Odporúčania pre správne citovanie a odkazovanie na literatúru podľa STN ISO 690

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

2. METÓDY CITOVANIA

3. PORADIE ÚDAJOV V ODKAZOCH A POVINNOSŤ ICH UVÁDZANIA

4. ZÁPIS ÚDAJOV V ODKAZOCH

5. BIBLIOGRAFICKÉ ODKAZY - ABECEDNÉ USPORIADANIE ODKAZOV, PRÍKLADY

 

Verzia dokumentu pre tlač (PDF/A)

 

   ÚVOD

Norma STN ISO 690 (01 0197) Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie, ktorá je účinná od mája 2012 nahradila dve normy: normu STN ISO 690 Dokumentácia. Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra z apríla 1998 a normu STN ISO 690-2 Informácie a dokumentácia. Bibliografické citácie. Časť 2: Elektronické dokumenty a ich časti z decembra 2001.

Na úvod týchto odporúčaní je nevyhnutné zdôrazniť, že norma STN ISO 690 z mája 2012 poskytuje návod na tvorbu bibliografických odkazov a citácií, nepredpisuje však ich konkrétny štýl a interpunkciu. Norma stanovuje, že každý údaj v odkaze musí by zreteľne oddelený, v nej použitá interpunkcia je však iba ilustratívna. Norma odporúča poradie údajov v odkaze, uvádza povinné a voliteľné údaje potrebné pre identifikáciu odkazovaného dokumentu. Preto aj tento materiál možno chápať iba ako odporúčanie.

Odporúčania sú určené najmä študentom SPU ako pomôcka pre správne citovanie a tvorbu zoznamov použitej literatúry v seminárnych a záverečných prácach. V záujme zachovania kontinuity, ale aj rešpektovania Vyhlášky 233/2011 MŠVVŠ a na ňu nadväzujúceho Metodického usmernenia č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní, sa odporúčaný štýl citovania a odkazovania oproti predošlým rokom nemení. Do tohto odporúčania sa premietli iba zásadné zmeny, ktoré priniesla STN ISO 690 z mája 2012.

Pre vydávanie časopisov a zborníkov na SPU možno použiť ľubovoľný štýl citovania a odkazovania, je však nevyhnutné zachovať jeho jednotnosť v celej publikácii a uvádzanie všetkých tých údajov, ktoré norma definuje ako povinné. Odporúča sa zachovať kontinuitu doposiaľ používaných štýlov. Odporúčajú sa skôr zmeny zamerané na priblíženie sa k citačným zvyklostiam odbornej komunity danej vednej oblasti a na zjednodušenie odkazov (pri zachovaní údajov, ktoré norma stanovuje ako povinné a zabezpečení jednoznačnej identifikácie odkazovanej publikácie).

V norme je uvedené, že ju nie je možné použiť na právne citácie.

 

Späť na úvod dokumentu

 

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Bibliografický odkaz (alebo aj len odkaz) – údaj opisujúci prameň alebo jeho časť dostatočne presne a podrobne na jeho identifikáciu a na umožnenie lokalizácie. Odkazy v odborných a vedeckých publikáciách majú spravidla podobu zoznamov použitej literatúry na konci textu, použitej literatúry pod čiarou, menej často aj v texte samotnom.

Citácia – uvedenie príslušného odkazu v rámci textu alebo inej formy obsahu. Citácia sa viaže na odkaz, t. j. odkaz obsahuje podrobnejšie údaje o citovanej publikácii. Informácie obsiahnuté v odkaze musia byť dostatočne jasné na identifikáciu citovaného materiálu. Preto spôsob citovania ovplyvňuje aj štýl odkazov, ich umiestnenie, usporiadanie a pod.

Údaje pre tvorbu odkazov a citácií by sa mali preberať priamo z publikácie. V prípade tlačených publikácií je to najmä titulný list a tiráž. Titulný list je v knihách spravidla tretia alebo piata strana publikácie, ktorá obsahuje údaje o autorovi, názve, vydavateľovi a pod. Tiráž je najčastejšie posledná potlačená strana knihy. Ak je nevyhnutné uviesť v odkaze údaj, ktorý sa neprebral priamo z publikácie, uvádza sa v hranatých zátvorkách.

