Knižnica bez bariér

Služby knižnice pre používateľov so špecifickými potrebami

Centrum informačných služieb a poradenstva SlPK pri SPU v Nitre (CISP)

 

Slovenská poľnohospodárska knižnica (SlPK) slúži všetkým záujemcom o odborné informácie a informačné zdroje, nielen študentom a zamestnancom SPU v Nitre ale aj širokej verejnosti, jej cieľom je poskytovať prístup k informáciám spôsobom, ktorý zodpovedá potrebám jednotlivcov. Pre študentov SPU so špecifickými potrebami môže byť užitočné upozorniť pri registrácii v knižnici na túto skutočnosť, pretože im knižnica poskytuje viaceré výhody a osobitné služby, ako napríklad možnosť požičať si knihy na predĺžený čas, digitálne kópie študijných materiálov a pod.

Vyhláška MŠVVaŠ č. 458/2012 o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami vymedzuje nasledovné skupiny študentov so špecifickými potrebami: nevidiaci, slabozrakí, nepočujúci, nedoslýchaví, študenti s telesným postihnutím dolných končatín, študenti s telesným postihnutím horných končatín, študenti s chronickým ochorením, študenti so zdravotným oslabením, študenti s psychickým ochorením, študenti s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami a študenti s poruchami učenia.

Študentom SPU a ďalším používateľom so špecifickými potrebami knižnica ponúka najmä:

Pre podrobnejšie informácie odporúčame informácie v sekcii Centrum informačných služieb a poradenstva.

Dostupnosť priestorov

Hore

Dostupnosť informácií

Literatúra v knižnici
Informácie o literatúre vo fonde knižnice sú k dostupné na webe prostredníctvom online katalóguExternal link. K dispozícii je štandardná alebo zjednodušená verzia External link.

Online katalóg je navrhnutý s ohľadom na české Pravidlá tvorby prístupného webu External link, spĺňa hlavné zásady prístupnosti podľa zásad projektu Zjednotenej organizácie slabozrakých a nevidiacich – Blind Friendly WebExternal link. Texty stránok možno jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov internetových prehliadačov (napríklad stlačením klávesy CTRL + posun kolieska myši). Flash nie je použitý, pri vypnutých CSS sa stránky zobrazia v textovom režime. Pri vypnutí zobrazovania obrázkov sú obrázky nahradené ich textovými popismi.

V katalógu možno vyhľadať skriptá, knihy a iné publikácie, objednať si ich, sledovať svoje výpožičky, rezervácie, predĺžiť si termín výpožičky, navrhnúť kúpu knihy a iné. Vyhľadávať v katalógu môže každý, aj ten kto nie je registrovaným používateľom knižnice. Objednávať knihy na vypožičanie si môže iba riadne (osobne) registrovaný čitateľ, alebo predregistrovaný čitateľ (ktorý vyplnil predregistračný formulár). Knihy a ďalšie publikácie v študovniach (v univerzálnej študovni na Štúrovej ulici alebo v čitárni na Triede A. Hlinku) sa nedajú objednať.

Bibliografické a scientometrické databázy
Vyhľadávanie literatúry pre seminárne práce môžu uľahčiť bibliografické databázy z vlastnej produkcie, napr. Bibliografická databáza Slovenskej poľnohospodárskej knižnice. Je verejne dostupná. Spĺňa rovnaké kritéria prístupnosti ako online katalóg.
Prehľad o vedeckom publikovaní na celom svete, citovanosti publikácií a autorov, hodnotení kvality vedeckých časopisov a pod. poskytujú scientometrické databázy Web of Science External link a Scopus External link. Obidve spĺňajú americké štandardy dostupnosti „U.S. Section 508 Standards“,Scopus tiež štandard WCAG 2.0 (W3C).

