírený, antivírový vírusový, zavírusený, antivírusový…
darci, dôchodci, záujemci… darcovia, dôchodcovia, záujemcovia…
košeľas krátkym rukávom košeľas krátkymi rukávmi (ale: už je ruka v rukáve, vytriasli sme to z rukáva…)
baviť sa o štátnom rozpočte debatovať, diskutovať, hovoriť o štátnom rozpočte (Baviť sa znamená zabávať sa, veselo sa rozprávať a podobne.)
prevádzať stavbu realizovať stavbu (namiesto slovesa prevádzať použijeme tvary: robiť, uskutočňovať, realizovať, vykonávať); Prevádzať značí: viesť niekoho, previesť niekoho, ako sprievodca ukázať niečo, urobiť prevod niečoho a podobne.
rozísť sa remízou rozísť sa s remízou
práca na doma práca doma (inzerát: hľadám prácu doma)
ohliadka miesta činu obhliadka miesta činu
milostné dopisy ľúbostné listy
kreatívny vedúci umelecký vedúci
kašlátko, kašľadlo prerušovacie tlačidlo (ovládací prvok zvukovej prenosnej techniky)
inštitút trinásteho platu trinásty plat, žiadať trinásty plat (inštitút-ústav, súhrn vzťahov medzi ľuďmi)
V tejto súvislosti boli urobené potrebné zmeny. V tejto súvislosti sa urobili potrebné zmeny.
Treba merať atmosferický tlak. Treba merať atmosférický tlak.
Hmoždinka Zápustný kolík, zápustka
Boj s kriminalitou Boj proti kriminalite
Mesiac dozadu Pred mesiacom
U dovozu, u koní Pri dovoze, pri koňoch
Spolupodiel, spolupodieľať sa Podieľať sa na ..., podiel na dnešnej situácii
Trojvŕšie Trojvršie
Vrátiť sa do starých koľajníc Vrátiť sa do starých koľají
Zákonodárny, zákonodárca Zákonodarný, zákonodarca
Výsevná pätka pre pásový výsev Výsevná pätka na pásový výsev
Zahrnovač osiva Zahŕňač osiva
Prevedenie sušiarne Zhotovenie, vyhotovenie, vyrobenie sušiarne (alebo inej časti stroja)
Majetkové vysporiadanie Majetkové vyrovnanie
Kreutzfeld-Jacobsonova choroba Kreutzfeldova-Jacobsonova choroba
Nálevové vrecúško (čaj) Zaparovacie vrecúško
Autentičnosť tohto dokumentu je dokázaná. Autentickosť tohto dokumentu je dokázaná.
Bezpracný zisk nie je vždy to pravé riešenie. Bezprácny zisk nie je vždy to pravé riešenie.
Mal by sa predávať iba bezvadný tovar. Mal by sa predávať iba bezchybný tovar.
Vitamíny majú blahodárny účinok na ľudský organizmus. Vitamíny majú blahodarný účinok na ľudský organizmus.
Bolo tam cez 100 ľudí. Bolo tam vyše (viac ako) 100 ľudí.
Bolo veľa práce, museli sme ostať cezčas. Bolo veľa práce, museli sme ostať nadčas.
Najúrodnejšia je čiernozem. Najúrodnejšia je černozem.
Suma činila 1000 korún. Suma predstavovala 1000 korún.
Chov dažďoviek má svoje opodstatnenie. Chov dážďoviek má svoje opodstatnenie.
Bolo treba operovať delohu. Bolo treba operovať maternicu.
Do budúcna bude treba rátať so zvýšením spotreby vody. V budúcnosti bude treba rátať so zvýšením spotreby vody.
Bolo tam cca 30 ľudí. Bolo tam asi (približne, okolo) 30 ľudí.
Predalo sa celkom 80 ton obilia. Predalo sa spolu (dovedna) 80 ton obilia.
Do konkurzu sa prihlásil celý rad podnikov. Do konkurzu sa prihlásilo veľa (viacero, mnoho) podnikov.
Čo sa týka poľnohospodárstva, treba zohľadniť aj iné okolnosti. Pokiaľ ide o (ak máme na zreteli )poľnohospodárstvo, treba zohľadniť aj iné okolnosti.
Podnik dosiahol len dielčie výsledky. Podnik dosiahol len čiastkové výsledky.
Toto opatrenie malo negatívny dopad na výsledky. Toto opatrenie malo negatívny vplyv (účinok, dôsledok) na výsledky.
Doporučujeme vám zmenu bydliska. Odporúčame vám zmenu bydliska. (ale doporučený list)
Zahraničný hosť si so svojím doprovodom prezrel mesto. Zahraničný hosť si so svojím sprievodom prezrel mesto. (aj klavírny sprievod, ozbrojený sprievod a pod.)
Umelec sa dožíva dôležitého životného jubilea. Umelec sa dožíva významného životného jubilea.
Tento zákon má ďaleko väčší význam, ako si myslíte. Tento zákon má omnoho väčší význam, ako si myslíte.
Ďaľší, prosím! Ďalší, prosím!
Pri vypĺňaní tlačiva treba používať guličkové pero. Pri vypĺňaní tlačiva treba používať guľôčkové pero.
Horeuvedené dôvody sú platné. Uvedené dôvody sú platné. (podobne doleuvedené)
Dieťa malo vysokú horúčku. Dieťa malo vysokú teplotu.
Je možné prihlásiť sa do konkurzu.