 

Späť na úvod dokumentu

 

2. METÓDY CITOVANIA

Norma stanovuje, že údaje v texte (citácie), by mali byť prepojené s bibliografickými údajmi o informačných zdrojoch, ktoré sú podkladom pre dané údaje (odkazy) niektorým z troch nasledujúcich spôsobov:

2. 1 Systém mena a dátumu (harvardský systém)

V starších zdrojoch je uvádzaný aj ako metóda prvého údaja a dátumu. Za citovanou informáciou v texte sa v zátvorke uvedie meno autora a rok. Ak je meno autora súčasťou textu, uvedie sa v zátvorke rok. Ak sa citujú viaceré publikácie toho istého autora s rovnakým rokom, odlíšia sa malými písmenami (a, b, c, atď.) za rokom vo vnútri zátvoriek a tiež za rokom v zozname odkazov (resp. zozname použitej literatúry). Ak sa citujú konkrétne časti publikácie, môže sa za rokom uviesť číslo strany.

Pri tejto metóde citovania je nevyhnutné upraviť zoznam odkazov (resp. zoznam použitej literatúry) tak, aby za menom autora (autorov) nasledoval rok vydania.

Zoznam sa v tomto prípade usporadúva abecedne podľa priezviska autora.

Táto metóda sa odporúča aj pre citovanie v záverečných prácach.

Príklad citovania systémom mena a dátumu

Text:

Hypotézu potvrdili výsledky výskumov publikovaných Baumgartnerom (1998). Možno ich doložiť aj ďalšími prácami (Benková, 1999a, s. 223; Benková, 1999b, s. 28; Bulla, 2002, s. 102).

Použitá literatúra:

BAUMGARTNER, Ján a i. 1998. Ochrana a udržiavanie genofondu zvierat, šľachtenie zvierat : výskumná správa. Nitra : VÚŽV. 78 s.

BENKOVÁ, Janka. 1999a. Analýza mäsovej úžitkovosti sliepok a kohútov génovej rezervy VÚZV-SCHŠH v Ivanke pri Dunaji. In Journal of Farm Animal Science, roč. 32, s. 219-225. ISSN 1335-3961.

BENKOVÁ, Janka a i. 1999b. Tvorba, uchovanie a využitie biologických vlastností génových rezerv hydiny : výskumná správa. Ivanka pri Dunaji : Stanica chovu a šľachtenia hydiny. 28 s.

BULLA, Jozef. 2002. Frequencies of the ESR genotypes and alleles in Slovak populations of Large White and White Meaty breeds. In 20. Genetické dny. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, s. 98-103. ISBN 80-7157-607-7.

 

2. 2 Číselný systém

Za citovanou informáciou v texte sa uvedie poradové číslo citácie. Rovnaké číslo dostane aj záznam citovanej publikácie v zozname odkazov (resp. zozname použitej literatúry). Čísla sa môžu uvádzať v okrúhlych zátvorkách, hranatých zátvorkách alebo ako horné indexy. Ak sa citujú konkrétne časti publikácie, môže sa za poradovým číslom uviesť číslo strany. Pri opakovanom citovaní sa použije to číslo, ktoré bolo publikácii pridelené prvý raz. Pri tejto metóde sa zoznam použitej literatúry usporiada podľa poradového čísla citácie.

Príklad citovania číselným systémom

Text:

Programový balík je dostupný pre Unix/Linux, Windows a Mac na mirroroch (zrkadlených serveroch) CRAN. R-ko má významnú používateľskú komunitu aj na Slovensku a v ČR [25]. V prvej oblasti majú významné postavenie systémy založené na textovom procesore TEX a jeho nadstavbe LATEX [26, 27].