Databázy e-kníh a e-časopisov
Obsahujú plné texty kníh a časopisov, najčastejšie vo formáte PDF a html, preto sa označujú aj ako plnotextové. Spĺňajú štandardy prístupu pre zdravotne znevýhodnených používateľov, väčšina z nich poskytuje podporu v zmysle WCAG 2.0 (W3C) a ďalších štandardov pre zrakovo postihnutých. Sú vytvorené tak, aby umožňovali bezproblémové používanie softvérov na čítanie, príp. uvádzajú možnosti voľne dostupných programov na čítanie. Niektoré majú funkciu „Text-To-Speech”, alebo „Listen” umožňujúce vypočuť celý text alebo jeho časť, zvoliť stupeň rýchlosti čítania, príp. stiahnuť zvukovú verziu dokumentu do MP3 súboru.
K dispozícii sú nasledovné plnotextové databázy:

Tieto databázy, ako aj vyššie uvedené Scopus a Web of Science, sú dostupné len v univerzitnej počítačovej sieti. Záujemcovia o prácu s nimi z domáceho prostredia môžu využiť službu vzdialeného prístupu TuKAN.

Ak máte problém a vyhľadávaním a objednávaním literatúry cez online katalóg, či s využívaním databáz, kontaktujte Centrum informačných služieb a poradenstva.

Hore

Knižničné služby

Všetky služby sú poskytované v zmysle knižničného poriadku, platené služby aj v súlade s platným cenníkom služieb (poplatky).

Výpožičky literatúry

Knižnica požičiava študijnú a odbornú literatúru absenčne (mimo knižnice) alebo prezenčne (len v priestoroch knižnice). Informácia o možnosti požičania poskytuje štandardná verzia alebo zjednodušená verzia online katalóguExternal link. Po vyhľadaní príslušnej publikácie a „kliknutí“ na jej názov sa zobrazí podrobný záznam, v jeho dolnej časti sú informácie o „dislokácii”, t. j. umiestnení jednotlivých exemplárov knihy. Výpožičná lehota kníh (nie učebníc) je jeden mesiac, skrípt a vysokoškolských učebníc pol roka. Ak čitateľ potrebuje dokument aj po uplynutí výpožičnej lehoty, môže si ju predĺžiť sám, z vlastného konta v online katalógu. Študent so špecifickými potrebami môže požiadať o predĺženú výpožičnú lehotu, ktorá je pre knihy 60 dní a pre učebnicovú literatúru 365 dní. Stanovené výpožičné lehoty musia študenti dodržiavať, knižnica účtuje sankčné poplatky za oneskorené vrátenie. V odôvodnených prípadoch môžu študenti so špecifickými potrebami požiadať o zaslanie literatúry poštou a rovnako ju týmto spôsobom vrátiť. Požiadavky treba adresovať Centru informačných služieb a poradenstva. Náklady na poštovné za knihy odoslané študentovi hradí knižnica, náklady na odoslanie kníh knižnici hradí študent. Ak je celková cena zasielaných kníh vyššia ako 15 EUR, musí byť zásielka musí byť poistená.
Knižnica tiež ponúka možnosť získať študijnú literatúru, alebo jej časti, v digitálnej forme. Podrobnejšie informácie poskytne Centrum informačných služieb a poradenstva.

Medziknižničná výpožičná služba

Literatúru, ktorú knižnica nevlastní (napr. aj zvukové knihy) môže zabezpečiť prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby (MVS). Pre študentov so špecifickými potrebami je služba bezplatná. Registrovaní čitatelia knižnice si ju môžu objednať po prihlásení v konte čitateľa alebo cez Centrum informačných služieb a poradenstva.

Rešeršné služby

Rešerš je zoznam literatúry venovaný konkrétnej téme. Pre študentov je rešerš užitočná pri príprave literatúry pre seminárne, bakalárske, diplomové a iné práce.
Knižnica poskytuje študentom rešeršné služby za poplatok.