Je potrebné zaujať stanovisko.
Je treba prijať potrebné opatrenia.
Možno sa prihlásiť do konkurzu.
Treba zaujať stanovisko.
Treba prijať potrebné opatrenia.
  (ale: opatrenie je potrebné, cukor je potrebný a pod.)
V tomto prípade sa jedná o porušenie zákona. V tomto prípade ide o porušenie zákona.
Treba upraviť jednací poriadok. Treba upraviť rokovací poriadok. (jednať sa - napr. o cenu tovaru na trhu)
Jednorázová podpora nevyrieši situáciu. Jednorazová podpora nevyrieši situáciu.
Poistnú sumu treba zaplatiť jednorázovo. Poistnú sumu treba zaplatiť jednorazovo.
Oproti roku 1995, kedy sa dosiahol zisk, je tento rok neúspešný. Oproti roku 1995, keď sa dosiahol zisk, je tento rok neúspešný.
Vec treba prediskutovať v kľude. Vec treba prediskutovať v pokoji.
Banka sa rozhodla podniku krátiť úver. Banka sa rozhodla podniku znížiť úver.
V krátkej budúcnosti sa ráta s pripojením všetkých pracovísk na Internet. V blízkej (v najbližšej) budúcnosti sa ráta s pripojením všetkých pracovísk na Internet.
Podľa našich predkov treba každých 7 rokov nechať zem ležať ladom. Podľa našich predkov treba každých 7 rokov nechať zem ležať úhorom.
V chorom organizme sa látková výmena spomalila. V chorom organizme sa látková premena spomalila.
Treba uznať logičnosť jeho argumentácie. Treba uznať logickosť jeho argumentácie.
Lušteniny sú bohatým zdrojom bielkovín. Strukoviny sú bohatým zdrojom bielkovín.
V podnikateľskej sfére sú majetkoprávne vzťahy rozhodujúce. V podnikateľskej sfére sú majetkovoprávne vzťahy rozhodujúce.
Podnikový management je zodpovedný za plnenie úloh. Podnikový manažment je zodpovedný za plnenie úloh.
(aj manažér, manažérsky a pod.)
Medzibunečný priestor je vyplnený tekutinou. Medzibunkový priestor je vyplnený tekutinou.
Menovali ho ministrom. Vymenovali ho za ministra (do funkcie riaditeľa a pod.).
V odchove teliec sa už dávno používajú mliečne náhražky. V odchove teliec sa už dávno používajú mliečne náhradky.
Na východe sa oddávna chová mliekovomäsový typ dobytka. Na východe sa oddávna chová mliekovo-mäsový typ dobytka. (t.j. na mlieko a mäso)
Táto odroda je náchylná k chorobe. Táto odroda je náchylná na chorobu.
V prieskume verejnej mienky sa využili náhodile vybratí jedinci. V prieskume verejnej mienky sa využili náhodne vybratí jedinci.
Do podniku prišla námatková kontrola. Do podniku prišla náhodná kontrola.
Toto riešenie je najoptimálnejšie. Toto riešenie je optimálne.
V náväznosti na toto ustanovenie sme vydali nový cenník. V nadväznosti na toto ustanovenie sme vydali nový cenník.
 Urobili súpis nemovitostí. Urobili súpis nehnuteľností. 
Slovník je nepostrádateľný pomocník prekladateľa. Slovník je nenahraditeľný pomocník prekladateľa. 
Vrecia o hmotnosti 50 kg povykladali na nákladné vozidlo. Vrecia s hmotnosťou 50 kg povykladali na nákladné vozidlo. 
Rozhodli sa pre pestovanie obilovín.   Rozhodli sa pre pestovanie obilnín. 
Treba si preštudovať príslušné ustanovenia obchodného zákonníka. Treba si preštudovať príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. (podobne Občiansky zákonník, Zákonník práce, ale zákon o jazyku) 
Mária obdržala doporučenú zásielku. Mária dostala (prijala, prevzala) doporučenú zásielku.
Treba vyšľachtiť odrody odolné k chorobe. Treba vyšľachtiť odrody odolné proti chorobe.
Choré kusy dobytka treba bezpodmienečne odporaziť. Choré kusy dobytka treba bezpodmienečne zabiť.
Tento odstavec možno vynechať. Tento odsek možno vynechať.
Pokrutiny sa využívajú vo výžive zvierat. Výlisky sa využívajú vo výžive zvierat.
Vo výročnej správe sa popisujú výsledky činnosti firmy v uplynulom roku. Vo výročnej správe sa opisujú výsledky činnosti firmy v uplynulom roku. (popisuje sa technický výkres kótami)
Potencionálnym nepriateľom záhradkára je výskyt škodcov. Potenciálnym nepriateľom záhradkára je výskyt škodcov.
Do podniku nakúpili nový software. Do podniku nakúpili nový softvér.
(aj hardvér)
Stroj pozostáva z troch častí. Stroj sa skladá z troch častí.
V tomto roku sa nám podarilo predčiť vlaňajšie výsledky. V tomto roku sa nám podarilo prekonať (prevýšiť) vlaňajšie výsledky.