Použitá literatúra:

25. PEKÁR, S. – BRABEC, M. Moderní analýza biologických dat. 1. díl : zobecněné lineární modely v prostředí R. Praha : Scientia, 2009. 225 s. ISBN 978-80-86960-44-9.

26. KOPKA, H. – DALY, P. W. 2004. LATEX : podrobný průvodce. Brno : Computer Press, 2004. 576 s. ISBN 80-7226-973-9.

27. RYBIČKA, J. LATEX pro začátečníky. Brno : Konvoj, 2003. 238 s. ISBN 80-7302-049-1.

 

2. 3 Priebežné poznámky

Podobne ako v prípade číselného systému sa za citovanou informáciou uvedie poradové číslo citácie (v okrúhlych zátvorkách, hranatých zátvorkách alebo ako horné indexy) avšak bližšie údaje umožňujúce identifikovať položku v zozname odkazov sú v poznámkach (spravidla pod čiarou), spolu s inými poznámkami. Jednotlivé poradové čísla sa potom nevzťahujú len na citácie ale aj na poznámky rôzneho druhu. Každá položka v poznámkach dostáva nové číslo, aj opakovaná citácia toho istého diela. Súčasťou poznámky o citácii je potom aj číslo odkazu (resp. položky v zozname použitej literatúry).

Ak sa citujú konkrétne časti publikácie, uvádza sa v poznámke aj číslo strany.

Príklad citovania metódou priebežných poznámok

Text:

..... dôvody pre citovanie ako splácanie účtu zakladateľom odboru, vyjadrenie vzťahu k príbuzným prácam, uvedenie metodológie, technického vybavenia... 8 Naproti tomu, Meško a i.9uvádzajú, že sa môžeme stretnúť s tým, že za ... Podľa Best Practice Guidelines on Publication Ethics10 ....

Poznámky:

8. GARFIELD, odk. 4

9. MEŠKO, odk. 5, s. 56

10. prel. Osvedčené postupy pre publikačnú etiku

Použitá literatúra:

4. GARFIELD, Eugene. Can citation indexing be automated? In Statistical Association Methods for Mechanized Documentation : Symposium Proceedings. Washington : National Bureau of Standards Miscellaneous. Publication, č. 269, 1965, s. 189-192.

5. MEŠKO, Dušan. a i. Akademická príručka. 2. dopln. vyd. Bratislava : Osveta, 2005. 496 s. ISBN 80-8063-200-6.

 

Späť na úvod dokumentu

 

3. PORADIE ÚDAJOV V ODKAZOCH A POVINNOSŤ ICH UVÁDZANIA

Meno tvorcu (autora)

Údaj je povinný, ak je k dispozícii, s výnimkou odkazu na časopis ako celok, normu, vyhlášku, zákon.

Rok

Údaj je povinný na tomto mieste iba vtedy, ak sa používa citačná metóda mena a dátumu, čo je odporúčaná metóda citovania pre záverečné práce (pozri časť 2.1).

Názov

Údaj je povinný pre odkazy na všetky typy publikácií.
V prípade odkazu na príspevok (článok v časopise, zborníku alebo kapitola v knihe) sa uvádza okrem názvu príspevku aj názov zdrojového dokumentu, t. j. časopisu, zborníka alebo knihy.

Označenie média (typ nosiča)

Údaj je povinný pre odkazy na publikácie, ktoré nie sú vydané v tlačenej forme.

Poradie vydania

Údaj je povinný, ak nejde o prvé vydanie.

Miesto vydania a vydavateľ

Údaj je povinný, pre odkazy na všetky publikácie s výnimkou odkazu na elektronické správy, normy, vyhlášky a zákony.
V norme je uvedený ako povinný tento údaj aj pre odkazy na články v časopisoch, keďže však názov a ISSN časopisu ho identifikujú jednoznačne a ani zahraničná prax ich nepoužíva, možno predpokladať, že ide o chybu.
Údaj je povinný, spravidla sa uvádza iba rok, v prípade odkazu na online publikácie, noviny a patenty sa povinne uvádza aj mesiac a deň, resp. aj čas.
Ak sa použije citačná metóda mena a dátumu, rok vydania sa na tomto mieste neuvádza, teda neopakuje sa.