Hore

Asistenčné technológie s podporou IKT

Návštevníkom sú okrem softvérových nástrojov k dispozícii aj špecifické technické prostriedky: stolové skenery a čítacie lupy: v hlavnej budove na Štúrovej 51 (univerzálna študovňa) je to televízna čítacia lupa Optelec (obr. 1) a v čitárni na SPU v Nitre je to prenosná čítacia lupa Aumax S (obr. 2), ktorú si študenti SPU v Nitre môžu zapožičať na skúšky alebo prednášky. V čitárni Slovenskej poľnohospodárskej knižnice si študenti a zamestnanci SPU so zrakovým postihnutím môžu požičať prenosnú elektronickú čítaciu lupu Aumax S. Jej požičanie na štúdium v čitárni je možné hneď, požičanie na prednášky, cvičenia a skúšky treba oznámiť e-mailom najmenej 24 hodín vopred na adresu slpk-citaren@uniag.sk.
Prenosná elektronická čítacia lupa umožňuje zväčšenie obrazu až 72 krát a možno ju použiť aj na snímanie obrazu z diaľky (napr. tabuľu, plátno). Lupa obsahuje batériu s výdržou 4 – 6 hodín. Je skladná, ľahko prenosná a jednoducho ovládateľná. Na svoju činnosť potrebuje počítač alebo monitor.
Lupa sa požičiava na prácu v knižnici alebo na univerzite. Nie je určená na požičiavanie domov. Študentom sa požičiava sa spravidla na jeden deň, resp. 24 hodín. Na dlhší čas ju možno mimo knižnice požičať iba na základe odporúčania fakultného alebo univerzitného koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami. Podrobnejšie informácie získajú záujemcovia na kontakte Centrum informačných služieb a poradenstva

Obr. 1   Televízna čítacia lupa Optelec   Obr. 2   Televízna čítacia lupa Aumax S

Hore

Centrum informačných služieb a poradenstva SlPK pri SPU v Nitre (CISP)

CISP SlPK vzniklo ako jeden z výsledkov rozvojového projektu MŠ SR Odstraňovanie bariér v prístupe k informačným službám – analýzy potrieb a návrh modelového riešenia v roku 2014.

Centrum poskytuje podporu študentom (a ďalším používateľom knižnice) so špecifickými potrebami v oblasti prístupu k študijnej literatúre a knižničných služieb na základe osobného, telefonického (počas prevádzkových hodín) alebo e-mailového kontaktu.
Kontakt: slpk-cisp@uniag.sk

Kontaktné osoby
Ing. Mária Bumbalová (slpk-cisp@uniag.sk), tel. 037 641 5033 – Štúrova 51
Ing. Ingrid Jirásková (slpk-cisp@uniag.sk), tel. 037 641 4495 – čitáreň, areál SPU v Nitre, Trieda A. Hlinku 2

Úlohy CISP

Hore

Služby „knihovníckej asistencie”

Každý študent so špecifickými potrebami sa môže obrátiť na Centrum informačných služieb s požiadavkou na osobnú odbornú pomoc/asistenciu knihovníka. Na základe typu požiadavky zabezpečí CISP špecialistu, ktorý sa bude osobne venovať študentovi v ním požadovanom čase a mieste (buď v priestoroch knižnice na Štúrovej ulici alebo v čitárni na Tr. A. Hlinku).

Doručovanie publikácií poštou

V odôvodnených prípadoch, keď zdravotný problém neumožňuje študentovi osobnú návštevu v knižnici, môže študent so špecifickými potrebami požiadať o zaslanie literatúry poštou a rovnako ju týmto spôsobom vrátiť. Požiadavky treba adresovať Centru informačných služieb a poradenstva. Náklady na poštovné za knihy odoslané študentovi hradí knižnica, náklady na odoslanie kníh knižnici hradí študent. Ak je celková cena zasielaných kníh vyššia ako 15 EUR, musí byť zásielka musí byť poistená.

Poskytovanie digitálnych kópií študijných materiálov

Digitálna forma študijných materiálov môže byť pre niektoré skupiny študentov so špecifickými potrebami vhodnejšia, ako forma tlačená. Napr. pre nevidiacich a slabozrakých študentov či študentov s poruchami učenia umožňuje o. i. aj zvukový výstup textu. Sprístupňovanie študijných materiálov v digitálnej forme sa týka najmä nevidiacich a slabozrakých študentov, ďalších študentov so špecifickými potrebami iba na základe odporúčania fakultných koordinátorov, resp. po posúdení či sú naplnené predpoklady uvedené v §29 Autorského zákona.