Jozefa po neúspešnom pátraní prehlásili za mŕtveho. Jozefa po neúspešnom pátraní vyhlásili za mŕtveho.
Boli tam prevážne naši kolegovia. Boli tam prevažne naši kolegovia.
Profesná štruktúra zamestnancov nezodpovedala náročným požiadavkám. Profesijná štruktúra zamestnancov nezodpovedala náročným požiadavkám.
Na úradnom dokumente nesmie chýbať razítko. Na úradnom dokumente nesmie chýbať pečiatka.
Zabudli na schématický nákres. Zabudli na schematický nákres.
Vysoká škola vydala skriptum o výžive hospodárskych zvierat. Vysoká škola vydala skriptá o výžive hospodárskych zvierat.
(vždy len „skriptá“, aj keď ide iba o jeden výtlačok)
Stávajúci stav je už neudržateľný. Terajší (súčasný, existujúci) stav je už neudržateľný.
Deklaráciu potvrdil svojim podpisom. Deklaráciu povrdil svojím podpisom. (inštrumentál - svojím)
Polícia ukončila šetrenie a vydala správu. Polícia ukončila vyšetrovanie a vydala správu.
Na tomto gymnáziu sa dlhodobo dosahujú výborné štúdijné výsledky. Na tomto gymnáziu sa dlhodobo dosahujú výborné študijné výsledky.
Študenti mali za úlohu preštudovať niektoré tématické okruhy. Študenti mali za úlohu preštudovať niektoré tematické okruhy.
Z titulu zníženia nákladov treba obmedziť výdaje na dopravu. Z dôvodu zníženia nákladov treba obmedziť výdaje na dopravu. (titul - spoločenská alebo odborná hodnosť, teda nie dôvod alebo účel)
Tak je tomu aj dnes. Tak je to aj dnes.
Tohoto človeka by som mal rád vo svojom pracovnom tíme. Tohto človeka by som mal rád vo svojom pracovnom tíme.
Účastníci konferencie rokujú tretím dňom. Účastníci konferencie rokujú tretí deň.
Naše krajiny sa transformujú na tržné hospodárstvo. Naše krajiny sa transformujú na trhové hospodárstvo.
Tvorčí elán je motorom vývoja. Tvorivý elán je motorom vývoja.
Moji starí rodičia pracovali u firmy Baťa. Moji starí rodičia pracovali vo firme Baťa.
Tento dokument sa vydáva za účelom informovania verejnosti. Tento dokument sa vydáva s cieľom informovať verejnosť. (na účel)
Zo všetkých riešení sa vybrala najvhodnejšia varianta. To všetkých riešení sa vybral najvhodnejší variant.
Plody obsahujú aj kyselinu vinnú. Plody obsahujú aj kyselinu vínnu.
Vedeckotechnické informácie sú dnes súčasťou rozhodovacieho procesu. Vedecko-technické informácie sú dnes súčasťou rozhodovacieho procesu. (vedecké+ technické)
Prišli všetci včetne vedúceho. Prišli všetci vrátane vedúceho.
Východzia pozícia bola pre Petra veľmi zlá. Východisková situácia bola pre Petra veľmi zlá.
Vzhľadom k tomu, že prší, výlet sa nekoná. Vzhľadom na to, že prší, výlet sa nekoná.
Vplyvom drog sa mladý organizmus ničí. Pod vplyvom drog sa mladý organizmus ničí.
Výchovnovzdelávací proces nie je jednoduchá vec. Výchovno-vzdelávací proces nie je jednoduchá vec. (výchova + vzdelávanie)
Podľa štatistiky sa každoročne zvyšuje výroba bravčového mäsa. Podľa štatistiky sa každoročne zvyšuje produkcia bravčového mäsa.
Nová prevádzka zahájila svoju činnosť. Nová prevádzka začala svoju činnosť.
Projekt zahrňuje aj softvérové riešenie. Projekt zahŕňa aj softvérové riešenie.
Zákon nadobúda účinnosť 1. októbrom tohto roku. Zákon nadobúda účinnosť 1. októbra tohto roku.
Pestujú sa aj zakrslé odrody. Pestujú sa aj zakrpatené odrody.
Zasadanie výboru sa začalo neskoro. Zasadnutie výboru sa začalo neskoro.
Výsledok operácie závisí na lekárovi. Výsledok operácie závisí od lekára.
(ale: Janko je závislý na rodičoch.)
Bolo treba konečne zjednať poriadok. Bolo treba konečne urobiť (zabezpečiť) poriadok.
Minulý rok priniesol pozitívny zlom v ekonomike. Minulý rok priniesol v ekonomike obrat k lepšiemu.
(zlom je vždy niečo negatívne)
Z tabuľky (grafu) vidíme ... V tabuľke (na grafe) vidíme...
Za takejto situácie (za takýchto podmienok) vám nemôžeme pomôcť. V takejto situácii vám nemôžeme pomôcť.
Za predpokladu, že nám faktúru splatíte, pošleme vám aj ďalšiu ponuku. Pri predpoklade, že nám faktúru splatíte, pošleme vám aj ďalšie ponuku.
Zúčastnili sme sa knihovníckej konferencie. Zúčastnili sme sa na knihovníckej konferencii.