Edícia

Údaj je povinný iba pre odkazy na knižné publikácie, ktoré sú identifikované ako súčasť edície.

Číslovanie v rámci položky (ročník, číslo, rozpätie strán)

Údaj o ročníku je povinný pre odkazy na články v seriálových publikáciách.
Údaj o rozpätí strán je povinný pre odkazy na časti celku, t. j. články v časopisoch, zborníkoch, kapitoly v knihách a pod.
Údaj o čísle časopisu nie je v norme uvedený ako povinný pri odkazoch na články v časopisoch, je v nej však požiadavka, že v prípade príspevku by sa malo uviesť číslo a označenie najmenšieho samostatne identifikovaného komponentu, preto aj tento údaj možno chápať ako povinný.
Údaj o počte strán v knihe nie je v norme uvedený ako povinný, vzhľadom na citačné zvyklosti sa odporúča jeho uvádzanie.

Štandardné identifikátory (ISBN, ISSN, DOI)

Údaj je povinný, ak je k dispozícii.

Informácie o dostupnosti, prístupe a umiestnení (URL adresa, umiestnenie)

Údaj o URL adrese je povinný pre odkazy na online publikácie.
Údaj o umiestnení je povinný iba pre odkazy na tlačené publikácie, ktoré existujú v obmedzenom množstve kópií.

Vyššie uvedené poradie údajov a povinnosť ich uvádzania sa vzťahuje na „bežné“ publikácie, nemusí byť dostačujúce napr. pre odkazy na mapy, elektronické správy, patenty a iné špeciálne dokumenty, ktoré majú určité špecifiká (možno si ich všimnúť v aj príkladoch odkazov v časti 6).

 

Späť na úvod dokumentu

 

4. ZÁPIS ÚDAJOV V ODKAZOCH

Meno tvorcu (autora)

Názov (a podnázov)

Označenie média (typu nosiča)

Poradie vydania

Miesto vydania, vydavateľ

Dátum/Rok

Číslovanie v rámci položky (ročník, rozpätie strán)

Štandardné identifikátory (ISBN, ISSN, DOI)

Informácie o dostupnosti, prístupe a umiestnení (URL adresa, umiestnenie)

 

Späť na úvod dokumentu

 

5. BIBLIOGRAFICKÉ ODKAZY - ABECEDNÉ USPORIADANIE ODKAZOV, PRÍKLADY ODKAZOV (ak v citáciách v texte je použitý systém mena a dátumu)

Monografia (Kniha, učebnica, skriptá):

KOVÁČIK, Jaroslav – MASSÁNYI, Peter – LUKÁČ, Norbert – KOLESÁROVÁ, Adriana – CAPCAROVÁ, Marcela – KALAFOVÁ, Anna. 2012. Fyziológia živočíchov. 2. uprav. a dopln. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 175 s. ISBN 978-80-552-0772-8.

Alebo

KOVÁČIK, Jaroslav et al. 2012. Fyziológia živočíchov. 2. uprav. a dopln. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 175 s. ISBN 978-80-552-0772-8.

Kapitola z monografie:

ŠKODOVÁ, Tatiana. 2011. Možnosti implementácie metodiky CLIL na stredných odborných školách ekonomického zamerania. In VESELÁ, Katerina et al. CA-CLIL. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, s. 203-249. ISBN 978-80-558-0006-6.

Výskumná správa:

BAUMGARTNER, Ján a i. 1998. Ochrana a udržiavanie genofondu zvierat, šľachtenie zvierat : výskumná správa. Nitra : VÚŽV. 78 s.

Doktorandská dizertačná práca:

ŠIMOR, Robert. 2011. Posúdenie technicko-ekologických vlastností mobilnej techniky : doktorandská dizertačná práca. Nitra : SPU. 132 s.