Zabezpečenie študijnej literatúry SPU v Nitre v digitálnej forme, resp. poskytovanie digitálnych kópií publikácií sa realizuje dvomi spôsobmi:

Študijná literatúra v digitálnej forme sa poskytuje vo formáte PDF. Služba je pre študentov so špecifickými potrebami bezplatná. Vzhľadom na limitované kapacity môže študent počas semestra požiadať o digitalizáciu najviac 5 publikácií, počet sprístupnených „born-digital” publikácií je najviac 20 za semester. Digitálnu kópiu študijnej literatúry sprístupní CISP študentovi prostredníctvom knižnično-informačného systému (KIS), resp. online katalógu SlPK. Digitálna kópia bude dostupná iba pre študenta, ktorý o ňu požiadal, po prihlásení do KIS. Preto študent, ktorý si objedná študijnú literatúru v digitálnej forme, musí byť registrovaným používateľom SlPK.

Postup:

Zapožičanie lupy pre študentov SPU

V čitárni Slovenskej poľnohospodárskej knižnice si študenti a zamestnanci SPU so zrakovým postihnutím môžu požičať prenosnú elektronickú čítaciu lupu Aumax S. Jej požičanie na štúdium v čitárni je možné hneď, požičanie na prednášky, cvičenia a skúšky treba oznámiť e-mailom najmenej 24 hodín vopred na adresu slpk-citaren@uniag.sk Prenosná elektronická čítacia lupa umožňuje zväčšenie obrazu až 72 krát a možno ju použiť aj na snímanie obrazu z diaľky (napr. tabuľu, plátno). Lupa obsahuje batériu s výdržou 4 – 6 hodín. Je skladná, ľahko prenosná a jednoducho ovládateľná. Na svoju činnosť potrebuje počítač alebo monitor. Lupa sa požičiava na prácu v knižnici alebo na univerzite. Nie je určená na požičiavanie domov. Študentom sa požičiava sa spravidla na jeden deň, resp. 24 hodín. Na dlhší čas ju možno mimo knižnice požičať iba na základe odporúčania fakultného alebo univerzitného koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami.

Hore

Odstraňovanie bariér v prístupe k informačným službám — analýzy potrieb a návrh modelového riešenia

Rozvojový projekt Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR č. 002SPU-2/2013

Riešiteľské pracovisko: Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre, Slovenská ekonomická knižnica EU v Bratislave

Termín realizácie: december 2013 – november 2014

Zámerom projektu je analyzovať potreby, navrhnúť modelové riešenia a následne ich uviesť do praxe dvoch zainteresovaných akademických knižníc, Slovenskej poľnohospodárskej knižnice pri SPU v Nitre a Slovenskej ekonomickej knižnice EU v Bratislave.

Ciele projektu:

Na základe mapovania informačného správania študentov so špecifickými potrebami a analýzy jednotlivých systémov a služieb knižnice z hľadiska vhodnosti pre túto skupinu používateľov navrhnúť komplexný model knižnično-informačných služieb pre týchto študentov.

Navrhnúť a realizovať, resp. implementovať (spoločne s dodávateľmi jednotlivých systémov) všetky dostupné riešenia pre zlepšenie komunikácie tejto špecifickej skupiny používateľov s informačnými systémami.

Špecifikovať osobitne služby pre jednotlivé typy používateľov (študenti s poruchami zraku, sluchu, motorickými ťažkosťami, s psychickými poruchami, poruchami učenia). Zlepšiť pripravenosť knihovníkov v oblasti práce s týmito používateľmi.

Získať a implementovať špecifické technologické zariadenia a služby, ktoré podporujú prístup k tlačeným dokumentom (v závislosti od finančných možností).

Vytvoriť centrum informačných služieb a poradenstva pre študentov so špecifickými potrebami poskytujúce prístup k študijným materiálom (napr. digitalizačné služby), vzdelávacie služby (individuálne školenia a konzultácie) zamerané na vyhľadávania a spracovanie informácií.

Niektoré výstupy projektu

Analýza informačných potrieb a informačného správania, dostupnosti a prístupu ku knižnično-informačným službám Slovenskej poľnohospodárskej knižnice pri SPU v Nitre pre študentov so špecifickými potrebami

Analýza informačných potrieb a informačného správania, dostupnosti a prístupu ku knižnično-informačným službám Slovenskej ekonomickej knižnice EU v Bratislave pre študentov so špecifickými potrebami (PDF, 1929 kB)

Hore