[Nesprávne - Správne] - [Rozlišujme] - [S čiarkou, bez čiarky?] -
[Naša slovná zásoba sa rozširuje] - [Na čo by sme nemali zabudnúť]
Hore na začiatok stránky


Rozlišujme

 

výrobok
vec, ktorá vznikla nejakou výrobnou činnosťou

produkt
výsledok ľubovoľnej činnosti, často aj abstraktnej

Tieto slová nie sú v pravom slova zmysle synonymné, preto musíme v jazykovom prejave citlivo rozlišovať.

lehota
(istý počet dní -ako dlho?)
Záručná lehota je 30 dní.

termín
(určitý deň - kedy?)
Termín splatnosti je 25. október 1996.

roka
(kedy?odkedy?dokedy?)
dva a pol roka, koniec roka, začiatok roka
roku (genitív)
roku 1756, od roku 1992, do roku 1994
tipovať
tipovať v športke, víťaza futbalového zápasu
typovať
vybrať vhodný typ pracovníka
tohoročný
(vtedy, v tom roku 1955)
tohtoročný
(v tomto roku)
dopredu
(význam smerový - kam?)
vopred
(význam časový - kedy?)
dodatok
(časť obsahu niečoho, ktorá sa pridáva dodatočne, napr. dodatok zmluvy)
doplnok
(doplnenie toho, čo v základnom obsahu chýba, napr. kŕmny doplnok)
doba
(časový úsek)
čas
(významovo širšie)
mliekový
(mlieková úžitkovosť, mliekový dobytok)
mliečny
(mliečny výrobok, mliečne sklo)
ako
(vyjadruje rovnakosť aj nerovnakosť)
než
(vyjadruje vždy nerovnakosť)
výživný
(výživný pokrm)
výživový
(výživová hodnota)
zelené hnojenie
(nezmysel - činnosť nemôže byť zelená)
zelené krmivo
(správne - vlastnosť veci)
pilinové podstielanie
(nezmysel)
pilinové stelivo
(správne - vlastnosť veci)