Článok z časopisu:

VARGA, Ladislav – LOŽEK, Otto – DUCSAY, Ladislav – KOVÁČIK, Peter – LOŠÁK, Tomáš – HLUŠEK, Jaroslav. 2010. Effect of topdressing with nitrogen and boron on the yield and quality of rapeseed. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, vol. 58, no. 5, pp. 391-398. ISSN 1211-8516.

Alebo

VARGA, Ladislav et al. 2010. Effect of topdressing with nitrogen and boron on the yield and quality of rapeseed. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, vol. 58, no. 5, pp. 391-398. ISSN 1211-8516.

Článok zo zborníka

LAZORČÁKOVÁ, Ema – ZENTKOVÁ, Iveta. 2011. Globalization and the Slovak wine market. In Economics of Agriculture and Environmental Sciences in the Context of Globalization and Regional Challenges. Kyjiv : National Academy of Sciences of Ukraine, pp. 294-301. ISBN 978-966-97188-3-9.

Norma

STN 57 0529. 1999. Surové kravské mlieko na mliekarenské ošetrenie a spracovanie.

Patentový dokument

ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Spôsob výroby tesnenia valivých ložísk. Majiteľ a pôvodca patentu: Vladimír LUKÁČ, Jozef HREHOR. Int.Cl.F16C33/76. Slovenská republika. Patentový spis, 278399. 1997-03-05.

Vyhláška, zákon

Vyhláška č. 131/1997 Zb. Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 7. mája 1997 o doktorandskom štúdiu.

Zákon č.131/2002 Zb. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Články v elektronických časopisoch a iné príspevky

ICKER, Maik – BERGER, Stefan. 2012. Unexpected multiplet patterns induced by the Haupt-effect. In Journal of magnetic resonance [online], vol. 219, pp. 1-3 [cit. 2012-07-28]. ISSN: 1090-7807. Dostupné na internete: DOI: 10.1016/j.jmr.2012.03.021
ŠIMANSKÝ, Vladimír – SZOMBATHOVÁ, Nora. 2011. Basal, potential and relative respiration with dependence on applied crop residues and biostimulators in Haplic Chernozems. In Journal of Central European Agriculture [online], vol. 12, no. 4, pp. 702-715 [cit. 2012-03-21]. ISSN 1332-9049. Dostupné na internete: http://jcea.agr.hr/volumes.php?lang=en&search=Article%3A978

Príspevok v zborníku na CD-ROM

ZEMÁNEK, Pavel. 2001. The machines for "green works" in vineyards and their economical evaluation. In 9th International Conference : proceedings. Vol. 2. Fruit Growing and viticulture [CD]. Lednice : Mendel University of Agriculture and Forestry, pp. 262-268. ISBN 80-7157-524-0.

Správa z archívu diskusnej skupiny

MORLON, Carmen. 2003. Council conclusions on the information and communication strategy for the EU. In EBLIDA - list [online]. Hague : EBLIDA, 2003-01-05; 15:05 [cit. 2003-01-10] 6 screens. Dostupné na internete: http://zope-dev.kaapeli.fi/eblida/eblida-list

Správa z elektronickej pošty

BURAN, Daniel. 2003. Environmentálne informačné zdroje a služby v strednej a východnej Európe [elektronická pošta]. Správa pre: Mária MALÁ. 2002-11-15 [cit. 2003-01-05].

Mapa

Nitra : mapa mesta 1:10000 : s mapou okolia 1:50000. 2003. 3. vyd. Harmanec : Vojenský kartografický ústav. ISBN 80-8042-204-4.

Samostatné grafické dielo

BRUNOVSKÝ, Albín. 1981. Lady Godiva - Dáma v klobúku VI. [grafika].

 

Späť na úvod dokumentu

 

Norma STN ISO 690 platná od mája 2012 je k dispozícii v študovni v hlavnej budove SlPK pri SPU v Nitre na Štúrovej ulici č. 51