[Nesprávne - Správne] - [Rozlišujme] - [S čiarkou, bez čiarky?] -
[Naša slovná zásoba sa rozširuje] - [Na čo by sme nemali zabudnúť]
Hore na začiatok stránky

S čiarkou, bez čiarky?

Skloplast, s. r. o., Trnava

Otčina, a. s., Bratislava

Ing. Ján Mráz, CSc

Mária Veselá, rodená Dobrotová, sa narodila v Trnave.

Na tento účel potrebujeme 300, resp. 350 tisíc korún.

Pestovali viacero druhov ovocia, a to jablká, hrušky, marhule, broskyne.

Nastal nečakaný, a to až revolučný obrat v myslení niektorých ľudí.

Bolo sa treba postarať o siroty, a preto ich porozdeľovali do rodín.

U nás rastú ihličnaté stromy, ako smrek, jedľa, borovica a iné.

ale:

Bratislava 1. januára 1997

[Nesprávne - Správne] - [Rozlišujme] - [S čiarkou, bez čiarky?] -
[Naša slovná zásoba sa rozširuje] - [Na čo by sme nemali zabudnúť]
Hore na začiatok stránky

 

Naša slovná zásoba sa rozširuje

 

hyperaktívny nadmieru činný, mimoriadne účinný
dofinancovať, dofinancovanie poskytnúť dodatočné financie na niečo
civilkár ten, kto vykonáva civilnú službu
bezkonkurenčný ktorý nemá konkurenciu, napríklad bezkonkurenčné pozície, ceny a podobne
voľnopredajný vzniklo zo spojenia voľný predaj, napríklad liekov, voľnopredajný liek
rozpočtovka rozpočtová organizácia
rádioburza rozhlasová relácia sprostredkúvajúca obchodné ponuky
inakosť odlišnosť
bioetický - bioetika časť etiky zaoberajúca sa morálnymi otázkami ľudského života
absťák abstinenčný syndróm u drogovo závislých (slang)
alergiológ odborník na alergiológiu
autotransfúzia transfúzia vlastnej krvi sebe
diakon, diakonka  
euro skloňujeme: euro - eura - euru - euro - o eure - s eurom, mn. č. eurá - eur - eurám - eurá - o eurách - s eurami
Eximbanka dovozná a vývozná banka (exportná a importná)
extrémista vo význame človek, ktorý pestuje extrémne športy (beh po zvislých stenách a pod.)
hitovka populárna skladba, hit (slang)
internet píšeme s malým začiatočným písmenom!
internetista účastník medzinárodnej počítačovej siete internet
kapitálotvorný vytvárajúci kapitál
konzumizmus konzumný spôsob života
krtkovanie čistenie odpadov a kanalizácie
kyvadlový (misia, diplomacia) diplomatická činnosť založená na opakovaných striedavých návštevách strán
meteosenzitivita citlivosť na počasie
meteorosenzitivita dtto
mienkotvorný pôsobiaci na verejnú mienku, ovplyvňujúci verejnú mienku
nekonvenčný nepodliehajúci konvencii, ustálenému spôsobu, zaužívaným zvyklostiam
nepriezvučnosť vlastnosť kabíny používanej pri tlmočení
neziskový vykonávajúci svoju činnosť bez zamerania dosiahnuť zisk
odídenec, odídenkyňa cudzinec, cudzinka s dočasným azylom v inom štáte
pirátsky v novom význame - v súvislosti s nezákonným kopírovaním a šírením duševného vlastníctva
primátorčiť byť primátorom (hovor.)
proexportný podporujúci export, zacielený na vývoz
provládny naklonený vláde, podporujúci vládu
tichý vlastník osoba zúčastňujúca sa na podnikaní svojím vkladom, pričom jej meno ostáva utajené (podobne tichý spoločník)
tretí sektor sektor zahŕňajúci mimovládne organizácie
zmanipulovať ovládať niekoho, riadiť bez rešpektovania vôle iného, nečestne využívať, zneužívať
dojmológia súhrn názorov, spôsob interpretácie
geostrategický dôležitý z hľadiska zemepisnej polohy
jóbovka Jóbova zvesť, zlá správa, zvesť o veľkom nešťastí
otáčať peniaze vložiť peniaze do obehu s cieľom dosiahnuť zisk
peňazovod pravidelne sa opakujúci prísun finančných prostriedkov z jedného zdroja
zelená hranica prírodná hranica
zelená karta medzinárodná poisťovacia karta
zabodovať získať úspech, podporu
odtajnenie zbavenie vlastnosti, príznaku - tajné
výpalné poplatok požadovaný od majiteľa podniku za tzv. ochranu pod hrozbou zničenia jeho prevádzky
privatizátor, privatizér ten, kto privatizuje
distribútor, distributér ten, kto distribuuje urč. tovar
čistiareň odpadových vôd súbor objektov a zariadení na čistenie vôd
čistička odpadových vôd jedno konkrétne zariadenie na čistenie odpadovej vody
mapovať situáciu zisťovať, skúmať, pozorovať, sledovať, preverovať, sondovať
rozhadzovač, rozhadzovadlo stroj na rozhadzovanie hnojív (nie rozmetač)
sejačka stroj na vykonávanie sejby
sejací stroj stroj na sejbu aj prípravu osivového lôžka

a ďalej len v abecednom poradí

A
audiovízia, autoalarm, azylant, akčný (film), adventný, alternatíva

B
bodovník (zdravotníctvo), bankomat, bezbariérový, bezdomovec, bezodpadový, brokolica, balík (problémov), bajt, bit, boom, brífing, broker, billboard

C
cuketa, cédéčko, cezhraničný, čiarový kód, čierna diera, čierny šerif

D
disketa, drogovať, dominový efekt (reťazová reakcia), drogy (mäkké, tvrdé), dividenda, diskont, doktorand, díler, displej

E
eku, elpéčko, environmentálny

F
fitnescentrum, fritovačka

G
grant, grantová agentúra

H
hamburger, hovorca, hardvér

I
imidž

J
jogurtovač, joint ventures (spoločný podnik)

K
kupónka, kreditná karta, konateľ, kauza, koaličník, konsenzus, klíring, know-how

L
lukratívny, lízing

M
mikrovlnka, médiá, medializovať

O
ozónová diera

S
softvér

 

[Nesprávne - Správne] - [Rozlišujme] - [S čiarkou, bez čiarky?] -
[Naša slovná zásoba sa rozširuje] - [Na čo by sme nemali zabudnúť]
Hore na začiatok stránky

Na čo by sme nemali zabudnúť

Písanie bodky a ďalších interpunkčných znamienok za textami pod obrázkami

Pri písaní bodky v textoch pod obrázkami sa rozlišujú jednovetové a  viacvetové texty. Kým na konci jednovetových textov sa bodka nepíše, pri viacvetových textoch sa píše bodka aj na konci poslednej vety. Pri opytovacích, rozkazovacích a želacích vetách sa píše príslušný znak aj v jednovetových textoch.

Názvy učebných predmetov

Názvy učebných predmetov nespĺňajú kritériá uplatňované na vlastné mená. Nie sú to jedinečné a neopakovateľné, ale všeobecné pomenovania, a preto ich treba písať malým začiatočným písmenom, teda: matematika, estetická výchova, manažment a podobne.

Výslovnosť skratiek

V živej reči sa často používajú rôzne skratky, často skratky názvov medzinárodných organizácií. Ako ich správne vyslovovať? V súlade so slovenským hláskovým systémom. Napríklad:
OECD - vyslovíme óécédé (nie óísídí - teda po anglicky),
USA - vyslovíme úesá a podobne.

Proti komu - čomu?

ale nie v týchto prípadoch:

proti podpisu - správne: na podpis,
proti odmene - správne: za odmenu,
proti potvrdeniu - správne: na potvrdenie

[Nesprávne - Správne] - [Rozlišujme] - [S čiarkou, bez čiarky?] -
[Naša slovná zásoba sa rozširuje] - [Na čo by sme nemali zabudnúť]
Hore na začiatok stránky


© Slpk 13.9.2000